| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Węgierska Górka

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zm.) w   związku z   art. 11 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn.zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95 z   późn.zm.)   Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   Urzędowi Gminy Węgierska Górka nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr XXX/327/2006 Rady Gminy Węgierska Górka z   dnia 19 września 2006 r. w   sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Węgierska Górka (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 119, poz. 3413).  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Janusz   Kanik

 


Załącznik do Uchwały Nr XI/96/2011    
Rady Gminy Węgierska Górka    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Statut Urzędu Gminy Węgierska Górka  

I.   Postanowienia ogólne  

§   1.   Podstawę prawną działania Urzędu Gminy Węgierska Górka stanowią w   szczególności:  

1)   ustawa z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z   późn.zm.),  

2)   ustawa z   dnia 21 listopada 2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz, 1458 z   późn.zm.),  

3)   ustawa z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z   późn.zm.).  

§   2.   Ilekroć w   Statucie jest mowa o:  

1)   Wójtowi - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Węgierska Górka,  

2)   Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Węgierska Górka,  

3)   Zastępcy Wójta - należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Węgierska Górka,  

4)   Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Węgierska Górka,  

5)   Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Węgierska Górka,  

6)   Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gminy Węgierska Górka,  

7)   Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Węgierska Górka.  

§   3.   1.   Urząd jest jednostką organizacyjną, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego gminy.  

2.   Siedzibą Urzędu jest miejscowość Węgierska Górka.  

3.   Urząd używa pieczęci podłużnej z   nazwą w   pełnym brzmieniu i   z pełnym adresem siedziby.  

II.   Zakres działania  

§   4.   Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:  

1)   zadań własnych, wynikających z   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym oraz z   innych ustaw o   ile nie zostały powierzone do wykonania innym gminnym jednostkom organizacyjnym,  

2)   zadań zleconych na mocy przepisów szczególnych,  

3)   zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z   organami administracji rządowej,  

4)   zadań publicznych powierzonych Gminie w   drodze porozumienia międzygminnego,  

5)   zadań publicznych powierzonych Gminie w   drodze porozumienia zawartego z   powiatem lub województwem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.  

§   5.   Do zadań Urzędu należy kompleksowa obsługa organów Gminy umożliwiająca im wykonywanie zadań w   ramach kompetencji, a   w szczególności:  

1)   przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i   innych aktów z   zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,  

2)   wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznych wchodzących w   zakres działania Gminy,  

3)   przygotowywanie projektów budżetu i   sprawozdań z   jego wykonania,  

4)   zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i   wniosków,  

5)   realizacja innych obowiązków i   uprawnień wynikających z   przepisów prawa oraz uchwał i   zarządzeń organów Gminy,  

6)   zapewnienie warunków organizacyjnych i   technicznych do odbywania sesji Rady Gminy, posiedzeń jej komisji oraz posiedzeń, narad i   spotkań innych organów funkcjonujących w   strukturze Gminy,  

7)   prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego dostępnego do powszechnego wglądu w   siedzibie Urzędu,  

8)   wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami prawa, a   w szczególności:  

a)   przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i   wysyłanie korespondencji,  

b)   zapewnienie wewnętrznego obiegu akt,  

c)   przechowywania akt,  

d)   przekazywania akt do archiwum;  

9)   wykonywanie obowiązków i   uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie, z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami prawa pracy.  

III.   Organizacja i   zarządzanie jednostką  

§   6.   1.   Kierownikiem Urzędu jest Wójt.  

2.   Wójt kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i   ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i   efektywnego funkcjonowania.  

§   7.   Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w   stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  

§   8.   Wójt w   drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego Zastępcę.  

§   9.   Wójt kieruje do Rady wniosek o   powołanie lub odwołanie Skarbnika.  

§   10.   Organizację i   szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Wójta w   drodze zarządzenia.  

§   11.   Prawa i   obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez Wójta w   drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w   tym zakresie przepisy prawa.  

IV.   Gospodarka finansowa  

§   12.   1.   Urząd jest jednostką budżetową i   prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z   wymogami ustawy o   finansach publicznych.  

2.   Podstawą działalności Urzędu jest roczny plan finansowy.  

3.   Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

4.   Procedury ustalania i   zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.  

§   13.   Nadzór nad działalnością finansową Urzędu sprawuje Skarbnik.  

§   14.   Urząd posiada odrębny rachunek bankowy.  

V.   Przepisy końcowe  

§   15.   Zmian w   statucie dokonuje się w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

§   16.   Statut podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »