| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Myszkowskiego

z dnia 20 stycznia 2012r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

Na podstawie art. 38b ust 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie:

1. Art. 38a ust 5-7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

2. Uchwały Nr II / 8 / 2010 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

3. Zarządzenia Nr 5 / 2011 Starosty Myszkowskiego z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

4. Zarządzenia Nr 20 / 2011 Starosty Myszkowskiego z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim działała w składzie:

1. Przewodniczący – Leon Okraska – Starosta Myszkowski; Od 26 lipca 2011 roku Wojciech Picheta

2. Członkowie:

1) Mariusz Musialik - Radny Rady Powiatu;

2) Dorota Kaim-Hagar - Radna Rady Powiatu;

3) podinsp. Dariusz Jurczyk - Naczelnik Wydziału Prewencji;

4) mł. insp. Artur Klimek - Komendant Komendy Policji; Od 14 października 2011 roku podinsp. Dominik Łączyk

5) Mariola Piątek - Dyrektor Zespołu Szkół w Żarkach;

6) Klemens Podlejski - Burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach;

7) Mariusz Sikora - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Od 2 maja 2011 roku Józef Pabian

8) Grażyna Chałupka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

3. W pracach Komisji uczestniczyła również Pani Katarzyna Sacharczuk - Zastępca Prokuratora Rejonowego w Myszkowie

4. Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym powołani zostali również:

1) mł. bryg. Dariusz Caban - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej;

2) Marek Węgrzynowicz - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

3) Marek Olenderek - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

4) Adam Sroka - Powiatowy Inspektor Weterynarii;

5) Wojciech Picheta - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; Od 1 września 2011 roku Jacek Kret

6) Zbigniew Tarczewski - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych;

W posiedzeniach komisji brali udział Wójtowie i Burmistrzowie gmin Powiatu.

Komisja odbyła w roku 2011 trzy posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się 21 stycznia 2011 roku na którym:

1. Ukonstytuowała się komisja;

- przedstawiono skład powołanej komisji zgodnie z „Zarządzeniem Nr 5”

- omówiono zadania komisji / art. 38a ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym/

2. Przedstawiono i zatwierdzono „Planu realizacji zadań komisji na 2011 rok;

3. Omówiono zasady udziału członków komicji oraz zaproszonych Wójtów i Burmistrzów w przygotowaniu projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” na lata 2011 – 2014.

4. Przedstawiono koncepcję współdziałania Policji, gmin oraz pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek na terenie powiatu w realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa ludności.

Starosta jako Przewodniczący komisji przedstawił skład komisji zgodnie z „Zarządzeniem Nr 5” oraz ustawowe zadania, które komisja powinna realizować.

W następnym punkcie przedstawiono i zatwierdzono „Plan realizacji zadań Komisji na 2011 rok”

W trzecim punkcie przedstawiono zasady udziału członków komicji oraz zaproszonych Wójtów i Burmistrzów w przygotowaniu projektu „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” na lata 2011 – 2014. Członkowie komisji zostali zobowiązani do przesłania do 28 lutego swoje wnioski, programy realizujące poprawę bezpieczeństwa i tematy, które trzeba umieścić w powiatowym programie.

W czwartym temacie Komendant Powiatowy Policji przedstawił swoją koncepcję współdziałania i współpracy ze wszystkimi podmiotami w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu myszkowskiego w płaszczyznach:

1. profilaktyki czyli prowadzenie edukacji w śród młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pieszych, w ruchu drogowym i lepszym kibicowaniu w zawodach sportowych,

2. pomocy w zakupie sprzętu dla Policji,

3. zastosowanie monitoringu szczególnie niebezpiecznych miejsc, który poprawia bezpieczeństwo,

4. współdziałania z dyrektorami i gronem pedagogicznym szkół, poprzez zgłaszanie niepokojących sygnałów w niewłaściwym zachowaniu młodzieży,

5. prowadzenie profilaktyki z udziałem prokuratury,

6. współdziałania Policji i PCPR w zwalczaniu patologii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinie,

Uczestnicy posiedzenia w trakcie dyskusji wyrazili pełną aprobatę co do wspólnych działań oraz wspólnych kontaktów dla polepszenia bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu, W punkcie wolne wnioski Dyrektor SP ZOZ przedstawił informację o projekcie likwidacji samodzielnego rejonu operacyjnego działań zespołu ratownictwa medycznego w Myszkowie i przeniesienie go do m. Sosnowiec.

Stwierdzono, że ta zmiana pogorszy zabezpieczenie ludności w zakresie ratownictwa medycznego oraz współdziałania w prowadzeniu wspólnych działań służb ratunkowych z terenu powiatu. Upoważniono przewodniczącego komisji w osobie Starosty do wysłania prośby do Wojewody Śląskiego o ponowne przeanalizowanie wprowadzanych zmian.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się 12 maja 2011 roku na którym:

1. Przedstawiono do oceny oraz zatwierdzono „Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014”

2. Poruszano tematy bieżące wnoszone przez uczestników posiedzenia.

W punkcie pierwszym przedstawiono „Powiatowy Program …” członkowie komisji przedstawiali swoje poprawki do programu. Po dokonaniu poprawek „Powiatowy programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014” został poddany głosowaniu. Komisja jednogłośnie przyjęła program, który został w dniu 26 maja 2011 roku przedstawiony na posiedzeniu Rady Powiatu w celu podjęcia uchwały o jego przyjęciu i wdrożeniu oraz realizacji. Rada Powiatu Uchwałą Nr VIII/65/2011 z dnia 26 maja 2011 roku przyjmuje do realizacji „Powiatowy Program …”

W tematach bieżących wnoszonych przez uczestników posiedzenia:

1. Omówiono w obecności Wójtów i Burmistrzów Powiatu sprawę bezdomnych zwierząt oraz pomocy ze strony gmin dla służb powiatowych w usuwaniu rannych i padłych zwierząt w ramach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zobligowano gminy do podpisania umów z lekarzami weterynarii oraz z firmami, które zajmą się tym problemem. W momencie stwierdzenia lub podejrzenia chorób zakaźnych interwencje podejmować będzie powiatowy lekarz weterynarii. W ramach tego tematu poruszono również sprawę schroniska dla zwierząt znajdujące się na terenie miasta Myszkowa, a które ze względu na brak środków finansowych i nowej lokalizacji będzie musiało być w tym roku zamknięte. Postanowiono, że tym tematem komisja zajmie się dogłębnie na następnym posiedzeniu.

2. Następnym tematem była ocena zagrożenia zalegających środków chemicznych na posesji przy ul. Osińska Góra w Myszkowie. Ocenę przedstawił zastępca Burmistrza miasta. W związku z brakiem środków finansowych przekraczający budżet miasta oraz prowadzoną sprawę sądową w stosunku do prywatnego właściciela działki podjęto decyzję o wystąpienie na piśmie do Wojewody Śląskiego w imieniu Komisji o pomoc finansową oraz interwencję u władz państwowych w celu załatwienia tego pilnego problemu, który może skutkować niekontrolowanym skażeniem przyległego terenu oraz wód gruntowych.

3. Starosta Myszkowski omówił również udział powiatu w zabezpieczeniu i organizacji wyścigu kolarskiego, który będzie w miesiącu czerwcu gościł i przebiegał w granicach dróg powiatu. Sprawą zajmują się osoby wytypowane przez Starostę do organizacji i zabezpieczenia prawidłowego przebiegu wyścigu. W związku z tym postanowiono, że wyznaczone osoby będą spotykać się w określonych terminach.

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 10 grudnia 2011 roku na którym przestawiono:

1. Koncepcję funkcjonowania i działania KB i P w kontekście „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011/2014 r”.

2. Ocenę stanu bezpieczeństwa Powiatu Myszkowskiego za III kwartał 2011 roku.

3. Przygotowanie Powiatowego Zarządu Dróg do sezonu zimowego w zakresie utrzymania przejezdności dróg.

4. Współdziałanie w prowadzeniu działań PSP w kontekście dostępu do ujęć wody w obszarze prowadzonych działań na terenie gmin, zakładów pracy, budynkach użyteczności publicznej.

W związku ze zmianą w dniu 26 lipca 2011 roku na stanowisku Starosty Myszkowskiego w punkcie pierwszym Pan Starosta Wojciech Picheta przedstawił swoją koncepcję funkcjonowania komisji. Pozostawił skład osobowy bez zmian. Do składu dołączył Dyrektor SP ZOZ Jacek Kret oraz nowy Komendant Policji Dominik Łączyk w związku ze zmianami kadrowymi w tych placówkach.

W punkcie drugim ocenę stanu bezpieczeństwa powiatu myszkowskiego za III kwartał 2011 roku przedstawił z-ca Komendanta Policji Robert Szczypka przedstawiając statystkę zdarzeń, która daję wysoką ocenę skuteczności działań policji w polepszeniu bezpieczeństwa powiatu. Mimo wzrostu ilości wypadków i kolizji drogowych zmalała ilość ofiar tych zdarzeń. Policja również prowadziła w tym czasie akcję „Bezpieczne wakacje” w wyniku czego wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży odbył się bez poważniejszych zdarzeń.

Przygotowanie do sezonu zimowego w utrzymaniu dróg w powiecie omówił Dyrektor PZD Józef Pabian. przedstawił „Operat zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011 – 2012” Przygotowanie do sezonu zimowego w gminach omówili przedstawiciele gmin. Ustalono, że w czasie akcji zimowej koordynacja działań lub współdziałanie służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg będzie prowadzona poprze PZD lub PCZK w Myszkowie.

Współdziałanie w prowadzeniu działań Straży Pożarnej w kontekście dostępu do ujęć wody w obszarze prowadzonych działań na terenie gmin, zakładów pracy, budynkach użyteczności publicznej omówił Komendant PSP, wskazując rolę gmin w nadzorze nad hydrantami na swoim terenie. Administratorzy hydrantów muszą być w gotowości do wskazania i udostępnienia tych urządzeń do dyspozycji Straży Pożarnej. Sprawę wypracowania i uszczegółowienia procedury współdziałania służb i inspekcji po pożarze w firmie „VIG” w Myszkowie, który miał miejsce w dniu 4 sierpnia 2011 roku, ma się zająć Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

W sprawach bieżących głos zabrali:

Dyrektor PPIS zwracając uwagę na poruszanie się po drogach samochodów ciężarowych z nadmierną prędkością i prosił o wzmożenie kontroli przez Policję tras drogowych, oraz powiadomił o prowadzonych kontrolach sklepików szkolnych pod względem sprzedaży towarów zagrażających dzieciom.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił informację o stwierdzonym przypadku w powiecie lublinieckim włośnicy u dzika, która może być zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi spożywających mięso z nielegalnego skupu. Prowadzone były działania profilaktyczne i informacyjne również w powiecie myszkowskim oraz w sąsiednich powiatach.

W dniu 20 stycznia 2012 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na swym posiedzeniu przyjęła jednogłośnie niniejsze sprawozdanie za 2011 rok.

Starosta Myszkowski


Wojciech Picheta

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »