| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WOK.032.104.2012.WKT Prezydenta Miasta Knurów; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Aleja Piastów w Knurowie" w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

w sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Aleja Piastów w   Knurowie" w   ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"  

zawarte pomiędzy:  

Powiatem Gliwickim   reprezentowanym przez:  

1.   Michała Nieszporka - Starostę Powiatu Gliwickiego  

2.   Waldemara Dombka - Wicestarostę Powiatu Gliwickiego,  

zwanym dalej   "Powiatem"  

a  

Gminą Knurów   reprezentowaną przez:  

1.   Adama Ramsa - Prezydenta Miasta Knurów  

zwaną dalej   "Gminą"  

Wymienione wyżej podmioty, działając na podstawie:  

1)   art. 7a i   art. 12 pkt. 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zmianami ),  

2)   art. 8   ust. 2a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami ),  

3)   art. 216 ust. 2   pkt. 5   i art. 220 ustawy z   dnia   27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (   Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zmianami ),  

4)   uchwały Nr XXV/143/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z   dnia 27 września 2012 r. w   sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Knurów na realizację w   roku 2013 zadania pn. "Przebudowa ul. Aleja Piastów w   Knurowie",  

5)   uchwały Nr XXIII/362/12 Rady Miasta Knurów z   dnia 19 września 2012 r. w   sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację zadania "Przebudowa ul. Aleja Piastów w   Knurowie" zgłaszanego do dofinansowania w   ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój",  

strony zgodnie oświadczają, że zawierają porozumienie o   następującej treści:  

§   1

1.   Gmina   oświadcza, że przystępuje do realizacji zadania:   "Przebudowa ul. Aleja Piastów w   Knurowie".   Szacowana wartość zadania na 2013 rok wynosi 2   800 000,00 zł ( słownie: dwa miliony osiemset tysięcy zlotych 00/100 ), w   tym koszty kwalifikowane w   kwocie 2   700 000,00 zł ( słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100 ).  

2.   Planowane dofinansowanie ze środków w   ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" wynosi 810 000,00 zł (   słownie: osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100 ).  

3.   Gmina   zapewni z   budżetu   Gminy   na 2013 r. na realizację zadania kwotę 1   900 000,00 zł (   słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100 ).  

4.   Powiat   zapewni z   budżetu   Powiatu   na 2013 r. na realizację zadania pomoc finansową Gminie Knurów w   wysokości 90 000,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ).  

5.   Strony oświadczają, że będą współfinansować rzeczywisty   koszt zadania w   następujący sposób:  

-   Gmina   - 66,8 % kosztów zadania jednak nie więcej niż 1   900 000 zł  

-   Powiat   - 3,2 % kosztów zadania jednak nie więcej niż 90 000 zł  

-   NPPDL   - 30 % kosztów zadania jednak nie więcej niż 810 000 zł.  

§   2

1.   Gmina   przyjmuje na siebie obowiązki inwestora i   zobowiązuje się do prowadzenia zadania z   zachowaniem przepisów ustaw: Prawo Zamówień Publicznych i   Prawo Budowlane.  

2.   Do obowiązków   Gminy   należy w   szczególności:  

-   zawarcie umowy na wykonanie zadania,  

-   zapewnienie nadzoru inwestorskiego i   autorskiego dla zadania,  

-   zapewnienie finansowej kontroli przebiegu realizacji zadania,  

-   dokonanie sprawdzenia zasadności i   prawidłowości wystawianych przez wykonawcę faktur,  

-   dokonanie odbioru i   rozliczanie zadania z   równoczesnym zawiadomieniem   Powiatu   oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji zgodnie z   obowiązującym prawem,  

-   przedkładanie na żądanie   Powiatu   dokumentów dotyczących realizacji przedsięwzięcia w   zakresie dotyczącym prowadzenia robót w   obrębie drogi powiatowej Nr 2980S.  

§   3

1.   Powiat   przekaże   Gminie   środki finansowe, o   których mowa w   § 1   ust. 4, na pisemny wniosek Prezydenta Miasta Knurów, w   terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w   Starostwie Powiatowym w   Gliwicach, na rachunek Gminy 08 1560 1081 2121 0517 3581 0001.  

2.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 1, należy dołączyć potwierdzone za zgodność z   oryginałem kserokopie: protokołu odbioru robót potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z   fakturą wystawioną przez wykonawcę zadania na zakres objęty pomocą finansową.  

3.   Za dzień przekazania pomocy finansowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego   Powiatu.  

4.   Po dokonaniu zapłaty przez   Gminę   faktury wykonawcy zadania,   Gmina   zobowiązuje się przesłać   Powiatowi   potwierdzoną za zgodność z   oryginałem kserokopię dowodu zapłaty.  

5.   Środki wydatkowane niezgodnie z   przeznaczeniem lub pobrane w   nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy   Powiatu   w GETIN NOBLE BANK o/Gliwice Nr 98 1560 1081 0000 9040 0005 2062 w   terminie 7   dni od otrzymania wezwania   Powiatu   do zwrotu tych środków.  

§   4

1.   Gmina   zapewni udział przedstawiciela   Powiatu   w czynnościach odbioru robót od wykonawcy.  

2.   O terminie odbioru   Powiat   zostanie powiadomiony z   7 dniowym wyprzedzeniem.  

§   5

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia jego podpisania do dnia zakończenia zadania objętego porozumieniem.  

§   6

W przypadku nie uzyskania przez   Gminę   dofinansowania na realizację zadania określonego w   § 1   w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", niniejsze porozumienie ulega rozwiązaniu.  

§   7

1.   Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.  

2.   Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby   Powiatu.  

§   8

1.   Porozumienie sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.  

2.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

POWIAT:                                                           GMINA:  

 

 

Starosta  


Michał   Nieszporek


Wicestarosta  


Waldemar   Dombek

Prezydent  


Adam   Rams

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »