| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/113/2011 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowania zwolnień od tego podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1-3, art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr 95, poz. 961 z 2011 roku).

Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów za 1 m2 powierzchni:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zaklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,76 zł

b) od pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł

c) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1ha powierzchni - 4,33 zł

2) od budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej:

a) mieszkalnych - 0,56 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,81 zł

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,96 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,43 zł

e) budynków letniskowych - 6,30 zł

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,87 zł

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zwalnia się z podatku grunty, budynki lub ich części oraz budowle służące do:

a) zabezpieczenia przeciwpożarowego w gminie, z wyjątkiem wykorzystywanych na działalność gospodarczą,

b) działalności kulturalnej w zakresie krajowej sieci bibliotecznej,

c) ratownictwa medycznego,

d) do ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

2. Zwalnia się z podatku grunty, budynki i ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.

3. Zwalnia się budynki mieszkalne związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Zwalnia się grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny komunikacyjne – drogi oznaczone symbolem - „dr” nie podlegające wyłączeniu art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/287/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowania zwolnień od tego podatku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »