| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/97/2011 Rady Gminy Łękawica

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łękawica na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) , art.89, art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.219, art.220, art.221 ust.1, art.222, art.233, art.235, art.236, art.237, art.239, art. 242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240) i art.26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz.590 z późn.zmianami ).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22.703.721 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym :

1) dochody bieżące : 13.746.657 zł

a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p - 2.348.377 zł

2) dochody majątkowe : 8.957.064 zł

a) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3u.f.p - 4.827.064 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.631.225 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące : 12.846.520 zł., w których wyodrębnia się w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych 8.484.157 zł., z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.031.346 zł.,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.452.811 zł.,

b) dotacje na zadania bieżące 216.208 zł.,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.940.802 zł.,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w wysokości 2.059.707 zł.,

e) obsługa długu 145.646 zł.,

2) wydatki majątkowe : 11.784.705 zł., w których wyodrębnia się w szczególności:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.784.705 zł., z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w wysokości 6.177.058 zł.,

2. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 11.784.705 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.927.504 zł., który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z : a) kredytów - 1.927.504 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 3.567.154 zł., rozchody w wysokości 1.639.650 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 591.571 zł., w tym : 1) ogólną w wysokości 146.680 zł., 2) celową w wysokości 444.891 zł., z przeznaczeniem na: realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł., oświatę 279.316 zł., oraz na inicjatywy lokalne 125.575 zł.

§ 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3) Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1) Ustala się dochody w kwocie 86.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2) Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. 1) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a:

a) przychody – 2.253.750 zł.

b) wydatki – 2.241.490 zł.

§ 8. 1) Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy z tytułu dopłaty do odpadów - 9.888 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

2) Dotacje podmiotowe dla: gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 140.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

3) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 64.820 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11.

4) Dotacje celowe na inwestycje na łączną kwotę – 865.000 zł., zg. z załącznikiem nr 11.

5) Dotacja dla Izby Rolniczej na łączna kwotę - 1.500 zł., zg. z załącznikiem nr 11.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.,

2) dokonywania zmian w planie : wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie,

5) zaciągania zobowiązań na finansowanie inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granice ustalone przez Radę do kwoty 200.000 zł.,

6) ustala się maksymalną kwotę, do której Wójt może udzielić pożyczek i poręczeń – do wysokości 50.000 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.567.154 zł., w tym :

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t – 1.000.000 zł.,

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. – 1.927.504 zł.,

c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.639.650 zł.,

d) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.000.000 zł.

§ 10. 1) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym

2) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr10

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10a.pdf

Załącznik nr10a

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIII/97/2011
Rady Gminy Łękawica
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik nr11

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »