| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 98/XXVIII/2012 Rady Gminy Opatów

z dnia 26 lipca 2012r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 90 ust., 2a, i   4 ustawy z   dnia 7   września 1991roku o   systemie oświaty (tekst jednolity DZ. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późn. zm.) oraz art.216 ust. 2   pkt 1, art. 218, 251 i   252 ustawy z   27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (DZ.U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.)  

§   1.   Postanowienia ogólne. Ilekroć w   niniejszej uchwale jest mowa o:  

1.   Szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o   uprawnieniach szkoły publicznej, w   której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, działającą na terenie Gminy Opatów,  

2.   Dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Opatów,  

3.   Dotowanym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną, posiadającą zaświadczenie o   wpisie do ewidencji szkół i   placówek niepublicznych,  

4.   Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę,  

5.   Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Opatów.  

6.   Podstawie obliczania dotacji -należy przez to rozumieć:  

1)   W przypadku dotacji dla szkoły niepublicznej o   uprawnieniach szkoły publicznej, w   której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki- zgodnie z   art. 90 ust 2a ustawy z   dnia 7   września 1991roku o   systemie oświaty (tekst jednolity DZ. U. z   2004 r. Nr 256 poz. 2572 z   późń. zm)- kwotę przypadającą na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   wysokości nie niższej niż kwota przewidziana w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Opatów.  

2)   Dotacja, o   której mowa w   pkt. 1   przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań w   zakresie kształcenia, wychowania i   opieki, w   tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie bieżących wydatków statutowych szkoły.  

§   2.   Tryb udzielania dotacji:  

1.   Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego, złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji do Wójta Gminy Opatów. Wzór wniosku o   udzielenie dotacji określa Załącznik Nr 1   do niniejszej Uchwały.  

2.   Warunkiem udzielenia dotacji przez Gminę Opatów dla organu prowadzącego szkołę jest złożenie wniosku w   terminie i   na zasadach ustalonych w   ust.1.  

3.   Organ prowadzący szkołę, sporządza i   przedstawia Dotującemu w   terminie do 10 dnia każdego miesiąca informację o   aktualnej liczbie uczniów, z   wyłączeniem miesięcy: lipiec i   sierpień.  

4.   Dotacje są przekazywane w   12 częściach w   terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego na rachunek bankowy szkoły.  

5.   Dotację udzieloną szkole niepublicznej, cofa się od dnia zaprzestania działalności, bądź z   chwilą wykreślenia z   ewidencji.  

6.   W miesiącach wakacyjnych (lipiec i   sierpień) liczbę uczniów, na których udzielona jest dotacja ustala się odpowiednio wg. stanu wykazanego w   informacji miesięcznej w   czerwcu, łącznie z   absolwentami, którym w   czerwcu wręczono świadectwo ukończenia szkoły, z   wyłączeniem uczniów skreślonych z   listy uczniów,  

§   3.   Rozliczenie wykorzystania dotacji:  

1.   Organ prowadzący szkołę, sporządza i   przekazuje Dotującemu w   ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego rozliczenie udzielonej dotacji, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2   do niniejszej Uchwały.  

2.   Dotacje udzielone z   budżetu Gminy wykorzystane niezgodnie z   przeznaczeniem bądź pobrane nienależnie lub w   nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi w   trybie ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (DZ. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.).  

3.   Kwota dotacji udzielonej w   danym roku budżetowym podlega rocznemu rozliczeniu w   terminie do 15 stycznia następnego roku budżetowego, a   w przypadku zaprzestania działalności, w   terminie do 30 dni od daty otrzymania ostatniej części dotacji.  

§   4.   Tryb i   zakres kontroli:  

1.   Dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, która może być przeprowadzona w   trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu.  

2.   Dotującemu przysługuje prawo wstępu do szkoły oraz wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania i   wychowania dotowanej szkoły w   zakresie przyznanej dotacji.  

3.   Dotujący w   związku z   przeprowadzeniem kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez szkołę może przetwarzać dane osobowe uczniów tej szkoły.  

4.   Kontrole prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadza się na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Opatów.  

5.   Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w   szczególności:  

1)   dane ujęte we wniosku o   udzielenie dotacji, o   którym mowa w   § 2   ust. 1   w porównaniu z   dokumentacją podstawową,  

2)   dane ujęte w   miesięcznych rozliczeniach, o   których mowa w   § 3   ust. 1   wynikających z   ewidencji księgowej prowadzonej przez szkołę,  

3)   dane ujęte w   miesięcznych informacjach, o   których mowa w   § 2   ust. 3   w odniesieniu do danych zawartych w   obowiązującej zgodnie z   odrębnymi przepisami dokumentacji szkoły.  

4)   dokumenty, na podstawie których dotowany potwierdzi, że wykorzystał dotację na pokrycie wydatków bieżących szkoły,  

6.   Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w   protokole, który sporządzony jest w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Dotującego i   Dotowanego.  

§   5.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów  


mgr inż.   Witold   Łacny

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/XXVIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 98/XXVIII/2012
Rady Gminy Opatów
z dnia 26 lipca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »