| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/134/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 3 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozy, zwanymi dalej "konsultacjami" w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy Kozy.

2. Prawo udziału w konsultacjach mają osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na dzień przeprowadzenia konsultacji na terenie Gminy Kozy.

§ 2. 1. Wójt Gminy Kozy może przeprowadzić konsultacje z własnej inicjatywy.

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji mogą wystąpić:

1) radni Gminy Kozy w liczbie co najmniej pięciu,

2) komisja Rady Gminy Kozy właściwa rzeczowo do przedmiotu konsultacji,

3) mieszkańcy Gminy Kozy w liczbie co najmniej 100 osób, posiadający pełna zdolność do czynności prawnych.

3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin przeprowadzenia konsultacji,

3) zakres konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji,

6) listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona, nazwiska, adresy i numery ewidencyjne PESEL oraz włanoręczne ich podpisy, ze wskazaniem osoby wyznaczonej do kontaktu w sprawie złożonego wniosku.

4. Wniosek spełniający wymogi określone w § 2 ust. 3 jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Kozy w terminie 7 dni od dnia złożenia.

5. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

6. O przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzenia konsultacji Wójt GminyKozy informuje wnioskodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wniosku z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Wójt Gminy Kozy w drodze zarządzenia.

2. Zarządzenie Wójta Gminy Kozy o przeprowadzeniu konsultacji określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zakres konsultacji,

4) formę przeprowadzenia konsultacji,

5) komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Kozy lub jednostkę organizacyjną Gminy Kozy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji,

§ 4. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami Gminy Kozy,

2) umieszczenie projektu aktu prawa miejscowego, projektu uchwały Rady Gminy, projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy http://WWW.kozy.pl oraz http://WWW.bip.kozy.pl i przyjmowanie pisemnych opinii z wykorzystaniem ankiet określonych przez Wójta Gminy Kozy w drodze zarządzenia,

3) ogłoszenia w biuletynie informacyjnym Urzędu Gminy Kozy.

§ 5. 1. Z przebiegu konsultacji komórka organizacyjna Urzędu Gminy Kozy lub jednostka organizacyjna Gminy Kozy odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza protokół.

2. Protokół z przebiegu konsultacji udostępniany jest niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Kozy http://WWW.kozy.pl oraz http://WWW.bip.kozy.pl .

§ 6. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

§ 7. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców Gminy Kozy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »