| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/149/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia dotacji do demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z   2001 roku z   późn. zm.),art. 403 ust.2-5 w   związku z   art. 400a ust. 1   pkt 8   i 9   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25, poz. 150 z   2008 roku z   późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   2009 roku z   póżn. zm.)  

Rada Gminy Zebrzydowice  
uchwala:  

§   1.   Udzielić dotacji do demontażu, transportu i   utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z   terenu Gminy Zebrzydowice.  

§   2.   Zasady udzielenia i   rozliczenia dotacji określa „Regulamin dotacji do demontażu, transportu i   utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z   terenu Gminy Zebrzydowice” będący załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym   Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice  


Bogdan   Szuścik

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XV/149/12    
Rady Gminy Zebrzydowice    
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
 

Regulamin dotacji do demontażu, transportu i   utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z   terenu Gminy Zebrzydowice  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Celem dotacji jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z   nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice.  

2.   Do korzystania z   dotacji na zasadach niniejszego regulaminu uprawniona jest osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa, przedsiębiorca lub osoba prawna będąca właścicielem obiektu budowlanego znajdującego się na terenie Gminy Zebrzydowice, zwana dalej Wnioskodawcą.  

3.   Dotacja dla Wnioskodawców wymienionych w   § 1   ust. 2   przyznawana jest pod warunkiem, że nie stanowi ona pomocy publicznej.  

4.   Dotacji udziela się na pisemny wniosek Wnioskodawców spełniających warunki określone w   niniejszym regulaminie. Dotacja przyznawana jest i   rozliczana w   danym roku budżetowym.  

5.   Wnioski rozpatruje merytorycznie, formalnie i   rachunkowo Komisja powołana przez Wójta Gminy.  

Rozdział 2.
Warunki ubiegania się i   wysokość dotacji  

§   2.   1.   Dotacja do usunięcia wyrobów zawierających azbest z   nieruchomości z   terenu Gminy Zebrzydowice może być przyznana do następujących prac wykonanych łącznie:  

1)   demontażu,  

2)   transportu,  

3)   utylizacji.  

2.   Warunkiem uzyskania dotacji jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z   terenu nieruchomości Wnioskodawcy z   jednoczesnym przekazaniem go do utylizacji.  

3.   Dotacji nie podlegają prace polegające na demontażu i   transporcie, jeśli efektem końcowym nie będzie utylizacja materiałów zawierających azbest.  

4.   Prace z   azbestem winny być wykonywane przez podmioty posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie robót z   wyrobami azbestowymi.  

§   3.   1.   Przy obliczaniu wysokości dotacji uwzględnione będą koszty kwalifikowane przedstawione przez Wnioskodawcę w   ankiecie deklaracji - wniosek o   przyznanie dotacji do demontażu, transportu i   utylizacji wyrobów azbestowych.  

2.   Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na: demontaż, transport i   utylizację wyrobów zawierających azbest, jednakże nie większe niż przedstawione w   ankiecie deklaracji zweryfikowane przy wykonaniu przez gminę oceny stanu i   możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.  

3.   Koszt kwalifikowany ustalany będzie na podstawie następujących dokumentów:  

-   ankiety deklaracji  

-   oceny stanu i   możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest  

-   faktur wystawionych na Wnioskodawcę  

-   kart odpadów dotyczących przedmiotowych wyrobów azbestowych.  

§   4.   1.   Kwota dotacji wynosi 1000 zł do 1   Mg kwalifikowanych wyrobów azbestowych podlegających dotacji, ale nie więcej niż 5000 zł.  

2.   Wnioskodawca może ubiegać się o   udzielenie dotacji kilka razy, ale suma udzielonych wszystkich kwot dotacji na prace wymienione w   § 2   nie może przekroczyć kwoty wymienionej § 4   ust. 1.  

Rozdział 3.
Tryb postępowania o   udzielenie dotacji  

§   5.   1.   Wnioskodawca ubiegający się o   dotacje w   danym roku budżetowym, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku (ankiety deklaracji) do Wójta Gminy, przed rozpoczęciem realizacji prac wymienionych w   § 2.  

2.   Wnioski, o   których mowa w   § 5   ust. 1   przyjmowane są do 31 grudnia każdego roku i   rozpatrywane według kolejności złożenia.  

3.   Komisja sprawdza wniosek i   dokonuje wizji na nieruchomości w   celu wykonania oceny stanu i   możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.  

§   6.   1.   Wnioski rozpatrywane są w   terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.  

2.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku wzywa się podmiot do ich usunięcia w   terminie 7   dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek nie poprawiony pozostaje bez rozpatrzenia.  

3.   Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne. Z   weryfikacji wniosku Komisja sporządza protokół.  

4.   Wnioskodawcy ubiegającemu się o   dotację, któremu odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i   rachunkowym nie przysługuje z   tego tytułu roszczenie.  

5.   Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą a   Wnioskodawcą umowy o   udzielenie dotacji.  

6.   Umowa, o   której mowa § 6   ust. 5   zawierana jest z   Wnioskodawcą, z   chwilą posiadania środków przeznaczonych na ten cel w   budżecie Gminy Zebrzydowice.  

7.   Wójt Gminy Zebrzydowice telefonicznie lub za pośrednictwem poczty zawiadamia Wnioskodawcę o   przyznaniu dotacji oraz o   terminie podpisania umowy.  

8.   Nie podpisanie umowy dotacji w   terminie 14 dni od zawiadomienia z   przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy skutkuje nie przyznaniem dotacji.  

Rozdział 4.
Kontrola i   rozliczenie dotacji  

§   7.   1.   Po realizacji prac Wnioskodawca w   terminie określonym w   zawartej umowie, o   której mowa w   § 6   ust. 5   składa wniosek rozliczający otrzymaną dotację.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1   winien zawierać następujące informacje:  

1)   nazwę i   adres Wnioskodawcy/ów, którym udzielono dotację,  

2)   numer telefonu kontaktowego,  

3)   numer umowy dotacji,  

4)   adres nieruchomości, w   której dokonano prac,  

5)   rodzaj wykonanych prac,  

6)   termin zakończenia prac (miesiąc),  

7)   rzeczywista wysokość kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację prac,  

8)   podać numer PESEL lub NIP, REGON.  

3.   Do wniosku rozliczającego dotację, o   którym mowa w   ust. 1   Wnioskodawca dołącza następujące załączniki:  

1)   kartę przekazania odpadu na uprawnione składowisko,  

2)   kopię faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, z   dopiskiem „za zgodność z   oryginałem”, za transport i   unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest (oryginał dokumentu należy przy podpisywaniu umowy przedłożyć do skasowania, tzn. opieczętowania do wysokości przyznanego dofinansowania),  

3)   kserokopię tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z   którego są usuwane elementy azbestowe lub materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu). W   przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z   usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a   w przypadku wspólnoty mieszkaniowej – uchwałę wspólnoty,  

4)   kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o   prawidłowości wykonania prac oraz o   oczyszczeniu terenu z   pyłu azbestowego, z   zachowaniem właściwych przepisów technicznych i   sanitarnych, zgodnie z   § 8   ust. 3   rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i   Polityki Społecznej z   dnia 2   kwietnia 2004 r. w   sprawie sposobów i   warunków bezpiecznego użytkowania i   usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo informację o   łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z   obiektów budowlanych i   przetransportowanych na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu).  

4.   Faktury zakupów wymienione w   § 7   ust. 3   pkt 2   mogą być wystawione z   datą wcześniejszą od daty podpisania umowy, której mowa w   § 6   ust. 5.  

5.   Wniosek rozliczający otrzymaną dotację, o   którym mowa w   ust. 1, należy składać w   terminie nie późniejszym niż do dnia 15 listopada roku, w   którym podpisano umowę.  

6.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad we wniosku rozliczającym otrzymaną dotację, wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia w   terminie 7   dni od dnia doręczenia wezwania.  

7.   Wniosek nie poprawiony przez Wnioskodawcę w   terminie określonym w   ust. 6, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy, o   której mowa w   § 6   ust. 5, z   winy Wnioskodawcy z   jednoczesną odmową udzielenia dotacji.  

8.   Sposób wykorzystania udzielonej dotacji zgodnie z   zawartą umową podlega kontroli Komisji powołanej przez Wójta Gminy Zebrzydowice. Kontrola Komisji polega na:  

1)   sprawdzeniu zgodności wniosku rozliczającego z   zawartą umową dotacji,  

2)   sprawdzeniu przedłożonych dokumentów ze zrealizowaną inwestycją,  

3)   dokonaniu wizji na nieruchomości, na której znajdują się materiały zawierające azbest w   celu potwierdzenia wykonania prac oraz zgodności złożonych informacji we wniosku rozliczającym przyznaną dotację,  

4)   ustaleniu właściwej wysokości kwoty dotacji na podstawie zawartej umowy oraz przedłożonych faktur zakupów wymienionych w   § 7   ust. 3   pkt 2,  

5)   sporządzeniu protokołu z   przeprowadzonej wizji oraz rozpatrzeniu wniosku rozliczającego.  

9.   Pozytywne rozpatrzenie wniosku rozliczającego dotację przez Komisję stanowi podstawę do przekazania ostatecznej kwoty dotacji ustalonej przez Komisję na konto wskazane przez Wnioskodawcę.  

§   8.   1.   Komisja powołana przez Wójta Gminy Zebrzydowice ma prawo do przeprowadzenia kontroli nieruchomości Wnioskodawcy w   zakresie realizacji zadania dotacyjnego.  

2.   Dotacja podlega zwrotowi wraz z   ustawowymi odsetkami, jeżeli Komisja stwierdzi, że Wnioskodawca nie realizuje warunku określonego w   umowie.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »