| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/284/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 28 lutego 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późn. zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. Nr 17 z 2010r., poz. 95 z późn. zmianami) oraz art.14 ust. 8, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska Mikołowa uchwala:

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla terenu określonego dla potrzeb planu jako Centrum zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XLVI/939/2010 z dnia 25 maja 2010 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 154.poz. 2517 z dnia 16.08.2010r Treść uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

I. Ustalenia ogólne.

II. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do całego obszaru objętego planem.

III. Ustalenia szczegółowe odnoszące się do poszczególnych terenów.

IV. Ustalenia końcowe.

ROZDZIAŁ1.
USTALENIA OGÓLNE

§ 1

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar działek nr: 494/14, 495/14, 432/14, w granicach określonych w uchwale Nr LI/1063/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26.10.2010r., wskazanych na Rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zwanego dalej w skrócie "planem"), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 - Rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000.

2. Załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołów, obejmującego obszar działek nr: 494/14, 495/14, 432/14.

3. Załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, obejmującego obszar działek nr: 494/14, 495/14, 432/14, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3

Na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały, określa się następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu:

1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2. nieprzekraczalne linie zabudowy;

3. symbole cyfrowo-literowe identyfikujące tereny, dla których niniejsza uchwała określa następujące przeznaczenie:

1) P/U - tereny zabudowy przemysłowo - usługowej;

2) KDD - tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

4. Na rysunku planu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały określa się elementy informacyjne, nie będące ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego zmianą planu;

2) granice i numery działek;

3) poszczególne sieci istniejącej infrastruktury technicznej.

§ 4

Wyodrębnione tereny na rysunku planu oznacza się według następującej zasady:

1. Duże litery określają przeznaczenie terenów według ustaleń zawartych w rozdziale 1 niniejszej uchwały;

2. Końcowe cyfry arabskie określają kolejny numer wyodrębnionego terenu w ramach danej jednostki strukturalnej, dla którego sformułowano odrębne ustalenia.

§ 5

Na obszarze planu nie występują przesłanki do określania:

1) zasad ochrony krajobrazu kulturowego;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

4) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

6) granic terenów służących organizacji imprez masowych;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych;

8) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

9) przestrzeni publicznych w rozumieniu art.2 ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami);

10) granic i sposobów zagospodarowania narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.

§ 6

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejsza uchwałę;

2) terenie - należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe lub ich części wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony planem przeważający (tj. stanowiący co najmniej 51% powierzchni użytkowej budynków) sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;

4) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowania elementów elewacji budynków lub ich części, bez jej przekraczania;

6) infrastrukturze technicznej - należy rozumieć sieci przesyłowe i rozdzielcze, urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;

7) strefie technicznej lub strefie ochronnej - należy przez to rozumieć obszar otaczający linie i urządzenia infrastruktury technicznej wynikający z przepisów odrębnych;

8) wskaźniku zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

9) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki budowlanej;

10) powierzchni biologicznie czynnej - należy rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r., Nr 75, poz. 690, art. 3, ust. 22, § 3, pkt 22);

11) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć nie wydzieloną w rysunku planu liniami rozgraniczającymi istniejącą, projektowaną wewnętrzną drogę lub ulicę, która jest lub będzie niezbędna dla zapewnienia dojazdu do działek i obiektów. Przebieg tego dojazdu może być korygowany i ustalony na etapie projektowania inwestycji, w tym projektu podziału działek;

12) komunikacji wewnętrznej - należy przez to rozumieć rozwiązania zapewniające obsługę ruchu kołowego lub pieszego takie jak: droga wewnętrzna, parking, dojazd wewnętrzny, plac manewrowy, rampa, podjazd, a także chodnik i ścieżka rowerowa;

13) miejscach postojowych - należy przez to rozumieć zrealizowane w formie budynków garażowych, garaży wbudowanych, parkingów terenowych lub podziemnych, wydzielone miejsca dla pojazdów samochodowych, o ile ustalenia niniejszej uchwały nie stanowią inaczej;

14) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych, wynikające z przepisów odrębnych i dalszych ustaleń planu;

15) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość budynku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., Nr 75, poz. 690, art.6, § 6);

16) Przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy;

17) Reklamie - należy przez to rozumieć dowolnego rodzaju kształtu i wielkości nośnik treści reklamowych i informacyjnych, nie będących znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach, znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę, w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami innych obiektów budowlanych. Reklamą są również treści reklamowe i informacyjne naniesione bezpośrednio na powierzchnię ściany zewnętrznej budynku;

18) Reklamie małoformatowej - należy przez to rozumieć reklamę nie będącą reklamą wielkoformatową lub reklamą średnio-formatową;

19) Reklamie średnio-formatowej - należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni od 5 do 10m2 włącznie, z wyjątkiem słupów plakatowych;

20) Reklamie wielkoformatowej (typu billboard)- należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 10m2 lub taką, której jeden z wymiarów przekracza 4m, nie wliczając w to gabarytowych elementów konstrukcyjnych;

21) Reklamie ruchomej - należy przez to rozumieć reklamę wyposażoną w urządzenia służące do automatycznego wprawiania w ruch nośnika treści reklamowych lub informacyjnych.

ROZDZIAŁ2.
USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 7

Zasady ochrony środowiska

1. W obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

2. Nowo zbudowane, przebudowane oraz istniejące obiekty budowlane oraz instalacje muszą dotrzymywać wynikające z mocy prawa standardy emisyjne albo określone w pozwoleniu warunki emisji.

3. Prowadzona działalność w ramach terenów zabudowy przemysłowo-usługowej nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), na obszarach istniejącej zabudowy mieszkaniowej, graniczących z obszarem planu.

4. W obszarze objętym planem ustala się ponadto:

1) zakaz spalania odpadów oraz ich termicznego przetwarzania;

2) zakaz składowania odpadów;

3) zakaz lokalizacji skupu złomu.

§ 8

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

1. Na terenie objętym planem występują wydzielone strefy ochrony konserwatorskiej - Strefa "W" - ochrony archeologicznej - obejmująca cały obszar objęty planem.

2. Wszystkie większe prace ziemne wykonywane w obrębie strefy "W", tj. prace związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej, wykopy pod duże obiekty, powinny mieć nadzór archeologiczny.

§ 9

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i drogowej

1. W granicach planu dopuszcza się wydzielenie nieruchomości dla inwestycji liniowych lub obiektów inżynierskich i technologicznych, o ile nie narusza to pozostałych ustaleń planu.

2. W granicach planu dopuszcza się adaptację, rozbudowę i modernizację istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w dostosowaniu do potrzeb.

3. Dla nowoprojektowanych terenów inwestycyjnych, wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu, w oparciu o istniejące i nowe urządzenia oraz sieci infrastruktury technicznej.

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

1) pokrycie pełnego zapotrzebowania w wodę z miejskiej sieci wodociągowej;

2) zapewnienie wymaganego zapotrzebowania do celów technologicznych i p/ppoż.

5. Ustala się następujące zasady odprowadzenia i oczyszczania ścieków:

1) zastosowanie systemu kanalizacji rozdzielczej z oddzielnym odprowadzeniem ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych;

2) odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi, ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe oraz ścieków przemysłowych po ich uprzednim podczyszczeniu, do miejskiej oczyszczalni - poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej;

3) zakazuje się odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej ścieków opadowych, oraz wód pochodzących z odwadniania gruntów;

4) zakazuje się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych;

5) pełne odwodnienie ulic publicznych do kanalizacji deszczowej: dopuszcza się odprowadzenie ścieków z odwodnienia ulic publicznych oraz powierzchni zanieczyszczonych, w tym placów manewrowych, postojowych do studni chłonnych przy zachowaniu wymagań dla ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną dopuszcza się stosowanie systemów grzewczych zdalaczynnych, indywidualnych źródeł ciepła opalanych paliwem proekologicznym oraz kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

7. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz, lokalizacji oraz budowy obiektów i sieci gazowej:

1) źródłem zaopatrzenia w gaz sieciowy będzie istniejący gazociąg DN 200 w ul. Rybnickiej lub DN 90 PE w ul. Pokoju;

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejącej sieci.

8. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) podstawowym źródłem zaopatrzenia w energię elektryczną obszaru objętego planem będą istniejące i rozbudowywane w miarę potrzeb linie elektroenergetyczne;

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych, wynikające ze szczegółowych rozwiązań technicznych, nie kolidujących z pozostałymi ustaleniami planu;

3) nowo-realizowane linie średniego napięcia dopuszcza się wyłącznie jako kablowe; należy je lokalizować w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg - z uzasadnionych powodów technicznych oraz ekonomicznych dopuszcza się inne trasy tych linii;

4) w pobliżu linii kablowych SN i nN obowiązują strefy techniczne, których szerokość ustala właściciel sieci, w oparciu o normy i standardy obowiązujące w tym zakresie;

5) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w strefach technicznych linii elektroenergetycznych po uzgodnieniu szczegółowej lokalizacji obiektów z właściwym organem zarządzającym tymi liniami.

9. Ustala się następujące zasady obsługi użytkowników systemów telekomunikacji oraz budowy i lokalizacji urządzeń i sieci telekomunikacyjnej:

1) obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej należy lokalizować stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych nie kolidujących z innymi ustaleniami planu;

2) nakazuje się prowadzenie linii teletechnicznych kablowych, ułożonych w ziemi na obszarach przewidzianych pod budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację i remont;

10. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki odpadami:

1) gromadzenie i zbieranie odpadów w sposób selektywny, zgodnie z przepisami odrębnymi w przedmiotowym zakresie;

2) sposób postępowania z wytworzonymi odpadami zgodnie z planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi w zakresie gospodarki odpadami.

§ 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacyjnych

1. Obsługa komunikacyjna terenu z ul. Rybnickiej poprzez wydzieloną działkę drogową oraz z ul. Reymonta.

2. Układ drogowy może być rozbudowany o komunikację wewnętrzną, w tym dojazdy wewnętrzne, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi; w tych przypadkach szerokości pasów terenu przeznaczonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być dostosowane do potrzeb i nie mniejsze niż wynika to z warunków określonych w niniejszej uchwale oraz w przepisach odrębnych, w tym dotyczących dróg pożarowych.

3. Obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym rodzajom działalności usługowej prowadzonej na terenie lub w lokalach wydzielonych, w liczbie nie mniejszej niż ustalona zgodnie z poniższymi wskaźnikami:

1) dla handlu - 5 miejsc postojowych na 100m2 powierzchni sprzedaży;

2) dla przemysłu - 1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych na jednej zmianie;

3) dla pozostałej działalności - 3 miejsca postojowe dla 100m2 powierzchni użytkowej.

4. Liczbę miejsc postojowych należy przyjąć jako wartość całkowitą, zaokrąglając w górę wynik otrzymany z przeliczeń wskaźników.

5. Miejsca postojowe należy lokalizować na działce budowlanej w granicach terenu, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą.

§ 11

Reklamy i szyldy

1. Reklama wielkoformatowa oraz reklama średnioformatowa nie może być realizowana inaczej niż jako:

1) reklama umieszczona na ścianie budynku;

2) reklama na rusztowaniu związanym z prowadzonymi pracami budowlanymi.

2. Ustala się następujące warunki sytuowania reklam, o których mowa w ust.1:

1) reklama nie może być sytuowana w odległości mniejszej niż 1m od tabliczek informacyjnych z nazwą ulicy, znaków informacyjnych o obiektach użyteczności publicznej, wstawianych przez gminę;

2) reklama nie może przekraczać poza obrys ściany, na której jest umieszczona;

3) dopuszcza się umieszczenie na ścianie więcej niż jednej reklamy, jeżeli zachowane będą te same wymiary oraz ujednolicona kolorystyka widocznych elementów konstrukcyjnych wszystkich reklam;

4) oświetlenie reklamy oraz reklama ruchoma nie może powodować uciążliwości dla użytkowników budynków sąsiednich;

5) reklama może być sytuowana wyłącznie na terenach oznaczonych symbolem P/U.

3. Reklama małoformatowa nie może być realizowana inaczej niż jako:

1) słup plakatowy;

2) gablota na ścianie zewnętrznej budynku;

3) moduł kasetonowy podświetlany, jednostronny lub dwustronny.

4. Szyld nie może być realizowany inaczej, niż jako:

1) szyld na ogrodzeniu posesji;

2) szyld na ścianie zewnętrznej w parterze budynku.

5. Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów na ogrodzeniu posesji:

1) obrys szyldu wraz z elementami konstrukcyjnymi nie może być większy niż kwadrat o boku 100cm;

2) szyld nie może wystawać poza obrys ogrodzenia, na którym się znajduje.

6. Ustala się następujące warunki sytuowania szyldów na ścianie zewnętrznej w parterze budynku:

1) szyld nie może być sytuowany w odległości mniejszej niż 1m od tabliczek informacyjnych z nazwą ulicy, znaków informujących o obiektach użyteczności publicznej, ustawionych przez gminę. Szyld może być umieszczony nie wyżej niż:

a) wysokość dolnej linii okien pierwszego piętra,

b) 30cm licząc w dół od krawędzi okapu;

2) szyld nie może odstawać od lica ściany zewnętrznej na więcej niż 80cm, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej;

3) szyld odstający od lica ściany zewnętrznej musi być umieszczony na takiej wysokości nad chodnikiem, by nie powodował utrudnień w ruchu pieszych.

§ 12

Tereny górnicze Teren opracowania położony jest w granicach terenu górniczego KWK "Bolesław Śmiały", obecnie poza wpływami eksploatacji górniczej - dotychczasowe wpływy wygasły ze względu na wyczerpanie zasobów węgla.

§ 13

Wszystkie tereny w granicach planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu, o ile w zapisie dotyczącym danego terenu nie ustalono inaczej lub nie występują sprzeczności wynikające z przepisów odrębnych.

ROZDZIAŁ3.
USTALENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

§ 14

Wyznacza się tereny zabudowy przemysłowo - usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem P/U01.

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa przemysłowo-usługowa.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

1) handel;

2) magazyny, składy;

3) drogi dojazdowe wewnętrzne, miejsca parkingowe;

4) ciągi piesze i ścieżki rowerowe;

5) infrastruktura techniczna.

3. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od krawędzi jezdni dróg publicznych:

1) o symbolu KDD01 - 8,0m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) o symbolu KDD02 - 10,0m, zgodnie z rysunkiem planu.

4. W pasie terenu pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, wyznaczoną na rysunku planu a linią rozgraniczającą teren dopuszcza się lokalizację dojazdów i dojść do budynków, miejsc do parkowania, zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

5. Dopuszcza się sytuowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5m od linii wydzieleń dojazdów wewnętrznych nie uwidocznionych na rysunku planu.

6. Określa się następujące warunki, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania, a także szczególne zasady i warunki podziału nieruchomości:

1) wskaźnik intensywności zabudowy - od 0,5 do 0,8;

2) maksymalny wskaźnik zabudowy - 0,5;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 30% działki budowlanej;

4) maksymalna wysokość budynków - 15,0m;

5) wysokość podpiwniczenia budynków max. do 1,0m ponad poziom terenu przy zachowaniu maksymalnej wysokości określonej w pkt 4;

6) dopuszcza się dachy płaskie, łukowe oraz dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowej do 45o;

7) minimalna szerokość dojazdu nie wydzielonego liniami rozgraniczającymi, realizowanego jako droga wewnętrzna - 6,0m;

8) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej - 3000m2;

9) zakaz wydzielania działek budowlanych bez zapewnienia bezpośredniego lub pośredniego dostępu do drogi publicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydzielana działka będzie przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej, która posiada dostęp do drogi publicznej;

10) minimalna powierzchnia określona w pkt.8, nie obowiązuje w przypadku działek wydzielanych:

a) dla infrastruktury technicznej,

b) dla dojazdów niewyznaczonych,

c) w celu powiększenia przyległej działki budowlanej.

7. Zakaz budowy pełnych ogrodzeń wykonanych z blachy lub prefabrykowanych elementów betonowych od strony ulic

8. Zakaz lokalizacji garaży blaszanych.

9. Zakaz prowadzenia działalności z zakresu:

1) odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

2) zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, wytworzonych poza terenem;

3) chowu, hodowli i uboju zwierząt oraz instalacji do uboju zwierząt;

4) instalacji do przetwarzania produktów zawierających azbest;

5) baz transportowych oraz obsługi środków transportu, w tym stacji paliw;

6) składów materiałów budowlanych;

7) składowania i magazynowania substancji wybuchowych w tym paliw płynnych i gazowych, z wyjątkiem służących ogrzewaniu budynków;

8) składowania lub magazynowania poza budynkami materiałów sypkich, w tym surowców energetycznych.

10. W obszarach oznaczonych na rysunku planu, wyznacza się "strefę koncentracji zieleni", dla której obowiązuje nakaz realizacji zwartej zieleni izolacyjnej tj. zadrzewień zielenią zimozieloną o wysokości docelowej nie mniejszej niż 5m z gęstym poszyciem.

§ 15

Wyznacza się tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD01, KDD02.

1. Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowej.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

1) ścieżki rowerowe;

2) ciągi piesze;

3) zatoki parkingowe;

4) zieleń o funkcjach ochronnych;

5) inne, nie wymienione urządzenia i sieci związane z obsługą drogi;

6) urządzenia, sieci i obiekty infrastruktury technicznej niezwiązane z funkcją komunikacyjną drogi.

3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających:

1) KDD01 - od 6,4m do 10,0m (fragment pasa drogowego),

2) KDD02 - od 4,0m do 5,0m (fragment pasa drogowego).

ROZDZIAŁ4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 16

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 17

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Mikołowie.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/284/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 lutego 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, obejmującego obszar działek
nr: 494/14, 495/14, 432/14

Zgodnie z art. 17. pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami), po zapoznaniu się z wykazem uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa.

Rada Miejska Mikołowa
postanawia:

Nie uwzględnić w całości uwag wniesionych przez Panią Marię Gasz, dotyczących:

1) propozycji, aby przy uchwalaniu uchwały na sesji Rady Miasta wyznaczyć właścicielowi terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U01, nieprzekraczalny termin oczyszczenia terenu - Uwagi nie uwzględnia się gdyż przedmiot uwagi nie mieści się w zakresie regulowanym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym nie może stanowić ustaleń planu;

2) propozycji zwolnienia tymczasowego z podatku właściciela terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U01 - Uwagi nie uwzględnia się gdyż przedmiot uwagi regulują przepisy odrębne i jednocześnie ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie upoważnia Rady Miejskiej do wprowadzania ustaleń z zakresu finansów publicznych w planie miejscowym;

3) wprowadzenia zakazu lokalizowania masztów telefonii komórkowej - Uwagi nie uwzględnia się ze względu na niezgodność proponowanego ustalenia z art. 46 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w szczególności, że w obszarze opracowania brak jest przesłanek, które uzasadniałyby stosowanie w zapisach planu ograniczeń w zakresie lokalizowania infrastruktury telefonii komórkowej.

Nie uwzględnić w całości uwagi wniesionej przez Panią Marię Strzelec, dotyczącej przeprowadzenia remontu nawierzchni drogi przed ukończeniem sporządzanego planu, gdyż przedmiot uwagi nie mieści się w zakresie regulowanym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym nie może stanowić ustalenia planu.

Nie uwzględnić w całości uwag wniesionych przez Państwo Małgorzatę i Mariana Szeliga, Teresę Szczerbak, Gertrudę i Krzysztofa Głodniok, Joannę Głodniok oraz Jana Targiela dotyczących braku zgody na dokonanie zmiany obowiązującego przeznaczenia z terenów mieszkaniowych na tereny przemysłowo-usługowe oznaczone na rysunku planu symbolem P/U01 - Uwag nie uwzględnia się gdyż biorąc pod uwagę położenie i otoczenie terenu objętego planem, ale również konstytucyjne prawa wynikające z prawa własności, można jednoznacznie stwierdzić, że proponowane przywrócenie terenu na cele produkcyjno-usługowe, zgodne z istniejącym sposobem użytkowania terenu, jest kierunkiem prawidłowym. Głównym argumentem uzasadniającym poprawność takiego przeznaczenia terenu jest położenie terenu w kwartale ulic: Pokoju, Cieszyńskiej, Wyzwolenia, Rymera i Reymonta, gdzie zabudowa mieszkaniowa stanowi jedynie enklawy wśród dominującej działalności z zakresu produkcji, składowania i usług. Teren jako całość urbanistyczna, stanowi więc obszar dominacji funkcji produkcyjno-usługowych, co wynika również z ustaleń obowiązujących planów i studium.

Nie uwzględnić w całości uwag wniesionych przez Pana Piotra Stancla, dotyczących:

1) uzupełnienia §13 uchwały o zapis: " wszystkie tereny w granicach planu mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy maksymalnie do 3/4 roku od momentu zatwierdzenia uchwały o zmianie planu przez Wojewodę " - Uwagi nie uwzględnia się ze względu na niezgodność proponowanego zapisu z prawem - Żaden przepis ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie daje organowi stanowiącemu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uprawnień do wariantowego określania przeznaczenia terenu. Zmiana ustaleń planu w zakresie przeznaczenia może być dokonana jedynie w trybie jego zmiany, zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym natomiast proponowany zapis de facto warunkuje w czasie zmianę przeznaczenia terenu. Ponadto ze względu na bardzo krótki okres obowiązywania proponowanego przeznaczenia tymczasowego, uzależnia realizację ustaleń planu od czynników proceduralnych, nieprzewidywalnych w momencie jego uchwalenia.

2) uzupełnienia §13 uchwały o zapis: " zmiany na objętym planem terenie mają się odbywać zgodnie z przedstawioną przez "MAS" Spółkę z o.o. wizualizacją zagospodarowania nieruchomości " - Uwagi nie uwzględnia się ze względu na niezgodność proponowanego zapisu z prawem - Plan nie może odsyłać do innych regulacji, w szczególności nie mających cech prawa, ani nie wynikających wprost z obowiązujących przepisów.

Nie uwzględnić w całości uwagi wniesionej przez Państwo Renatę i Krzysztofa Faron, dotyczącej wymiany ogrodzenia stwarzającego zagrożenie na granicy działek nr 495/14 i 220/15, gdyż przedmiot uwagi nie mieści się w zakresie regulowanym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym nie może stanowić ustaleń planu.

Nie uwzględnić w całości uwagi wniesionej przez Pana Jana Targiela, dotyczącej braku zgody na utrzymywanie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U01 "olbrzymich drzew brzozy" stwarzających zagrożenie dla posesji, której jest właścicielem - Uwagi nie uwzględnia się gdyż przedmiot uwagi nie mieści się w zakresie regulowanym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym nie może stanowić ustaleń planu.

Nie uwzględnić w części uwagi wniesionej przez Państwo Renatę i Krzysztofa Faron, dotyczącej braku zgody na prowadzenie, na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U01, działalności mającej negatywny wpływ na otoczenie, w związku z czym domagają się rzeczowej i wnikliwej analizy proponowanych zmian w planie oraz konkretyzacji ustaleń planu do poziomu pozwalającego na wyeliminowanie zagrożeń oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

1) uwagi nie uwzględnia się w części dotyczącej braku zgody na prowadzenie na terenie działalności mającej negatywny wpływ na otoczenie zgodnie z uzasadnieniem zawartym w ust. 3,

2) uwagę uwzględnia się w części dotyczącej konkretyzacji ustaleń planu do poziomu pozwalającego na wyeliminowanie zagrożeń oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, poprzez:

a) uzupełnienie, zaproponowanego w projekcie planu, katalogu działalności wyłączonych o: " stacje paliw, składy materiałów budowlanych, składowanie i magazynowanie substancji wybuchowych, w tym paliw płynnych i gazowych, z wyjątkiem służących ogrzewaniu budynków ",

b) zaostrzenie ustaleń dotyczących realizacji strefy zieleni mającej istotne znaczenie dla poprawy ochrony przyległej zabudowy mieszkaniowej przed ewentualnymi uciążliwościami.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/284/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 lutego 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów, obejmującego obszar działek nr: 494/14, 495/14, 432/14, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Rada Miejska Mikołowa
postanawia:

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Rada Miejska Mikołowa
postanawia:

1. Inwestorem zapisanych w planie inwestycji, należących do zadań własnych miasta z zakresu infrastruktury drogowej, obejmujących:

- realizację jezdni drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD01,

- przejęcie terenów przeznaczonych na drogę publiczną oznaczoną symbolem KDD02,

będzie miasto Mikołów.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w ust.1 będą środki własne miasta Mikołowa.

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w ust.1 - sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objętym planem.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/284/2012
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 28 lutego 2012 r.

Rysunek Planu

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »