| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/134/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy, zwanymi dalej "konsultacjami" w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Kozy.

2. Prawo udziału w konsultacjach mają osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na dzień przeprowadzenia konsultacji na terenie Gminy Kozy.

§ 2. 1. Wójt Gminy Kozy może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

1) radni Gminy Kozy w liczbie co najmniej pięciu,

2) komisja Rady Gminy Kozy właściwa rzeczowo do przedmiotu konsultacji,

3) mieszkańcy Gminy Kozy w liczbie co najmniej 100 osób, posiadający pełna zdolność do czynności prawnych.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin przeprowadzenia konsultacji,

3) zakres konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji,

6) listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona, nazwiska, adresy i numery ewidencyjne PESEL oraz włanoręczne ich podpisy, ze wskazaniem osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie złożonego wniosku.

4. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 ust. 3 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Kozy w terminie 7 dni od dnia złożenia.

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

6. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Wójt GminyKozy informuje wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Kozy w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Kozy o przeprowadzeniu konsultacji określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zakres konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Kozy lub jednostkę organizacyjną Gminy Kozy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,

§ 4. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami Gminy Kozy,

2) umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu uchwały Rady Gminy, projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy http://WWW.kozy.pl oraz http://WWW.bip.kozy.pl i przyjmowanie pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet określonych przez Wójta Gminy Kozy w drodze zarządzenia,

3) ogłoszenia w biuletynie informacyjnym Urzędu Gminy Kozy.

§ 5. 1. Z przebiegu konsultacji komórka organizacyjna Urzędu Gminy Kozy lub jednostka organizacyjna Gminy Kozy odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza protokół.

2. Protokół z przebiegu konsultacji udostępniany jest niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy http://WWW.kozy.pl oraz http://WWW.bip.kozy.pl .

§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

§ 7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców Gminy Kozy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »