| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Kornowac z wykonania budżetu Gminy Kornowac za 2011 rok

1.   Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr IV/18/2011 z   dnia 27 stycznia 2011 roku.  

2.   Struktura budżetu, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w   trakcie roku sprawozdawczego, po stronie dochodowo-przychodowej na dzień 31.12.2011r. kształtowała się następująco:  

 

 

Wg uchwały  
budżetowej  

Plan po  
zmianach  

Wykonanie  

%  


DOCHODY (w zł)  
 


9.858.000,00  


11.427.657,23  


11.474.606,87  


100,41  

Z tego:  
1.   bieżące  
własne  
subwencja ogólna  
dotacje celowe z   budżetu państwa  
środki unijne  

2.   majątkowe  
 


9.558.000,00  
3.989.022,00  
4.723.838,00  

845.140,00  
0,00  

300.000,00  


10.125.566,23  
4.152.595,00  
4.839.361,00  

988.666,39  
144.943,84  

1.302.091,00  


10.201.997,24  
4.265.682,90  
4.839.361,00  

970.447,93  
126.505,41  

1.272.609,63  


100,75  
102,72  
100,00  

98,16  
87,28  

97,74  


PRZYCHODY  
 


454.436,00  


1.146.973,00  


1.139.850,25  


99,38  

Z tego:  
- z   zaciągniętych pożyczek na  
wyprzedzające finansowanie  
zadań realizowanych  
z udziałem środków UE  
- z   zaciągniętych pożyczek i  
kredytów na rynku krajowym  
- wolne środki  

0,00  

0,00  
454.436,00  

517.832,00  

374.705,00  
254.436,00  

513.970,25  

371.444,00  
254.436,00  

99,25  

99,13  
100,00  


OGÓŁEM  
 


10.312.436,00  


12.574.630,23  


12.614.457,12  

 

1)   W trakcie realizacji budżetu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o   kwotę 1.569.657,23 zł. Na tak znaczny wzrost budżetu miały wpływ zwiększenia dochodów z   poniższych źródeł:  

-   wzrost subwencji oświatowej o   kwotę 115.523,00 zł;  

-   dotacje celowe na realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich w   ramach POKL tj. „Aktywna integracja społeczna i   zawodowa na terenie Gminy Kornowac” 83.673,00 zł oraz „Aktywny rozwój każdego dziecka w   Gminie Kornowac, szansą na przyszłość" 61.270,84 zł;  

-   rozliczenia z   lat ubiegłych tj. refundacja z   budżetu UE inwestycji zrealizowanych w   latach ubiegłych kwotę 411.284,00 zł (PROW działanie 321 „Podstawowe usługi dla ludności” - budowa wodociągu  ul. Konotki w   Pogrzebieniu 179.810,02 zł; PROW działanie 313,322,323 „Odnowa i   rozwój wsi” – modernizacja budynku i   obejścia Gminnego Ośrodka Kultury w   Kobyli 231.473,98 zł);  

-   dofinansowanie z   Urzędu Marszałkowskiego (środki byłego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) modernizacji drogi transportu rolnego w   Łańcach w   wysokości 95.833,00 zł;  

-   wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego na łączną sumę 466.684,00 zł;  

-   dotacje celowe z   budżetu państwa na realizację zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   na dofinansowanie zadań własnych 135.054,39 zł;  

-   wpływy z   tytułu podatków lokalnych 88.052,00 zł; w   tym od osób prawnych  59.399,00 zł i   od osób   fizycznych 28.653,00 zł.  

2)   Plan dochodów 11.427.657,23 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w   100,41% na kwotę 11.474.606,87 zł. Zaplanowane dochody bieżące w   wysokości 10.125.566,23 zł zostały wykonane w   100,75% na łączną sumę 10.201.997,24 zł. Największy udział w   dochodach bieżących stanowi subwencja ogólna (47,44%) oraz dochody własne (41,81%). Subwencja ogólna  składa się z:  

-   części oświatowej 3.433.824,00 zł,  

-   części wyrównawczej 1.405.537,00 zł.  

3)   Subwencja oświatowa została obliczona zgodnie z   rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 16 grudnia 2010r. w   sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w   roku 2011 (Dz. U. z   2010r. Nr 249, poz. 1659) z   uwzględnieniem zadań oświatowych realizowanych przez gminę, z   wyłączeniem przedszkoli, finansowanych wyłącznie z   budżetu gminy. Z   analizy budżetu wynika, ze subwencja oświatowa pokrywa tylko 79% wydatków na szkoły, tj. zabezpiecza wynagrodzenia z   pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.  

4)   W puli dochodów własnych wykonanych w   102,72% największy udział mają: udziały w   podatku dochodowym od osób fizycznych 55,89% (2.384.034,00 zł), wpływy z   podatków i   opłat lokalnych od osób fizycznych 23,50% (1.002.552,58 zł) oraz od osób prawnych 12,20% (520.677,18 zł). Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XLV/246/2010 z   dnia 28 października 2010 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 przyjęto stawki niższe, aniżeli określa obwieszczenie Ministra Finansów z   dnia 30 lipca 2010r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2011r. (M.P. z   2010r. Nr 55, poz.755). Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 30.858,16 zł od osób prawnych i   145.188,78 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w   podatku od nieruchomości osób prawnych na mocy § 2   cytowanej uchwały wynoszą 205.718,17 zł i   14.538,88 zł od osób fizycznych. Kwota umorzonych zaległości z   tyt. podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosła 81,00 zł i   47,00 zł w   podatku rolnym. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XLV/247/2010 z   28 października 2010 roku, określającej  stawki na rok 2011, wynoszą 52.649,12 zł od osób fizycznych i   11.955,40 zł od osób prawnych. Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 176.046,97 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 220.257,05 zł. Na dzień 31.12.2011r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 399.630,01 zł. Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco i   w trakcie roku wystawiono 556 upomnień oraz 84 tytuły wykonawcze.Informację z   realizacji planu dochodów w   pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik   Nr 1   do niniejszego opracowania. Największą pozycję stanowią zaległości dla następujących tytułów:  

-   podatek od nieruchomości os. prawnych 157.278,00 zł,  

-   podatek od środków transportowych os. fizycznych 107.516,50 zł,  

-   podatek od nieruchomości os. fizycznych 82.713,62 zł.  

3.   Struktura budżetu po stronie wydatków i   rozchodów na dzień 31.12.2011r. kształtowała się następująco:  

 

 

Wg uchwały  
budżetowej  

Plan po  
zmianach  

Wykonanie  

%  


WYDATKI  (w zł)  
 


9.425.000,00  


11.549.207,23  


11.094.847,74  


96,07  

Z tego:  
bieżące  
w tym:  
1.wydatki jednostek budżetowych  
na:  
- wynagrodzenia i   składki od  
nich naliczane  
- wydatki zw. z   realizacją ich  
statutowych zadań  
2.dotacje na zadania bieżące  
3.świadczenia na rzecz osób  
fizycznych  
4.wydatki na programy unijne (art.5  
ust.1 pkt 2   i 3  
5.obsługa długu  

majątkowe  
w tym:  
1.inwestycje i   zakupy inwestycyjne  
na:  
- programy unijne  
(art.5 ust.1 pkt 2   i 3)  
2.zakup i   objęcie akcji i   udziałów  
oraz wniesienie wkładów do  
spółek prawa handlowego  


9.214.000,00  


7.649.365,00  

5.751.664,00  

1.897.701,00  
424.687,00  

1.046.948,00  

0,00  
93.000,00  

211.000,00  


131.000,00  

0,00  


80.000,00  


9.973.988,23  


8.164.209,44  

5.640.005,05  

2.524.204,39  
469.163,00  

1.086.189,60  

152.806,19  
101.620,00  

1.575.219,00  


1.575.219,00  

926.537,00  


0,00  


9.618.797.62  


7.863.765,80  

5.497.301,85  

2.366.463,95  
469.162,40  

1.061.700,08  

127.308,37  
96.860,97  

1.476.050,12  


1.476.050,12  

924.801,09  


0,00  


96,44  


96,32  

97,47  

93,75  
100,00  

97,75  

83,31  
95,32  

93,70  


93,70  

99,81  


0,00  


ROZCHODY  
 


887.436,00  


1.025.423,00  


1.025.422,33  


100,00  

Z tego:  
-spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów  887.436,00  1.025.423,00  1.025.422,33  100,00  


OGÓŁEM  
 


10.312.436,00  


12.574.630,23  


12.120.270,07  

 

1)   Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 11.549.207,23 zł, a   jego wykonanie kwotą 11.094.847,74 zł, co daje 96,07% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w   wysokości 9.618.797,62 zł, co stanowi 96,44% planu, zaś majątkowe na kwotę 1.476.050,12 zł i   jest to równe 93,70% wartości zaplanowanej.  

2)   Najpoważniejszą pozycję w   planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i   wychowanie: 5.559.876,84 zł, co stanowi 48,14% ogółu wydatków.  

3)   Dział 750 Administracja publiczna 1.544.467,00 zł – 13,37%.  

4)   Dział 852 Pomoc społeczna 1.177.316,00 zł –10,19%.  

5)   Dział 926 Kultura fizyczna 725.519,00 zł – 6,28%.  

6)   Dział 600 Transport i   łączność 704.490,00 zł – 6,10% planu. Z   prac odtworzeniowych (§ 4270) największe nakłady poniesiono na remonty dróg gminnych. Naprawa i   konserwacja nawierzchni ulic Karola Miarki (wraz z   jej odgałęzieniem) i   Krzyżkowickiej w   Rzuchowie łącznie wyniosła 142.384,80 zł. Na naprawy cząstkowe dróg gminnych utwardzonych wydatkowano kwotę 65.115,29 zł i   dróg nieutwardzonych 22.861,89 zł oraz na naprawę kanalizacji deszczowej 5.800,00 zł.  

7)   W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i   nieruchomościami usług remontowych zakupiono na łączną kwotę 104.875,07 zł; z   czego na adaptację byłego Domu Nauczyciela w   Rzuchowie na cele mieszkalne 90.265,30 zł; wymiana okien w   Ośrodku Zdrowia w   Kornowacu 11.275,65 zł; przebudowa węzła wodomierzowego i   przepięcie instalacji do celów mieszkaniowych w   budynku przedszkola w   Kobyli 3.334,11 zł.  Prace przy remoncie obejścia wokół budynku Urzędu zostały wykonane nieodpłatnie przez skazanych na podstawie umowy z   Zakładem Karnym w   Raciborzu, zaś koszt materiałów budowlanych i   zakrzewienia wyniósł 15.322,79 zł. Ponadto zlecono do wykonania prace remontowe w   budynku Urzędu na kwotę 8.891,10 zł (malowanie ścian, wymiana schodów wejściowych) i   wykonanie odwodnienia przy budynku przedszkola w   Łańcach 9.840,00 zł.  Szczegółową charakterystykę z   wykonania wydatków ogółem zawiera załącznik   Nr 2   .  

8)   Zadania własne gminy realizują jej jednostki budżetowe, a   wykonanie ich planów przedstawia się następująco:  

 

Nazwa jednostki  

Dochody  

Wydatki  

Plan  

Wykonanie  

%  

Plan  

Wykonanie  

%  

Urząd Gminy Kornowac  

  2.135.174,00  

2.164.595,84    

101,38  

5.062.780,13    

4.776.951,42  

94,35  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

  7.000,00  

6.608,28    

94,40  

1.172.116,00    

1.148.879,51  

98,02  

Gimnazjum w   Kornowacu  

0,00    

242,00  

-  

1.441.915,00  

1 404 497,21  

97,40  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Kobyli (wraz z   centralną kuchnią)  


85.396,00    


87.717,90  


102,72  


1.590.605,00  


1.569.391,90  


98,67  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Pogrzebieniu  

36.393,00    

39.012,91  

107,20  

1.230.373,00  

1 206 009,88  

98,02    

Zespół Szkolno-Przedszkolny w   Rzuchowie  

20.018,00    

20.792,02  

103,87  

1.051.418,00  

989.117,82  

94,07  

9)   Zestawienie zadań majątkowych  wraz z   opisem zawiera załącznik   Nr 3   do niniejszego sprawozdania. Pierwotny plan wydatków majątkowych wynosił 211.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków do kwoty 1.575.219,00 zł wynikało głównie z   realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków UE w   ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie 313,322,323 ”Odnowa i   rozwój wsi”. Opis tych zadań znajduje się w   załączniku Nr 3   i Nr 9.  

4.   Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w   wysokości 11.474.606,87 zł, a   wydatki w   kwocie 11.094.847,74 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 379.759,13 zł   ,   zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS.  

5.   Nadwyżka operacyjna budżetu będąca różnicą między dochodami bieżącymi a   wydatkami bieżącymi wyniosła 583.199,62 zł i   tym samym został zachowany wymóg art. 242 ust. 2   ustawy o   finansach publicznych, który nakłada obowiązek równoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, powiększonymi o   nadwyżkę z   lat ubiegłych i   wolne środki.  

6.   Zgodnie z   uchwałą budżetową i   jej zmianami plan przychodów z   tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych wynikający z   rozliczeń kredytów i   pożyczek zaciągniętych w   latach ubiegłych  przyjęto na kwotę 254.436,00 zł. W   trakcie roku wprowadzono nowe źródła przychodów w   związku z   podpisanymi umowami na dofinansowanie 5   inwestycji w   ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na pokrycie wkładu własnego gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w   wysokości 371.444,00 zł oraz pożyczki z   BGK na wyprzedzające finansowanie części unijnej 513.970,25 zł. Plan rozchodów 1.025.423,00 zł wykonano w   100%, a   jego realizacja obejmowała spłatę zadłużenia z   następujących tytułów:  

-   kredyt w   BS Rybnik (termomodernizacja budynków szkół podstawowych w   Kobyli i   Pogrzebieniu,   modernizacja Sali i   obejścia Gminnego Ośrodka Kultury w   Kobyli) 550.000,00 zł, spłata w   2012r.;  

-   kredyt w   BOŚ Katowice (przebudowa przedszkola w   Łańcach, termomodernizacja budynku)  56.486,33 zł, spłata do 2018r.;  

-   pożyczka z   WFOŚiGW Nr 354/2009 (kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek szkoły Podstawowej w   Rzuchowie, budynek Domu Kultury i   OSP w   Rzuchowie, budynek Domu Kultury w   Kobyli) 128.000,00 zł, spłata w   2012r.;  

-   pożyczka z   WFOŚiGW Nr 95/2010 (termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w   Łańcach) 24.199,00 zł, spłata w   2015r.;  

-   pożyczka z   WFOŚiGW Nr 237/2010 (termomodernizacja budynku Przedszkola w   Kornowacu)    22.737,00 zł, spłata w   2012r.;  

-   pożyczka z   WFOŚiGW Nr 78/2003 (budowa kanalizacji sanitarnej w   Kobyli) spłacona w   2011r.   100.000,00 zł;  

-   pożyczka z   WFOŚiGW Nr 296/2009 (budowa wodociągu ul. Konotki w   Pogrzebieniu) spłacona w   2011r. 144.000,00 zł.  

7.   Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie z   harmonogramem spłat poszczególnych tytułów. Łączna kwota długu wynikająca z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów długoterminowych na koniec roku wyniosła 2.001.919,93 zł. Wskaźnik zadłużenia w   stosunku do dochodów wyniósł 17,45% (dopuszczalny poziom 60%), a   po uwzględnieniu wyłączeń 12,98%, tj. po odjęciu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych. Obciążenie budżetu obsługą zadłużenia (odsetki i   raty kapitałowe) w   stosunku do wykonanych dochodów wyniosło 9,78% (dopuszczalny poziom 15%). Ostateczna spłata zadłużenia nastąpi w   2022r. Na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.  

8.   Rachunek dochodów własnych został utworzony przy Gimnazjum w   Kornowacu. Informację z   wykonania tego planu przedstawia załącznik   Nr 4   . Niewydatkowane środki w   kwocie 2.935,85 zł wpłacono na rachunek budżetu.  

9.   Załącznik   Nr 5   przedstawia plan i   wykonanie realizowanych zadań zleconych i   powierzonych z   zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.  

10.   Sprawozdania z   wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i   Gminnego Ośrodka Kultury stanowią odpowiednio załącznik   Nr 6   i   Nr 7   do sprawozdania.  

11.   Informację o   zmianach w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków unijnych przedstawia załącznik   Nr 8   .  

12.   Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik   Nr 9   .                

 

 

 

Wójt Gminy Kornowac  


Grzegorz   Niestrój

 


Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kornowac
Zalacznik1.pdf

Inforamcja tabelaryczno - opisowa z   wykonania dochodów budżetu Gminy Kornowac za 2011 rok  

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kornowac
Zalacznik2.pdf

Informacja tabelaryczno - opisowa z   wykonania wydatków budżetowych Gminy Kornowac za 2011 rok  

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kornowac
Zalacznik3.pdf

Zestawienie tabelaryczno - opisowe z   wykonania planów wydatków majątkowych Gminy Kornowac za 2011 rok (nie ujęte w   WPF)  

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kornowac
Zalacznik4.pdf

Informacja z   wykonania dochodów na wydzielonym rachunku utworzonym zgodnie z   art. 223 ustawy - Gimnazjum im. Jana Pałwa II w   Kornowaci za 2011 rok  

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kornowac
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zdań zleconych i   powierzonych z   zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kornowac
Zalacznik6.pdf

Opisowe sprawozdanie z   wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w   Kornowacu z   siedzibą w   Kobyli za 2011 rok  

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kornowac
Zalacznik7.pdf

Sprawozdanie z   wykonania planu finsnowego Gminnego Ośrodka Kultury w   Kornowacu z   siedzibą w   Kobyli za 2011 rok  

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kornowac
Zalacznik8.pdf

Zmiany w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych  

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Kornowac
Zalacznik9.pdf

Informacja o   stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »