| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/538/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 28 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania statutu Bielskiemu Centrum Kultury w Bielsku-Białej, Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, Miejskiemu Domowi Kultury w Bielsku-Białej, Teatrowi Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej, Teatrowi Polskiemu w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 2   pkt 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 13 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 roku o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z   2012 roku,  
poz. 406)  

Rada Miejska  
p o   s t a   n a   w i   a  

§   1.   Zmienić statut:  

a)   Bielskiemu Centrum Kultury w   Bielsku-Białej nadając mu brzmienie jak w   załączniku Nr 1   do niniejszej uchwały,  

b)   Galerii Bielskiej BWA w   Bielsku-Białej nadając mu brzmienie jak w   załączniku Nr 2   do niniejszej uchwały,  

c)   Książnicy Beskidzkiej w   Bielsku-Białej nadając mu brzmienie jak załączniku Nr 3   do niniejszej uchwały,  

d)   Miejskiemu Domowi Kultury w   Bielsku-Białej nadając mu brzmienie jak w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały,  

e)   Teatrowi Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w   Bielsku-Białej nadając mu brzmienie jak w   załączniku Nr 5   do niniejszej uchwały,  

f)   Teatrowi Polskiemu w   Bielsku-Białej nadając mu brzmienie jak w   załączniku Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXI/538/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Statut  
Bielskiego Centrum Kultury  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Bielskie Centrum Kultury w   Bielsku-Białej zwane dalej BCK jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:  

1)   ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej,  

2)   ustawy o   samorządzie gminnym,  

3)   postanowień niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Siedzibą BCK jest Dom Muzyki w   Bielsku-Białej, ul. Słowackiego 27.  

2.   Terenem działania BCK jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i   zagranica.  

§   3.   1.   BCK jest samorządową instytucją kultury powołaną uchwałą nr XXVIII/105/87 Miejskiej Rady Narodowej z   dnia 3   grudnia 1987 roku.  

2.   Nadzór i   opiekę nad BCK sprawuje organizator na zasadach określonych w   ustawie.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

§   4.   Podstawowym celem BCK jest pozyskiwanie i   przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w   kulturze oraz współtworzenia jej wartości.  

§   5.   BCK realizuje zadania w   dziedzinie wychowania, edukacji i   upowszechniania kultury.  

Do zadań BCK należy w   szczególności :  

1)   rozpoznawanie - rozbudzanie i   zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,  

2)   przygotowanie do odbioru i   tworzenie wartości kulturalnych,  

3)   prowadzenie własnych profesjonalnych zespołów artystycznych,  

4)   wytwarzanie własnych programów artystycznych celem ich upowszechniania   oraz od sprzedaży,  

5)   tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą,  

6)   wykonywanie innych zadań mieszczących się w   zakresie działań BCK, powierzonych do realizacji i   finansowanych przez organizatora na podstawie odrębnych zleceń.  

§   6.   Zadania wymienione w   § 5   BCK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:  

1)   imprez kulturalnych,  

2)   różnorodnych form edukacji kulturalnej,  

3)   zespołowego uczestnictwa w   kulturze,  

4)   form indywidualnej aktywności kulturalnej.  

§   7.   BCK może prowadzić działalność instruktażowo - metodyczną.  

§   8.   BCK może na zasadach określonych w   odrębnych przepisach:  

1)   organizować spektakle, koncerty, odczyty, wystawy, wypożyczanie książek i   dzieł sztuki,  

2)   prowadzić naukę języków obcych,  

3)   prowadzić impresariat artystyczny,  

4)   organizować imprezy rozrywkowe,  

5)   prowadzić działalność wydawniczą,  

6)   świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne,nagłaśnianie imprez oraz inne usługi z   zakresu kultury,  

7)   prowadzić ogniska muzyczne,  

8)   prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, instrumentów muzycznych,sprzętu technicznego i   innego,  

9)   realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe).  

§   9.   BCK może prowadzić działalność gospodarczą (handlową, gastronomiczną, usługową i   inną),której celem jest pozyskanie środków na działalność kulturalną.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   10.   1.   Działalnością BCK kieruje dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

2.   Powołanie i   odwołanie następuje w   trybie i   na warunkach przewidzianych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

3.   Prezydent Miasta Bielska-Białej może również powierzyć zarządzanie BCK osobie fizycznej lub prawnej.  

4.   Prezydent Miasta Bielska Białej wykonuje wobec dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

5.   Dyrektor składa za BCK oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.  

§   11.   1.   W skład BCK wchodzą:  

1)   Dom Muzyki, ul. Słowackiego 27  

2)   Dom Tańca, ul. Komorowicka 53a  

2.   Organizację wewnętrzną BCK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora BCK, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz opinii działających w   BCK organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   12.   1.   BCK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej BCK jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

3.   BCK sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

§   13.   1.   BCK pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

Źródłami finansowania są :  

a)   dotacje budżetowe,  

b)   wpływy z   prowadzonej działalności,  

c)   środki uzyskiwane od osób fizycznych i   prawnych,  

d)   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

e)   wpływy z   innych źródeł.  

2.   Wysokość rocznej dotacji na działalność BCK ustala organizator.  

3.   BCK zobowiązane jest do sporządzania planów finansowych i   sprawozdań dla organizatora.  

Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Miejska Bielska-Białej.  

4.   Zasady i   terminy sporządzania planów finansowych w   zakresie przychodów z   uwzględnieniem planowanej dotacji, kosztów, planowanych wyników finansowych oraz inwestycji określa Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

5.   Zasady, terminy i   zakres sprawozdawczości przedkładanych organizatorowi określa Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

§   14.   Wartość majątku BCK odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego i   nabytego mienia.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   15.   1.   BCK podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.  

2.   BCK uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru.  

§   16.   1.   Statut nadaje Rada Miejska Bielska-Białej.  

2.   Wszelkie zmiany w   Statucie mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla jego ustalenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXI/538/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Statut  
Galerii Bielskiej BWA w   Bielsku-Białej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.  

§   1.   Galeria Bielska BWA w   Bielsku-Białej, zwana dalej Galerią, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:  

1.   ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej,  

2.   ustawy o   samorządzie gminnym,  

3.   ustawy o   samorządzie powiatowym,  

4.   postanowień niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Galeria Bielska BWA jest samorządową instytucją kultury.  

2.   Nadzór i   opiekę nad Galerią sprawuje organizator na zasadach określonych w   ustawie.  

§   3.   1.   Siedzibą Galerii jest miasto Bielsko-Biała ul. 3   Maja 11.  

2.   Terenem działania Galerii jest obszar całego kraju z   możliwością prezentacji działalności poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.  

§   4.   Galeria używa pieczęci podłużnej z   nazwą instytucji. Do pieczęci tej stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.  

Rozdział 2.
Cel i   zadania  

§   5.   1.   Celem działania Galerii jest promocja sztuki profesjonalnej w   zakresie plastyki i   fotografii oraz edukacja kulturalna.  

2.   Do podstawowych zadań Galerii należy:  

-   organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych,  

-   promocja sztuki profesjonalnej,  

-   informacja dotycząca wszystkich dyscyplin plastycznych,  

-   publikacja wydawnictw z   dziedziny sztuki,  

-   gromadzenie zbiorów i   kolekcjonowanie dzieł sztuki współczesnej,  

-   gromadzenie i   opracowywanie dokumentacji życia artystycznego w   zakresie plastyki i   fotografii w   skali regionu,  

-   organizowanie działalności kulturalnej, edukacyjnej i   upowszechniającej w   zakresie sztuki współczesnej,  

-   organizowanie konkursów plastycznych, aukcji dzieł sztuki i   targów sztuki współczesnej,  

-   współpraca z   galeriami, instytucjami artystycznymi, związkami twórczymi i   innymi w   zakresie sztuk plastycznych i   fotografii, pomoc merytoryczna dla amatorskiej twórczości plastycznej,  

-   pozyskiwanie sponsorów oraz wykonywanie zadań powierzonych do realizacji i   finansowanych przez sponsorów na podstawie zawartych umów,  

-   wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji i   finansowanych przez organizatora, na podstawie odrębnych zleceń.  

§   6.   Galeria może prowadzić, zgodnie z   obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą  
w zakresie produkcji, handlu i   usług, a   w szczególności:  

1.   sprzedaż, wycena, ekspertyzy i   konserwacja dzieł sztuki współczesnej,  

2.   sprzedaż wydawnictw, kaset wideo i   magnetofonowych oraz płyt gramofonowych, CD, DVD i   gadżetów,  

3.   prowadzenie działalności handlowej związanej z   poszczególnymi organizowanymi przez Galerię wystawami,  

4.   prowadzenie kawiarni i   działalności klubowej,  

5.   przyjmowanie zleceń i   zamówień projektowych w   zakresie wszystkich dyscyplin sztuki,  

fotografii, architektury i   filmu,  

6.   pośrednictwo w   kupnie i   sprzedaży dzieł sztuki oraz wydawnictw – działalność komisowa.  

Rozdział 3.
Zasady zarządzania i   organizacja wewnętrzna.  

§   7.   1.   Działalnością Galerii kieruje dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

2.   Powołanie i   odwołanie następuje w   trybie i   na warunkach przewidzianych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

3.   Prezydent Miasta Bielska-Białej może również powierzyć zarządzanie Galerią osobie fizycznej lub prawnej.  

4.   Dyrektor zarządza Galerią i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

§   8.   1.   W ramach Galerii może działać Rada Artystyczno-Programowa powoływana przez dyrektora jako organ doradczy i   opiniodawczy dyrektora.  

2.   Do zadań Rady należy w   szczególności:  

-   formułowanie opinii i   wniosków, co do kierunków działalności Galerii,  

-   opiniowanie przedstawionych przez dyrektora projektów i   planów pracy Galerii,  

-   opiniowanie sprawozdań z   działalności Galerii.  

3.   W skład Rady wchodzi nie więcej niż 5   osób.  

4.   Szczegółowe zasady działania Rady określa uchwalony przez Radę regulamin.  

§   9.   Organizację wewnętrzną Galerii określa regulamin organizacyjny nadawany przez jej dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz opinii działających w   Galerii organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej.  

§   10.   1.   Galeria gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Galerii jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

3.   Galeria sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych  

4.   Galeria pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

Źródłami finansowania Galerii są:  

a)   dotacje budżetowe,  

b)   dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

c)   dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i   programów,  

d)   dotacje celowe na bieżące finansowanie z   udziałem środków pochodzących z   Unii Europejskiej, a   także środków pochodzących z   innych źródeł, w   tym zagranicznych niepodlegających zwrotowi,  

e)   wpływy z   prowadzonej działalności,  

f)   środki uzyskiwane od osób fizycznych i   prawnych,  

g)   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

h)   wpływy z   innych źródeł.  

5.   Wysokość rocznej dotacji na działalność Galerii ustala Organizator.  

6.   Galeria zobowiązana jest do sporządzania planów finansowych i   sprawozdań dla organizatora  

7.   Zasady i   terminy sporządzania planów finansowych w   zakresie przychodów z   uwzględnieniem planowanej dotacji, kosztów, planowanych wyników finansowych oraz inwestycji określa Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Miejska Bielska-Białej.  

8.   Zasady, terminy i   zakres sprawozdawczości przedkładanych organizatorowi określa Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

9.   Wartość majątku Galerii odzwierciedla jej fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego dla niej i   nabytego przez nią mienia.  

§   11.   1.   Statut nadaje Rada Miejska Bielska-Białej.  

2.   Wszelkie zmiany w   statucie mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla jego nadania.  

3.   Likwidacja, łączenie i   podział jednostki może nastąpić z   zachowaniem postanowień zawartych w   ustawie z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXI/538/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Statut  
Książnicy Beskidzkiej w   Bielsku-Białej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   „Książnica Beskidzka”, zwana dalej Książnicą, jest samorządową instytucją kultury – biblioteką publiczną, działającą w   ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, której organizatorem jest miasto naprawach powiatu Bielsko-Biała.  

2.   Książnica podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej i   z   chwilą wpisu uzyskuje osobowość prawną.  

3.   Książnica działa na podstawie:  

1)   ustawy o   bibliotekach,  

2)   ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej,  

3)   ustawy o   samorządzie gminnym,  

4)   ustawy o   samorządzie powiatowym,  

5)   postanowień niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Siedzibą i   terenem działania Książnicy jest miasto Bielsko-Biała.  

2.   Książnica może, za zgodą Prezydenta Miasta Bielska-Białej, zawierać porozumienia z   innymi bibliotekami i   instytucjami w   sprawie wspólnego prowadzenia obsługi bibliotecznej określonych obszarów i   środowisk.  

3.   Nadzór merytoryczny nad Książnicą sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w   Katowicach.  

4.   Książnica może używać okrągłej pieczęci z   godłem państwa i   napisem w   otoku „Książnica Beskidzka w   Bielsku-Białej”.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania Książnicy  

§   3.   1.   Książnica służy rozwijaniu i   zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i   informacyjnych społeczności miasta, uczestniczy w   upowszechnianiu wiedzy i   kultury, dba o   sprawne funkcjonowanie sieci, systemu informacyjnego i   wymiany międzybibliotecznej.  

2.   Książnica może prowadzić działalność wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i   instrukcyjno-metodyczną.  

§   4.   Do zadań Książnicy należy:  

1)   gromadzenie i   opracowywanie i   udostępnianie multimedialnych materiałów bibliotecznych zwłaszcza książek, służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i   samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o   własnym regionie i   dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i   gospodarczy,  

2)   udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie poza obręb Książnicy oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z   uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i   osób niepełnosprawnych,  

3)   prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem bibliografii regionalnej,  

4)   popularyzacja książek i   czytelnictwa,  

5)   wydawanie publikacji i   materiałów informacyjnych, metodycznych, szkoleniowych oraz różnych form animacji kultury,  

6)   organizowanie czytelnictwa i   udostępnienie materiałów bibliotecznych ludziom starszym i   niepełnosprawnym,  

7)   współdziałanie z   bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i   stowarzyszeniami w   sprawie rozwijania i   zaspokajania potrzeb oświatowych i   kulturalnych społeczeństwa,  

8)   wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji i   finansowanych przez organizatora, na podstawie odrębnych zleceń.  

§   5.   Do podstawowych zadań Książnicy w   zakresie kształtowania i   realizowania polityki bibliotecznej w   mieście należy:  

1)   badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców miasta oraz skuteczności i   warunków ich zaspokajania,  

2)   opracowywanie opinii i   analiz dotyczących sieci bibliotek publicznych i   szpitalnych,  

3)   pomoc merytoryczna bibliotekom publicznym i   szpitalnym w   mieście,  

4)   organizowanie i   prowadzenie dokształcania i   doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,  

5)   wykonywanie bibliotecznych zadań zleconych na podstawie odrębnych porozumień,  

6)   prowadzenie wymiany materiałów bibliotecznych z   bibliotekami w   kraju i   za granicą,  

7)   współpraca biblioteczna z   zagranicą w   zakresie doskonalenia organizacji i   działalności merytorycznej instytucji bibliotecznych.  

§   6.   Książnica może podejmować również inne działania, wynikające z   potrzeb środowisk oraz realizacji założeń ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.  

Rozdział 3.
Organy Książnicy i   jej organizacja  

§   7.   1.   Książnicą zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz.  

2.   Dyrektora powołuje i   odwołuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

3.   Powołanie i   odwołanie następuje w   trybie i   na warunkach przewidzianych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

4.   Prezydent Miasta Bielska-Białej może również powierzyć zarządzanie Książnicą osobie fizycznej lub prawnej.  

5.   Prezydent wykonuje wobec dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

6.   Dyrektor może kierować pracą Książnicy przy pomocy jednego zastępcy, którego powołuje  
i odwołuje.  

7.   Dyrektor jest odpowiedzialny przed organizatorem za całokształt działalności Książnicy.  

§   8.   1.   Książnica składa się z   jednostki centralnej oraz filii, oddziałów i   punktów bibliotecznych – wykaz filii i   oddziałów określa załącznik do niniejszego statutu.  

2.   Filie i   oddziały realizują zadania wymienione w   § 4   punkty 1-6.  

3.   Szczegółowe zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania Książnicy określa regulamin nadany przez dyrektora.  

§   9.   1.   Dyrektor kieruje całokształtem działalności Książnicy, czuwa nad jej mieniem i   jest za nie odpowiedzialny.  

2.   Do zakresu działalności dyrektora należy w   szczególności:  

a)   ogólne kierownictwo w   sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, kadrowych,organizacyjnych i   administracyjnych,  

b)   ogólny nadzór nad zbiorami i   majątkiem Książnicy,  

c)   reprezentowanie Książnicy na zewnątrz,  

d)   przedstawianie właściwym instytucjom nadrzędnym planów rzeczowych i   finansowych,sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,  

e)   bezpośrednie kierowanie pracownikami merytorycznymi,  

f)   stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,  

g)   wydawanie w   obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i   zarządzeń wewnętrznych.  

§   10.   1.   Dyrektor może powołać zespół doradczy i   opiniodawczy zwany Kolegium Książnicy ustalając jego skład.  

2.   Zasady działania Kolegium Książnicy określa Regulamin organizacyjny Książnicy.  

§   11.   1.   Dyrektor Książnicy może powoływać spośród jej pracowników zespoły problemowe  
do wykonania określonych zadań, działające w   ramach udzielonych im pełnomocnictw.  

2.   Dyrektor może powoływać spośród specjalistów spoza Książnicy doradców naukowych,technicznych, ekonomicznych i   organizacyjnych.  

§   12.   Przy Książnicy i   jej filiach mogą działać koła przyjaciół Książnicy, towarzystwa i   fundacje, zgodnie z   obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Książnicy  

§   13.   1.   Książnica prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w   rozdziale III ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Książnicy jest roczny plan finansowy, ustalony przez dyrektora z   zachowaniem wysokości rocznej dotacji przydzielonej przez organizatora.  

§   14.   1.   Książnica pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

2.   Przychodami Książnicy są:  

a)   dotacje z   budżetu,  

b)   wpływy z:  

-   prowadzonej działalności gospodarczej,  

-   pobieranych opłat:  

za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,  

za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,  

w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,  

za niezwrócenie w   terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,  

za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,  

-   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

c)   środki otrzymane od osób fizycznych i   prawnych,  

d)   środki z   innych źródeł.  

3.   Wysokość rocznej dotacji na działalność Książnicy ustala organizator.  

4.   Książnica zobowiązana jest do sporządzania planów finansowych i   sprawozdań dla organizatora.  

5.   Zasady i   terminy sporządzania planów finansowych w   zakresie przychodów z   uwzględnieniem planowanej dotacji, kosztów, planowanych wyników finansowych oraz inwestycji określa Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

6.   Zasady, terminy i   zakres sprawozdawczości przedkładanych organizatorowi określa Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

§   15.   1.   Książnica Beskidzka sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

2.   Roczne sprawozdanie finansowe Książnicy zatwierdza Rada Miejska Bielska-Białej.  

§   16.   Do składania w   imieniu Książnicy oświadczeń w   zakresie jej praw i   obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób to jest dyrektora i   głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.  

Rozdział 5.
Przepisy końcowe  

§   17.   Połączenie, podział lub likwidacja Książnicy następuje w   trybie i   na zasadach określonych w   ustawie o   bibliotekach.  

§   18.   Zmiana statutu następuje w   trybie przewidzianym dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXI/538/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Statut  
Miejskiego Domu Kultury  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Miejski Dom Kultury w   Bielsku-Białej, zwany dalej MDK jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:  

1)   ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej,  

2)   ustawy o   samorządzie gminnym,  

3)   postanowień niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Siedzibą MDK jest Dom Kultury Włókniarzy w   Bielsku-Białej, ul. 1   Maja 12.  

2.   Terenem działania MDK jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i   zagranica.  

§   3.   1.   MDK jest samorządową instytucją kultury powołaną uchwałą nr XXVII/324/95 Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej z   dnia 5   grudnia 1995 r.  

2.   Nadzór i   opiekę nad MDK sprawuje organizator na zasadach określonych w   ustawie.  

§   4.   MDK używa pieczęci podłużnej o   treści: Miejski Dom Kultury, adres, nr NIP, nr rachunku bankowego i   numery telefonów.  

Rozdział 2.
Cele i   zadania  

§   5.   Podstawowym celem MDK jest pozyskiwanie i   przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w   kulturze oraz współtworzenia jej wartości.  

§   6.   MDK realizuje zadania w   dziedzinie wychowania, edukacji i   upowszechniania kultury.  

Do zadań MDK należy w   szczególności:  

1)   rozpoznawanie, rozbudzania i   zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,  

2)   przygotowanie do odbioru i   tworzenie wartości kulturalnych,  

3)   tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą,  

4)   kształtowanie wzorów i   nawyków aktywnego uczestnictwa w   kulturze.  

§   7.   Zadania wymienione w   § 6   MDK realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:  

1)   imprez kulturalnych,  

2)   różnorodnych form edukacji kulturalnej,  

3)   zespołowego uczestnictwa w   kulturze,  

4)   form indywidualnej aktywności kulturalnej,  

oraz udział we współorganizowaniu imprez kulturalnych z   inicjatywy stowarzyszeń i   organizacji lokalnych.  

§   8.   MDK może prowadzić działalność instruktażowo - metodyczną.  

§   9.   MDK może na zasadach określonych w   odrębnych przepisach:  

1)   organizować spektakle, koncerty, festiwale o   charakterze krajowym i   międzynarodowym, odczyty, wystawy, wypożyczalnie książek i   dzieł sztuki,  

2)   prowadzić naukę języków obcych,  

3)   prowadzić impresariat artystyczny,  

4)   organizować imprezy rozrywkowe,  

5)   prowadzić działalność wydawniczą,  

6)   świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne, nagłaśnianie imprez oraz inne usługi z   zakresu kultury,  

7)   prowadzić ogniska muzyczne,  

8)   prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, instrumentów muzycznych, sprzętu technicznego i   innego,  

9)   realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe).  

§   10.   MDK może prowadzić działalność gospodarczą (handlową, gastronomiczną, usługową i   inną), której celem jest pozyskanie środków na działalność kulturalną. Zadania te MDK realizuje na podstawie zezwoleń wymaganych przepisami prawa.  

Rozdział 3.
Zarządzanie i   organizacja  

§   11.   1.   Działalnością MDK kieruje dyrektor, którego powołuje i   odwołuje Prezydenta Miasta Bielska-Białej.  

2.   Powołanie i   odwołanie następuje w   trybie i   na warunkach przewidzianych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

3.   Prezydent Miasta Bielska-Białej wykonuje wobec dyrektora czynności z   zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.  

4.   Dyrektor zarządza MDK i   reprezentuje go na zewnątrz, a   kierownicy dzielnicowych domów kultury zachowują autonomię w   zakresie merytoryczno-programowej działalności zarządzanych przez siebie placówek.  

5.   Kierowników dzielnicowych domów kultury wybiera i   zatrudnia dyrektor MDK.  

6.   Dyrektor MDK wybiera i   zatrudnia zastępcę dyrektora MDK.  

§   12.   1.   W skład MDK wchodzą:  

a)   Dom Kultury w   Mikuszowicach Śląskich, ul. Olszówka 20,  

b)   Dom Kultury w   Kamienicy, ul. Karpacka 125,  

c)   Dom Kultury w   Wapienicy, ul. Cieszyńska 398,  

d)   Dom Kultury w   Komorowicach, ul. Olimpijska 16,  

e)   Dom Kultury w   Hałcnowie, ul. Siostry M. Szewczyk 1,  

f)   Dom Kultury Włókniarzy ul. 1   Maja 12,  

g)   Świetlica w   Bielsku-Białej-Północ, ul. Anieli Krzywoń 17a,  

h)   Świetlica w   Mikuszowicach Krakowskich, ul. Żywiecka 302,  

i)   Starobielski Ośrodek Edukacji Kulturalnej, ul. Zapłocie Duże 1,  

j)   Dom Kultury w   Lipniku, ul. Podgórna 29,  

k)   Galeria Fotografii, ul. 1   Maja 12.  

2.   Organizację wewnętrzną MDK określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa  

§   13.   MDK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

§   14.   1.   Miejski Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów. Przychodami MDK są:  

a)   dotacje budżetowe, dotacje celowe,  

b)   wpływy z   prowadzonej działalności,  

c)   środki uzyskiwane od osób fizycznych i   prawnych,  

d)   wpływy z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

e)   wpływy z   innych źródeł,  

f)   wpływy ze sprzedaży środków trwałych, majątku,  

g)   odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.  

2.   Wysokość rocznej dotacji na działalność MDK ustala Organizator.  

3.   MDK zobowiązany jest do sporządzania planów finansowych i   sprawozdań zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami prawa. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską Bielska-Białej.  

4.   Zasady i   terminy sporządzania planów finansowych w   zakresie przychodów z   uwzględnieniem planowanych dotacji, kosztów, planowanych wyników finansowych oraz inwestycji określa Organizator.  

5.   Zasady, terminy i   zakres sprawozdawczości przedkładanych organizatorowi określają przepisy prawa oraz Organizator z   uwzględnieniem stosownych przepisów prawa w   zakresie finansów publicznych i   sprawozdawczości budżetowej.  

§   15.   1.   Podstawą gospodarki finansowej MDK jest plan finansowy oraz plan działalności, ustalony i   zatwierdzony przez dyrektora MDK z   zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.  

2.   Plan działalności MDK zawiera w   miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i   kosztów, plan remontów i   konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.  

3.   Wartość majątku MDK odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego mienia.  

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe  

§   16.   1.   MDK podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Organizatora.  

2.   MDK uzyskuje osobowość prawną z   chwilą wpisania do rejestru.  

§   17.   1.   Statut MDK nadaje Rada Miejska Bielska-Białej.  

2.   Wszelkie zmiany w   Statucie mogą być dokonywane w   trybie właściwym dla jego ustalenia.  

3.   Statut niniejszy wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 5   do Uchwały Nr XXI/538/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Statut  
Teatru Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w   Bielsku-Białej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana, zwany dalej Teatrem Lalek jest samorządową artystyczną instytucją kultury działającą na podstawie:  

1.   ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej,  

2.   ustawy o   samorządzie gminnym,  

3.   ustawy o   samorządzie powiatowym,  

4.   postanowień niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Teatr Lalek jest samorządową artystyczną instytucją kultury  

2.   Nadzór i   opiekę nad Teatrem Lalek sprawuje organizator na zasadach określonych w   ustawie.  

§   3.   1.   Siedzibą Teatru Lalek jest miasto Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20.  

2.   Terenem działania Teatru Lalek jest obszar całego kraju z   możliwością prezentacji działalności poza granicami Polski.  

§   4.   1.   Teatr Lalek używa pieczęci podłużnej z   nazwą instytucji oraz pieczęci okrągłej z   napisem w   otoku Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana.  

2.   Do pieczęci, o   których mowa w   pkt. 1   stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.  

3.   Teatr Lalek posługuje się graficznym znakiem firmowym stanowiącym załącznik niniejszego statutu.  

Rozdział 2.
Przedmiot i   zakres działalności Teatru Lalek  

§   5.   1.   Teatr Lalek jest samorządową artystyczną instytucją kultury powołaną do tworzenia  
i zapewnienia intelektualnych, materialnych, technicznych i   organizacyjnych warunków służących tworzeniu i   prezentacji przedstawień teatralnych oraz działalności edukacyjnej.  

2.   Działalność kulturalna Teatru Lalek organizowana jest w   oparciu o   sezony artystyczne,na które ustala się plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się w   dniu 1   września, a   kończy w   dniu 31 sierpnia następnego roku.  

§   6.   Do podstawowych zadań Teatru Lalek należy w   szczególności:  

1)   dbałość o   najwyższy poziom artystyczny widowisk realizowanych i   prezentowanych na scenach Teatru Lalek,  

2)   rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w   kulturze oraz kształtowanie gustów i   wrażliwości estetycznej widzów,  

3)   edukacja kulturalna i   wychowanie poprzez sztukę.  

§   7.   Teatr Lalek realizuje swoje cele w   szczególności poprzez:  

1)   organizowanie przedstawień teatru lalek oraz innych form teatralnych i   parateatralnych,  

2)   edukację kulturalną i   wychowanie poprzez sztukę, a   zwłaszcza przygotowanie dzieci i   młodzieży do roli przyszłych odbiorców i   współtwórców kultury,  

3)   stwarzanie warunków do środowiskowych spotkań i   artystycznych konfrontacji miedzy innymi poprzez organizowanie Międzynarodowych Festiwali Sztuki Lalkarskiej.  

§   8.   1.   Teatr Lalek ma prawo organizować imprezy kulturalne zlecone przez inne osoby fizyczne i   prawne.  

2.   Teatr Lalek może prowadzić w   kraju działalność gospodarczą w   zakresie produkcji, usługi obrotu towarowego.  

§   9.   Teatr Lalek współpracuje z   organizacjami społeczno-kulturalnymi takimi jak fundacje  
i stowarzyszenia oraz amatorskim ruchem teatralnym. Pomaga realizować podjęte przez  
te organizacje programy edukacji kulturalnej polegające na wychowaniu przez sztukę.  

Rozdział 3.
Zasady zarządzania i   organizacja wewnętrzna  

§   10.   1.   Teatrem Lalek zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz dyrektor naczelny, który może również pełnić funkcję dyrektora artystycznego.  

2.   Dyrektor naczelny wykonuje uprawnienia kierownika zakładu pracy w   stosunku do pracownika Teatru Lalek.  

3.   Dyrektor naczelny odpowiada za całość spraw związanych z   prawidłowym funkcjonowaniem Teatru Lalek. W   szczególności odpowiada za:  

-   działalność artystyczną i   repertuar Teatru Lalek,  

-   dobór i   właściwe wykorzystanie kadr,  

-   właściwą gospodarkę mieniem i   środkami finansowymi,  

-   wynik finansowy Teatru Lalek.  

4.   Dyrektora naczelnego i   artystycznego powołuje oraz odwołuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

5.   Powołanie i   odwołanie następuje w   trybie i   na warunkach przewidzianych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

6.   Dyrektor naczelny może powołać, innych niż dyrektor artystyczny i   nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora naczelnego.  

7.   Prezydent Miasta Bielska-Białej może również powierzyć zarządzanie Teatrem Lalek osobie fizycznej lub prawnej.  

§   11.   1.   Organizację wewnętrzną Teatru Lalek określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta oraz opinii działających w   Teatrze Lalek organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

2.   Regulamin organizacyjny określa podział czynności, zakres działania i   odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i   samodzielne w   Teatrze Lalek.  

§   12.   W ramach Teatru Lalek może działać Rada Artystyczno-Programowa powoływana przez dyrektora naczelnego jako organ doradczy i   opiniodawczy dyrektora.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Teatru Lalek  

§   13.   1.   Teatr Lalek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywnego ich wykorzystywania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Teatru Lalek jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, sporządzony z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

3.   Teatr Lalek sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami ustawy o   finansach publicznych.  

§   14.   1.   Teatr Lalek pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów. Przychodami Teatru Lalek są:  

a)   dotacja podmiotowa z   budżetu Gminy,  

b)   dotacje celowe na bieżące finansowanie z   udziałem środków pochodzących z   Unii Europejskiej, lub z   pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu, a   także środków pochodzących z   innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,  

c)   dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

d)   dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i   programów,  

e)   wpływy z   prowadzonej działalności,  

f)   środki uzyskiwane od osób fizycznych i   prawnych,  

g)   wpływy z   najmu i   dzierżawy,  

h)   wpływy z   innych źródeł.  

2.   Wysokość rocznej dotacji na działalność Teatru Lalek, o   której mowa w   § 14 pkt. 1, pkt a,ustala organizator.  

3.   Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Miejska Bielska-Białej.  

4.   Zasady i   terminy sporządzania planów finansowych w   zakresie przychodów z   uwzględnieniem planowanej dotacji, kosztów, planowanych wyników finansowych oraz inwestycji określa Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

5.   Zasady, terminy i   zakres sprawozdawczości przedkładanych organizatorowi określa Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

6.   Wartość majątku Teatru Lalek odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości wydzielonego mienia.  

7.   Teatr może otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań państwowych.  

8.   Teatr może otrzymywać dotacje celowe na zadania objęte mecenatem państwa, w   tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z   budżetu państwa z   części, której dysponentem jest minister do spraw kultury i   ochrony dziedzictwa narodowego.  

§   15.   1.   Teatr Lalek tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych  
w odrębnych przepisach o   tych funduszach.  

2.   Teatr Lalek może tworzyć z   zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne osoby fizyczne fundusz załogi, z   przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy Teatru Lalek.  

§   16.   Teatr Lalek prowadzi rachunkowość według zasad określonych w   odrębnych przepisach    
o rachunkowości.                  


Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   17.   Połączenie, podział lub likwidacja Teatru Lalek może nastąpić z   zachowaniem postanowień zawartych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

§   18.   1.   Statut nadaje Rada Miejska Bielska-Białej.  

2.   Zmian postanowień zawartych w   statucie Teatru Lalek dokonuje się w   trybie właściwym dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 1   do Załącznika Nr 5    
do Uchwały Nr XXI/538/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 


Załącznik Nr 6   do Uchwały Nr XXI/538/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

Statut  
Teatru Polskiego w   Bielsku-Białej  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Teatr Polski w   Bielsku-Białej, zwany dalej Teatrem, jest samorządową artystyczną instytucją kultury działającą na podstawie:  

1.   ustawy o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej,  

2.   ustawy o   samorządzie gminnym,  

3.   ustawy o   samorządzie powiatowym,  

4.   postanowień niniejszego statutu.  

§   2.   1.   Teatr Polski jest samorządową artystyczną instytucją kultury.  

2.   Nadzór i   opiekę nad Teatrem sprawuje organizator na zasadach określonych w   ustawie.  

§   3.   1.   Siedzibą Teatru jest miasto Bielsko-Biała, ul. 1   Maja 1.  

2.   Terenem działania Teatru jest obszar całego kraju z   możliwością działalności poza granicami Polski.  

§   4.   1.   Teatr używa podłużnej pieczęci z   nazwą instytucji oraz pieczęci okrągłej, w   otoku której umieszczony jest napis: Teatr Polski Bielsko-Biała, a   w środku znak graficzny przedstawiający głowę aktora.  

2.   Do pieczęci, o   których mowa w   pkt.1 stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.  

3.   Teatr posługuje się graficznym znakiem firmowym stanowiącym załącznik niniejszego statutu.  

Rozdział 2.
Przedmiot i   zakres działalności Teatru  

§   5.   1.   Teatr Polski jest samorządową artystyczną instytucją kultury powołaną do tworzenia i   zapewnienia intelektualnych, materialnych, technicznych i   organizacyjnych warunków służących tworzeniu i   prezentacji przedstawień teatralnych oraz działalności edukacyjnej.  

2.   Działalność kulturalna Teatru jest organizowana w   oparciu o   sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe.  

3.   Sezon artystyczny rozpoczyna się w   dniu 1   września , a   kończy w   dniu 31 sierpnia następnego roku.  

§   6.   Do podstawowych zadań Teatru należy w   szczególności:  

1.   zaspokajanie potrzeb i   oczekiwań widzów przy zachowaniu dbałości o   najwyższy poziom artystyczny realizowanych widowisk;  

2.   rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w   kulturze wśród nowych kręgów odbiorców,kształtowanie ich gustów i   wrażliwości estetycznej;  

3.   edukacja teatralna i   wychowanie poprzez sztukę.  

§   7.   Teatr realizuje swoje cele w   szczególności poprzez:  

1.   wystawianie widowisk teatralnych począwszy od repertuaru klasycznego na współczesnych kończąc, z   wykorzystaniem własnego zespołu i   zaproszonych artystów;  

2.   promocję polskiego repertuaru;  

3.   poszukiwanie repertuaru inspirowanego historią i   kulturą regionu;  

4.   współpracę ze środowiskiem twórczym regionu Podbeskidzia.  

Ponadto Teatr może zajmować się:  

-   organizowaniem widowisk parateatralnych związanych z   wernisażami, wystawami,  

-   koncertami i   recitalami artystów spoza Teatru,  

-   organizowaniem impresariatu artystycznego i   działalności objazdowej,  

-   prowadzeniem edukacji teatralnej dzieci i   młodzieży,  

-   promocją działalności młodzieżowych grup teatralnych,  

-   prowadzeniem akcji popularyzatorskich za pośrednictwem różnych form przekazu,  

-   prowadzeniem działalności wydawniczej, produkcją nagrań, pamiątek teatralnych itp.,  

-   wykonywaniem robót i   świadczeniem usług technicznych na rzecz innych podmiotów w   ramach możliwości własnych warsztatów i   pracowni,  

-   wspieraniem działalności innych osób fizycznych i   prawnych zbieżnej z   celami statutowymi Teatru.  

§   8.   1.   Teatr wspiera społeczny ruch kulturalny, współpracuje z   organizacjami społeczno-kulturalnymi takimi jak fundacje czy stowarzyszenia. Pomaga realizować podjęte przez te organizacje programy edukacji kulturalnej, polegające na wychowaniu przez sztukę.  

2.   Teatr tworzy w   ramach swych możliwości warunki dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.  

§   9.   1.   Teatr może prowadzić działalność gospodarczą w   zakresie produkcji, usług i   obrotu towarowego.  

2.   Całość dochodów uzyskanych z   działalności, o   której mowa w   ust.1 Teatr przeznacza na realizację celów statutowych.  

Rozdział 3.
Zasady zarządzania i   organizacja wewnętrzna  

§   10.   1.   Teatrem zarządza i   reprezentuje go na zewnątrz dyrektor naczelny, który może również pełnić funkcję dyrektora artystycznego.  

2.   Dyrektor naczelny wykonuje uprawnienia kierownika zakładu pracy w   stosunku do pracownika Teatru.  

3.   Dyrektor naczelny odpowiada za całość spraw związanych z   prawidłowym funkcjonowaniem Teatru. W   szczególności odpowiada za:  

-   działalność artystyczną i   repertuar Teatru,  

-   dobór i   właściwe wykorzystanie kadr,  

-   właściwą gospodarkę mieniem i   środkami finansowymi,  

-   wynik finansowy Teatru.  

4.   Dyrektora naczelnego i   artystycznego powołuje oraz odwołuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.  

5.   Powołanie i   odwołanie następuje w   trybie i   na warunkach przewidzianych w   ustawie o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej.  

6.   Dyrektor naczelny może powołać, innych niż dyrektor artystyczny i   nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora naczelnego.  

6.   Prezydent Miasta Bielska-Białej może również powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub prawnej.  

§   11.   Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz opinii działających w   Teatrze organizacji związkowych i   stowarzyszeń twórców.  

§   12.   W ramach Teatru może działać Rada Artystyczno - Programowa powoływana przez dyrektora Teatru jako organ doradczy i   opiniodawczy dyrektora.  

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Teatru  

§   13.   1.   Teatr gospodaruje samodzielnie przydzieloną i   nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w   ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.  

2.   Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez dyrektora Teatru, z   zachowaniem wysokości dotacji organizatora.  

3.   Teatr sporządza plan finansowy zgodnie z   przepisami prawa w   zakresie finansów publicznych.  

§   14.   1.   Teatr pokrywa koszty bieżącej działalności i   zobowiązania z   uzyskiwanych przychodów.  

Przychodami Teatru są:  

a)   przychody z   prowadzonej działalności, w   tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,  

b)   przychody z   najmu i   dzierżawy składników majątkowych,  

c)   dotacje podmiotowe i   celowe z   budżetu państwa i/lub jednostki samorządu terytorialnego,  

d)   środki uzyskiwane od osób fizycznych i   prawnych oraz z   innych źródeł.  

2.   Organizator przekazuje Teatrowi środki finansowe w   formie dotacji:  

a)   podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w   zakresie realizowanych zadań statutowych, w   tym na utrzymanie i   remonty obiektów,  

b)   celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,  

c)   celowej na realizację wskazanych zadań i   programów.  

3.   Roczne sprawozdanie finansowe Teatru zatwierdza Rada Miejska Bielska-Białej.  

4.   Wartość majątku Teatru odzwierciedla jego fundusz, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Teatru.  

§   15.   Teatr tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w   odrębnych przepisach o   tym funduszu.  

§   16.   Teatr prowadzi rachunkowość według zasad określonych w   odrębnych przepisach o   rachunkowości.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe  

§   17.   1.   Przekształcenie, podział lub likwidacja Teatru może nastąpić z   zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.  

§   18.   1.   Statut nadaje Rada Miejska Bielska-Białej.  

2.   Zmian postanowień zawartych w   statucie Teatru dokonuje się w   trybie właściwym dla jego nadania.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki


 


Załącznik Nr 1   do Załącznika Nr 6    
do Uchwały Nr XXI/538/2012    
Rady Miejskiej w   Bielsku-Białej    
z dnia 28 sierpnia 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Ryszard   Batycki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Zygmunt

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »