| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/99/2011 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie opłaty miejscowej na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j .t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit b, pkt.2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku /M.P.Nr 95 poz.961 z 2011r./, rozporządzenia Nr 7/91 Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W sołectwach Bystra i Wilkowice ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w tych miejscowościach, w celach wypoczynkowych, zdrowotnych szkoleniowych lub turystycznych, za każdy dzień pobytu, w następujących wysokościach:

1) dla dzieci do lat 15 z wyjątkiem zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej oraz dla emerytów rencistów, kombatantów - 0,70 zł,

2) dla pozostałych osób - 1,50 zł.

§ 2. Inkasentami uprawnionymi do poboru opłaty miejscowej są:

1) Kierownicy ośrodków wczasowych, prowadzących zorganizowany wypoczynek lub osoby przez nich wskazane na piśmie.

2) Właściciele budynków prowadzących najem pokoi umeblowanych bez względu na ich ilość.

3) Sołtysi poszczególnych sołectw w stosunku do osób przebywających prywatnie na wypoczynku.

4) Kierownicy obiektów turystycznych PTTK, schronisk oraz innych podmiotów prowadzących zorganizowany wypoczynek, hotele, pensjonaty itp.

§ 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami opłaty miejscowej są zobowiązane wyznaczyć osoby do których obowiązków należy pobór opłaty miejscowej oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić tutejszemu organowi podatkowemu imiona, nazwiska, adresy tych osób w celu zawarcia z nimi umów zlecenia i zaopatrzenia ich we właściwą dokumentację związaną z poborem opłaty miejscowej. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Opłata miejscowa płatna jest z góry, gotówką inkasentowi lub osobie przez niego upoważnionej, w dniu zameldowania za cały okres pobytu.

2. Inkasent lub osoba pobierająca należną opłatę miejscową, zobowiązana jest wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty za pobraną kwotę.

§ 5. 1. 1.Inkasentowi lub osobie przez niego upoważnionej pobierającemu opłatę miejscową przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 10% od kwot przez niego pobranych. Inkasentem może być osoba prowadząca meldunki w domach wczasowych, schroniskach itp.

2. Zobowiązuje się inkasentów do rozliczenia się z pobranych kwot opłaty miejscowej z Urzędem Gminy w Wilkowicach w terminie 14 dni od daty pobrania.

3. Wypłata prowizji, o której mowa w ust. 1 następuje do 14 dni od rozliczenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLVII/475/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: opłaty miejscowej na 2011 r.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowicach.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »