| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/94/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2012 dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 ze zm.) art. 5   ust. 1   i art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst. jedn. – Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm. ) oraz pkt 1   i 2   obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w   podatkach i   opłatach lokalnych w   2012r. (M. P. Nr 95, poz. 961)  

Rada Gminy Porąbka  
u c h w   a l a:  

§   1.   Stawki podatku od nieruchomości na 2012 rok dla podmiotów określonych w   art. 3   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych od budynków, budowli i   gruntów wynoszą:  

1.   Od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1   m 2   powierzchni użytkowej /w tym garaże w   budynkach/   - 0,67 zł.  

2.   Od budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1   m 2   powierzchni użytkowej   - 20,10 zł.                

3.   Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m 2   powierzchni użytkowej   - 10,24 zł.  

4.   Od budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1m 2   powierzchni użytkowej   - 4,45 zł.                                            

5.   Od pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m 2   powierzchni użytkowej:  

a)   wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe   - 7,36 zł.  

b)   od garaży pozostałych - nie zlokalizowanych w   budynkach mieszkalnych   - 5,20 zł.  

c)   zajętych na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza   - 0,10 zł.  

d)   innych, nie wymienionych pod lit. a), b) i   c)   - 7,36 zł.  

6.   Od 1m 2   powierzchni gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków   - 0,84 zł.  

7.   Od gruntów:  

a)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1   ha powierzchni  

-   4,33 zł.  

b)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1   m 2   powierzchni   - 0,25 zł.  

8.   Od budowli określonych w   art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   - 7   ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej   - 2% ich wartości  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 roku.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »