| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/78/2011 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 5 w związku z art. 20c, art. 7 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 ) (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U.Nr 95, poz.613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95, poz. 961)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na rok 2012:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,64 zł,

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w dziedzinie rekreacji i sportu, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 7,41 zł,

3. od budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia hoteli, moteli, schronisk młodzieżowych, domów wycieczkowych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, spełniające warunki ustawy o usługach turystycznych i posiadające wpis do ewidencji właściwego organu, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 13,27 zł,

4. od budynków związanych z prowadzeniem pozostałej działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 18,82 zł,

5. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni użytkowej – 10,24 zł,

6. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7. od garaży i pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 6,35 zł,

8. od budowli do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, służące na rzecz ogółu mieszkańców – 0,10% ich wartości,

9. od pozostałych budowli – 2% ich wartości,

10. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1 m2 powierzchni,

11. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

12. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.

1. Stawki podatku od nieruchomości określone w §1 pkt 2 i pkt 3 w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.) i jej stosowanie może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w załączniku 1 i 2 niniejszej uchwały.

2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 4 a stawką przewidzianą w §1 pkt 2 lub pkt 3.

§ 3.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty:

a) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

b) służące do wykonywania zadań statutowych z zakresu kultury, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

c) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie rekreacji, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,

d) służące do wykonywania zadań statutowych w zakresie pomocy społecznej, z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części o powierzchni nie przekraczającej 30 m2 powierzchni użytkowej, które służą właścicielowi do przechowywania opału, sprzętu i narzędzi gospodarczych.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Olsztynie Nr XLII/348/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na rok 2011.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/78/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.

§ 1.

1. Pomoc de minimis, o której mowa w § 2 uchwały stanowi pomoc w ramach zasady de minimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L 379 z dnia 28.12.2006 r.).

2. Ze stawki podatku od nieruchomości przewidzianej w §1 pkt 2 i pkt 3 uchwały mogą korzystać wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, z wyłączeniem zakresu określonego w art.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

§ 2.

1. Podatnicy mogą skorzystać ze stawki podatkowej stanowiącej pomocy de minimis, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch lat kalendarzowych poprzedzających udzielenie tej pomocy nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.

2. Podatnicy prowadzący działalność w sektorze transportu drogowego mogą skorzystać ze stawki podatkowej stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de mninimis otrzymanej przez nich w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

§ 3.

1. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany w terminie do 15 stycznia roku podatkowego do przedłożenia Wójtowi Gminy Olsztyn następujących dokumentów:

a) deklaracji na podatek od nieruchomości (informacji w sprawie podatku od nieruchomości w przypadku osób fizycznych) na obowiązującym w danym roku drukach;

b) informacji o nie uzyskanej i uzyskanej pomocy de minimis, w ciągu trzech kolejnych lat (rok bieżący oraz dwa ostatnie lata kalendarzowe);

c) informacje i dokumenty obrazujące jego sytuację ekonomiczną (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy);

d) informacje o posiadaniu lub nie posiadaniu zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

e) wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.Nr 53, poz. 311);

f) przedstawienie informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

2. W przypadku nabycia prawa do korzystania z pomocy de minimis w trakcie roku podatkowego, podatnik składa stosowną korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, a w przypadku osób fizycznych nową informację w sprawie podatku od nieruchomości, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 1 lit. b niniejszego załącznika.

§ 4.

1. W przypadku kiedy organ podatkowy po otrzymaniu dokumentów określonych w §3 załącznika nr 2 do uchwały stwierdzi, iż zastosowanie stawki podatkowej, stanowiącej pomoc de minims nie jest możliwe z powodu niespełnienia warunków określonych w niniejszym załączniku, wobec podatnika będzie miała zastosowanie stawka przewidziana w §1 pkt 4 uchwały. W takiej sytuacji podatnicy składający deklaracje na podatek od nieruchomości zostaną wezwani do złożenia stosownej korekty deklaracji. Natomiast wobec podatników będących osobami fizycznymi zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości z zastosowaniem stawki przewidzianej w §1 pkt 4 uchwały.

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do korzystania z pomocy de minimis w trakcie roku podatkowego, podatnik jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do korzystania z pomocy de minimis powiadomić o tym na piśmie Wójta Gminy Olsztyn, składając jednocześnie stosowną korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, a w przypadku osób fizycznych nową informację w sprawie podatku od nieruchomości.

3. Podatnik, o którym mowa w pkt 2, traci prawo do korzystania ze stawki przewidzianej w §1 pkt 2 i pkt 3 uchwały od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do korzystania z pomocy de minimis.

§ 5.

1. Po sprawdzeniu, iż w stosunku do podatnika może być zastosowana stawka podatkowa przewidziana w §1 pkt 2 i pkt 3 uchwały, Wójt Gminy Olsztyn wydaje zaświadczenie w terminie i na formularzu zgodnie z rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.Nr 53, poz. 354), stwierdzające iż udzielona pomoc jest pomocą de minimis.

2. Wartość udzielonej pomocy brutto stanowi różnicę pomiędzy iloczynem powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności, dla których przewidziana jest stawka w § 1 pkt 2 lub pkt 3 uchwały oraz iloczynem tych powierzchni i stawką przewidzianą w §1 pkt 4 uchwały.

3. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielania pomocy.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/78/2011
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 29 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

FORMULARZ DLA PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »