| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i Rubinowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 14 ust. 8   i art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z   2004 r. Nr 6, poz. 41 i   Nr 141, poz. 1492, z   2005 r. Nr 113, poz. 954 i   Nr 130, poz. 1087, z   2006 r. Nr 45, poz. 319 i   Nr 225, poz. 1635, z   2007 r. Nr 127, poz. 880, z   2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i   Nr 220, poz. 1413 oraz z   2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i   Nr 155, poz. 1043 oraz z   2011 r. Nr 32, poz. 159), oraz w   związku z   uchwałą Nr XXXIX/171/2010 Rady Miasta Imielin z   dn. 29 stycznia 2010 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w   rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i   Rubinowej.   Rada Miasta Imielin po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Imielin przyjętego uchwałą nr XXXV/147/2009 z   dnia 25 września 2009 r., uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne  

§   1.   1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w   rejonie ulic Dunikowskiego, Banachiewicza i   Rubinowej, zwany dalej planem, w   granicach określonych na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Plan określa:  

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

2)   zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego;  

3)   zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego;  

4)   zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5)   wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;  

6)   parametry i   wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w   tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i   wskaźniki intensywności zabudowy;  

7)   granice i   sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  

8)   szczegółowe zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;  

9)   szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu, w   tym zakaz zabudowy;  

10)   zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej;  

11)   sposób i   termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów;  

12)   stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4. ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

3.   Załącznikami do uchwały są:  

1)   rysunek planu w   skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały;  

2)   rozstrzygnięcie o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2   do niniejszej uchwały;  

3)   rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji, zapisanych w   planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ilekroć jest mowa o:  

1)   planie   – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o   którym mowa w   §1 uchwały;  

2)   rysunku planu   – należy przez to rozumieć graficzny zapis planu, stanowiący załącznik nr 1   do uchwały;  

3)   terenie   – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz określony symbolem;  

4)   symbolu terenu   – należy przez to rozumieć numeryczne i/lub literowe oznaczenie poszczególnych terenów;  

5)   przeznaczeniu terenu   – należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;  

6)   przeznaczeniu uzupełniającym   - należy przez to rozumieć kategorie form zagospodarowania lub działalności lub grupy tych kategorii, które występują w   połączeniu z   przeznaczeniem podstawowym;  

7)   linii rozgraniczającej   – należy przez to rozumieć linie, które wyznaczają tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

8)   powierzchni zabudowy   – należy przez to rozumieć powierzchnię zajętą przez budynek lub budynki, ograniczoną zewnętrznym obrysem ścian przyziemia;  

9)   nieprzekraczalnej linii zabudowy   – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć żaden element budynku za wyjątkiem balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrznych, okapów, gzymsów i   innych detali architektonicznych nie więcej niż o   1 m;  

10)   intensywności zabudowy   – należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków, istniejących na danej działce, do powierzchni działki;  

11)   inwestycji celu publicznego   – należy przez to rozumieć cele publiczne w   rozumieniu ustawy o   gospodarce nieruchomościami;  

12)   przepisach odrębnych   – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z   aktami wykonawczymi;  

13)   terenie biologicznie czynnym   – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny w   rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie;  

14)   działce   – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w   rozumieniu ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

15)   liczbie kondygnacji   – należy przez to rozumieć liczbę kondygnacji nadziemnych budynku;  

16)   strefa ograniczenia w   użytkowaniu   – należy przez to rozumieć strefę wyznaczoną od obiektów uciążliwych, w   granicach której wprowadza się ustalenia mające na celu ochronę zdrowia ludzi;  

17)   nośniku reklamowym   – należy przez to rozumieć budowlę służącą reklamie;  

18)   szyldzie   – należy przez to rozumieć graficzne oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność, umieszczone na budynku lub na terenie, na którym działalność jest wykonywana, o   powierzchni nie większej niż 0,7 m 2   ;  

19)   ogrodzeniu ażurowym   – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w   którym powierzchnia ogrodzenia nie przysłonięta przez jego trwałe elementy stanowi co najmniej 40 % powierzchni całkowitej ogrodzenia;  

20)   stawce procentowej   - należy przez to rozumieć stawkę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4. ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym.  

§   3.   1.   Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:  

1)   MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza;  

2)   MN/U – zabudowa mieszkaniowo – usługowa;  

3)   U – usługi użyteczności publicznej, usługi komercyjne;  

4)   KD-L – droga publiczna klasy lokalnej;  

5)   KD-D – droga publiczna klasy dojazdowej;  

6)   KDX – ciąg pieszo-jezdny;  

7)   R – tereny rolnicze;  

8)   ZN – zieleń nieurządzona;  

9)   W – wody powierzchniowe i   cieki.  

2.   W każdym z   terenów zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są dla niego ustalone w   planie.  

§   4.   1.   Następujące oznaczenia graficzne, wskazane na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1)   granica obszaru objętego planem;  

2)   linie rozgraniczające;  

3)   symbole terenów;  

4)   nieprzekraczalna linia zabudowy.  

2.   Następujące oznaczenia graficzne wynikają z   przepisów odrębnych:  

1)   linia elektroenergetyczna 110kV;  

2)   linia elektroenergetyczna 20kV;  

3)   strefa ograniczenia w   użytkowaniu od linii elektroenergetycznych;  

4)   granice obszaru objętego planem w   całości znajdujące się w   granicach Terenu Górniczego „Lędziny I”;  

5)   granice obszaru objętego planem w   całości znajdujące się w   granicach Obszaru Górniczego „Lędziny I”.  

3.   Treści informacyjne planu:  

1)   kategorie odkształceń poziomych terenu;  

2)   granica zasięgu skutków planowanej eksploatacji węgla.  

§   5.   W zakresie zasad ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego ustala się:  

1)   na terenach przeznaczonych pod zabudowę, obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy;  

2)   dopuszcza się adaptację zabudowy zgodnie z   ustaleniami planu;  

3)   lokalizację nowych budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy;  

4)   linie zabudowy, o   których mowa w   pkt 1, nie obowiązują dla budynków i   budowli infrastruktury technicznej;  

5)   na terenach, na których dopuszcza się zabudowę, a   przepisy szczegółowe planu nie stanowią inaczej, dopuszcza się:  

a)   tymczasowe obiekty budowlane z   zastrzeżeniem obiektów usługowo - handlowych,  

b)   obiekty małej architektury;  

6)   na terenach, na których dopuszcza się zabudowę, obowiązuje:  

a)   zakaz lokalizowania nośników reklamowych w   liniach rozgraniczających dróg i   ciągów pieszo-rowerowych,  

b)   zakaz podświetlania nośników reklamowych w   sposób mogący powodować uciążliwości i   oślepienie kierujących poruszających się po drogach publicznych,  

c)   zakaz lokalizowania nośników reklamowych przysłaniających otwory okienne, a   także w   odległości mniejszej niż 2   m od okien budynków,  

d)   dopuszczenie lokalizowania szyldów;  

7)   ustala się stosowanie ogrodzeń ażurowych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   usługowej od strony dróg publicznych.  

§   6.   W zakresie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się, iż w   przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na przedmiot o   cechach zabytku, należy wstrzymać wszelkie roboty budowlane, teren udostępnić do badań archeologicznych, oznaczyć i   zabezpieczyć przedmiot oraz miejsce jego odkrycia, a   także powiadomić o   tym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

§   7.   W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego ustala się:  

1)   wprowadza się zakaz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w   rozumieniu przepisów odrębnych;  

2)   zgodnie z   rodzajem terenów objętych ochroną przed hałasem, dla których obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu w   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007 r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku określa standardy akustyczne w   środowisku dla terenów o   różnych funkcjach: tereny, o   których mowa w   § 3   ust. 1, pkt 1   i pkt.2, należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i   mieszkaniowo-usługowej;  

3)   pozostałe tereny, nie wymienione w   pkt 2, nie są objęte ochroną przed hałasem zgodnie z   przepisami odrębnymi;  

4)   gromadzenie i   usuwanie odpadów komunalnych winno następować na zasadach określonych w   przepisach odrębnych oraz w   gminnych przepisach porządkowych;  

5)   ograniczenie do granic nieruchomości uciążliwości związanych z   przeznaczeniem terenu, w   zakresie emisji: zanieczyszczeń wód i   powietrza, substancji złowonnych, hałasu i   fal elektromagnetycznych;  

6)   zakaz poddawania odpadów ulegających biodegradacji procesowi recyklingu na terenie;  

7)   w przypadku lokalizacji inwestycji usługowych, należy zapewnić ochronę terenów sąsiednich przed hałasem na terenie własnym inwestora, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 czerwca 2007 r. w   sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w   środowisku.  

§   8.   W zakresie zasad wynikających z   kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)   ustala się obowiązek zagospodarowania terenu i   kształtowania nawierzchni ulic, chodników i   placów w   sposób umożliwiający korzystanie osobom niepełnosprawnym, na zasadach ustalonych w   przepisach odrębnych;  

2)   dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, wiat przystankowych i   zieleni na terenach dróg, z   wyjątkiem pasa jezdnego, pod warunkiem nienaruszania wymagań określonych w   przepisach odrębnych o   drogach publicznych;  

3)   ustala się zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, na terenach objętych planem.  

§   9.   W zakresie granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów górniczych, a   także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych ustala się:  

1)   całość obszaru objętego planem znajduje się w   granicach Terenu Górniczego „Lędziny I”;  

2)   całość obszaru objętego planem znajduje się w   granicach Obszaru Górniczego „Lędziny I”;  

3)   Kopalnia „Ziemowit” planuje eksploatację, której wpływy będą w   niewielkim stopniu oddziaływać na południową część obszaru objętego planem;  

4)   na terenach górniczych istnieje możliwość występowania wstrząsów generowanych przez eksploatację górniczą kopalni o   przyspieszeniach drgań gruntu do 120mm/s 2   ;  

5)   obszar planu znajduje się w   zasięgu triasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 452 Chrzanów w   związku z   czym:  

a)   należy zwrócić uwagę na rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej,  

b)   lokalizacja obiektów mogących bezpośrednio zagrażać jakości wód podziemnych i   powierzchniowych powinna być uwarunkowana bezpiecznym ich eksploatowaniem,  

c)   należy uwzględnić takie rozwiązania, aby zapewnić ochroną wód Zbiornika Dziećkowice,  

d)   obszar objęty planem nie znajduje w   strefie zagrożenia powodzią.  

§   10.   W zakresie zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości objętych planem ustala się:  

1)   przy dokonywaniu scalenia i   podziału należy spełnić wymogi zawarte w   przepisach szczegółowych uchwały;  

2)   parametry działek określone w   planie nie dotyczą działek wydzielonych pod urządzenia infrastruktury technicznej i   drogi, a   także podziałów powstających w   wyniku regulacji stanu prawnego, których celem nie jest wydzielenie działek budowlanych, lecz poprawa warunków istniejącego zagospodarowania.  

§   11.   W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji i   infrastruktury technicznej:  

1.   W zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną ustala się, co następuje:  

1)   ustala się strefy ograniczeń w   użytkowaniu dla linii elektroenergetycznych:  

a)   napowietrznych 110kV o   szerokości 40m,  

b)   napowietrznych 20kV o   szerokości 16m;  

2)   w strefach ograniczeń w   użytkowaniu ustala się, co następuje:  

a)   zakazuje się wznoszenia budynków i   użytkowania terenów w   sposób, który mógłby zagrażać trwałości i   bezpieczeństwu linii elektroenergetycznych oraz bezpieczeństwu przebywających w   ich sąsiedztwie ludzi,  

b)   zakazuje się przebudowy, nadbudowy, rozbudowy lub remontów budynków istniejących,  

c)   w przypadku zaistnienia zagrożenia trwałości lub bezpieczeństwa linii elektroenergetycznych, wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego bezpośrednio zagrażającego życiu lub zdrowiu osób postronnych, należy zagwarantować możliwość niezwłocznego jego usunięcia przez właściciela sieci elektroenergetycznej,  

d)   zakazuje się sadzenia drzew, które podczas wzrostu mogą zbliżać się do przewodów roboczych linii na odległość mniejszą niż 5m, lub w   przypadku upadku w   kierunku linii mogą zbliżyć się na odległość mniejszą niż 1m,  

e)   należy zapewnić możliwość swobodnego dojazdu do linii elektroenergetycznych;  

3)   nowe obiekty elektroenergetyczne, a   zwłaszcza stacje elektroenergetyczne powinny być zlokalizowane na działkach będących we władaniu gminy, bądź na terenie kompleksu projektowanej zabudowy;  

4)   ustala się dla realizacji nowych przyłączy, ich okablowanie w   uzgodnieniu z   zarządcą sieci.  

2.   W zakresie zaopatrzenia w   wodę ustala się:  

1)   zaopatrzenie w   wodę z   ogólnodostępnej sieci wodociągowej;  

2)   zasilanie w   wodę z   istniejącej i   projektowanej sieci wodociągowej powiązanej z   magistralami;  

3)   doprowadzenie wody do wyznaczonych terenów rozwojowych poprzez rozbudowę sieci wodociągowej według warunków określonych w   przepisach odrębnych;  

4)   przy budowie i   rozbudowie sieci wodociągowej należy uwzględnić wymagania w   zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w   wodę, zgodnie z   przepisami odrębnymi.  

3.   W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:  

1)   odprowadzanie ścieków do głównej oczyszczalni ścieków poprzez ogólnodostępną sieć kanalizacji sanitarnej;  

2)   odbiornikami ścieków będą główne kolektory miejskie doprowadzające ścieki do głównej oczyszczalni ścieków;  

3)   dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków, w   miejscu gdzie nie ma możliwości poprowadzenia kanalizacji grawitacyjnej;  

4)   ścieki odprowadzane do kanalizacji powinny spełniać warunki określone w   przepisach odrębnych;  

5)   do czasu objęcia obszaru pełną obsługą miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się kanalizację indywidualną i   gromadzenie ścieków w   zbiornikach bezodpływowych;  

6)   obowiązuje podłączenie wszystkich działek zabudowanych do kanalizacji sanitarnej wybudowanej w   ulicy oraz likwidacja zbiorników bezodpływowych nie później niż dwa lata od dnia przekazania nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do eksploatacji.  

4.   W zakresie indywidualnego zaopatrzenia w   gaz, w   obszarze objętym planem istnieje możliwość wykorzystania sieci gazociągu niskoprężnego Ø 100.  

5.   Odprowadzenie wód deszczowych zgodnie z   przepisami odrębnymi.  

6.   W przypadku braku sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych do dołów chłonnych lub rowów melioracyjnych, po uprzednim oczyszczeniu w   uzgodnieniu z   odpowiednim zarządcą.  

7.   Zaopatrzenie w   ciepło: z   indywidualnych, niskoemisyjnych lub nieemisyjnych źródeł energii.  

8.   Sieci infrastruktury technicznej winny być usytuowane w   liniach rozgraniczających dróg, w   szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z   przyczyn technicznych, dopuszcza się odstępstwa od tej zasady.  

9.   Dopuszcza się realizację urządzeń technicznych towarzyszących inwestycjom, o   ile nie naruszy to wymagań wynikających z   przepisów odrębnych oraz innych ustaleń zawartych w   niniejszej uchwale.  

10.   Ustalone w   planie zasady podziału terenów na działki nie dotyczą wydzieleń geodezyjnych dla sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej, oraz dróg wewnętrznych.  

11.   Dopuszcza się, wydzielanie dróg wewnętrznych o   szerokości w   liniach rozgraniczających nie mniejszej niż 5m.  

12.   Ustalone w   planie ograniczenia i   zakazy nie dotyczą inwestycji celu publicznego z   zakresu łączności publicznej.  

§   12.   Tereny: 1KD-L, 2KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D przeznaczone są pod inwestycje celu publicznego.  

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe  

§   13.   Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN - 12MN ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu:  

a)   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza,  

b)   dopuszcza się zabudowę usługową integralnie związaną z   zabudową mieszkaniową o   powierzchni nie większej niż 30% budynku;  

2)   Parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a)   powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki,  

b)   wskaźnik intensywności zabudowy: nie większy niż 0,3,  

c)   powierzchnia zabudowy: nie większa niż 30% powierzchni działki,  

d)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i   odbudowę istniejącej zabudowy,  

e)   dopuszcza się drugą linię zabudowy pod warunkiem zapewnienia służebności dojazdu do niej poprzez działki usytuowane w   pierwszej linii zabudowy.  

3)   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   wysokość zabudowy: nie więcej niż 12m,  

b)   geometria dachów: dachy o   kącie nachylenia głównych połaci do 45°,  

c)   ilość kondygnacji: nie więcej niż 2,  

d)   dopuszcza się poddasze użytkowe przy dachach wielospadowych, dwu- i   jednospadowych, a   w odniesieniu do istniejących budynków dopuszcza się trzecią kondygnację w   formie poddasza użytkowego o   kącie nachylenia głównych połaci 27°- 45°,  

e)   dopuszcza się lokalizację wolnostojącej zabudowy garażowej lub gospodarczej,  

f)   wysokość wolnostojącej zabudowy garażowej: nie większa niż 5m;  

4)   zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   dopuszcza się wydzielanie działek dla zabudowy wolnostojącej i   bliźniaczej nie mniejszych niż 800 m 2   ,  

b)   szerokość frontu wydzielanych działek dla zabudowy wolnostojącej nie mniejsza niż 18m, dla zabudowy bliźniaczej 15m,  

c)   kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w   stosunku do pasa drogowego: w   przedziale 45 o   – 90 o   ;  

5)   zasady obsługi komunikacyjnej:  

a)   dla terenów 1MN – 12MN dostęp od strony przyległych dróg publicznych lub wewnętrznych,  

b)   należy zapewnić co najmniej dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych na jeden budynek mieszkalny, na terenie działki.  

§   14.   Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U – 4MN/U ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowo - usługowa;  

a)   zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,  

b)   dopuszcza się zabudowę usługową integralnie związaną z   zabudową mieszkaniową lub wydzieloną;  

2)   Parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a)   powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowej integralnie związanej z   usługami: nie mniejsza niż 30% powierzchni działki,  

b)   powierzchnia biologicznie czynna dla zabudowy usługowej nie związanej z   zabudową mieszkaniową: nie mniejsza niż 10% powierzchni działki,  

c)   wskaźnik intensywności zabudowy: nie większy niż 0,3,  

d)   powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki,  

e)   dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i   odbudowę istniejącej zabudowy;  

3)   zasady kształtowania zabudowy:  

a)   wysokość zabudowy: nie więcej niż 10m,  

b)   geometria dachów: dachy o   kącie nachylenia głównych połaci do 45°,  

c)   ilość kondygnacji: nie więcej niż 2,  

d)   dopuszcza się poddasze użytkowe przy dachach wielospadowych, dwu- i   jednospadowych, a   w odniesieniu do istniejących budynków dopuszcza się trzecią kondygnację w   formie poddasza użytkowego o   kącie nachylenia głównych połaci 27°- 45°,  

e)   dopuszcza się lokalizację wolnostojącej zabudowy garażowej lub gospodarczej,  

f)   wysokość wolnostojącej zabudowy garażowej: nie większa niż 5m;  

4)   zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   dopuszcza się wydzielanie działek dla zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowej integralnie związanej z   usługami nie mniejszych niż 800 m 2   ,  

b)   szerokość frontu wydzielanych działek dla zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowej integralnie związanej z   usługami działek nie mniejsza niż 18m,  

c)   szerokość frontu wydzielanych działek dla zabudowy usługowej nie związanej z   zabudową mieszkaniową nie mniejsza niż 25m;  

d)   kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w   stosunku do pasa drogowego: w   przedziale 45 o   – 90 o   ;  

5)   zasady obsługi komunikacyjnej:  

a)   dla terenu 1MN/U - dostęp od strony drogi publicznej 1KD-L i   2KD-L,  

b)   dla terenu 2MN/U i   3MN/U – dostęp od strony drogi publicznej 2KD-L,  

c)   dla teren 4MN/U – dostęp od strony drogi publicznej 2KD-L oraz ciągu pieszo-jezdnego 1KD-X,  

d)   należy zapewnić co najmniej dwa miejsca postojowe dla samochodów osobowych na jeden budynek mieszkalny, na terenie działki,  

e)   należy zapewnić co najmniej dwa miejsca parkingowe na 25 m 2   powierzchni użytkowej budynku usługowego lub lokalu użytkowego, na terenie działki.  

§   15.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu: usługi użyteczności publicznej, usługi komercyjne;  

2)   Parametry i   wskaźniki zagospodarowania terenu:  

a)   powierzchnia biologicznie czynna: nie mniejsza niż 10% powierzchni działki,  

b)   utrzymuje się istniejące funkcje produkcyjne, składowe i   magazynowe z   możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy i   zmiany sposobu użytkowania na inne funkcje usługowe,  

c)   wskaźnik intensywności zabudowy: nie większy niż 0,6 ,  

d)   powierzchnia zabudowy: nie większa niż 50% powierzchni działki;  

3)   Zasady kształtowania zabudowy  

a)   wysokość zabudowy: nie więcej niż 10m,  

b)   geometria dachów: dachy o   kącie nachylenia głównych połaci do 45 o   ,  

c)   ilość kondygnacji: nie więcej niż 2,  

d)   dopuszcza się poddasze użytkowe przy dachach wielospadowych, dwu- i   jednospadowych, a   w odniesieniu do istniejących budynków dopuszcza się trzecią kondygnację w   formie poddasza użytkowego o   kącie nachylenia głównych połaci 27°- 45°;  

4)   zasady i   warunki scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   dopuszcza się wydzielanie działek nie mniejszych niż 1500 m 2   ,  

b)   szerokość frontu wydzielanych działek nie mniejsza niż 25m,  

c)   kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w   stosunku do pasa drogowego: w   przedziale 45 o   – 90 o   ;  

5)   zasady obsługi komunikacyjnej:  

a)   dla terenu 1U - dostęp od strony drogi lokalnej 2KD-L,  

b)   należy zapewnić co najmniej dwa miejsca parkingowe na 25 m 2   powierzchni użytkowej budynku usługowego lub lokalu użytkowego, na terenie działki.  

§   16.   Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-L, 2KD-L ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   przeznaczenie: droga publiczna klasy lokalnej;  

2)   parametry i   wyposażenie:  

a)   szerokość w   liniach rozgraniczających: 10m,  

b)   wyposażenie: chodniki jednostronne o   szerokości nie mniejszej niż 1,5m.  

§   17.   Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KD-D – 4KD-D ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej;  

2)   parametry i   wyposażenie:  

a)   szerokość w   liniach rozgraniczających:  

-   dla terenu 1KD-D, 2KD-D i   3KD-D: 6m,  

-   dla terenu 4   KD-D: 10m,  

b)   wyposażenie: dla terenu 4   KD-D chodniki jednostronne o   szerokości nie mniejszej niż 1,5m.  

§   18.   Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDX, 2KDX ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   przeznaczenie: ciąg pieszo-jezdny;  

2)   dla zabudowy przyległej ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 4m;  

3)   szerokość w   liniach rozgraniczających: 5   m z   lokalnymi przewężeniami i   poszerzeniami jak na rysunku planu miejscowego.  

§   19.   Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolami 1ZN - 5ZN ustala się następujące przeznaczenie oraz zasady zabudowy i   zagospodarowania:  

1)   przeznaczenie: zieleń nieurządzona;  

2)   dopuszcza się następujące formy zagospodarowania terenu:  

-   dla terenów 1ZN, 2   ZN - zadrzewienia, obiekty małej architektury, ciągi komunikacji pieszej i   rowerowej,  

-   dla terenów 3-5 ZN – tereny zieleni użytkowane tylko w   sposób, który nie będzie zagrażać trwałości i   bezpieczeństwu linii elektroenergetycznych  

§   20.   Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R ustala się przeznaczenie: tereny rolnicze.  

§   21.   Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem W   ustala się przeznaczenie: wody powierzchniowe i   cieki.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe  

§   22.   1.   Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, określoną w   stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wynoszą:  

a)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-12 MN – 10%;  

b)   dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1-4 MN/U – 10%;  

c)   dla pozostałych terenów opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości nie ustala się.  

2.   Stawki, o   których mowa w   ust. 1   stanowią jednorazową opłatę ustaloną w   planie, o   których mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym;  

§   23.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.  

§   24.   Z dniem wejścia w   życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Rady Miasta Imielin Nr XL/204/2002 Rady Miasta Imielin z   dnia 31 maja 2002 r. – „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w   rejonie ulic Banachiewicza – Kusocińskiego - Rubinowa, w   zakresie obszaru oznaczonego symbolem "KDL" (ulica Kusocińskiego). W   niniejszym planie miejscowym dla przedmiotowego obszaru obowiązuje symbol 4KD-D.  

§   25.   Plan wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty publikacji niniejszej uchwały w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewidnicząca Rady Miasta Imielin  


Bernadeta   Ficek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/96/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik nr1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/96/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik nr2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/96/2012
Rady Miasta Imielin
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik nr3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »