| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/406/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późniejszymi zmianami), w   związku z   art.7 ust.3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012   r. poz.391 z   późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z   14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z   2012 r. poz. 299)  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych.  

1.   Wymagania dotyczące pojazdów:  

1)   posiadanie/dysponowanie min.1 pojazdem asenizacyjnym służącym do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych będących we właściwym stanie technicznym, spełniający wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone w   rozporządzaniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U   z 2002 r. Nr 193, poz.1617).  

2)   mycie i   dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z   wymogami § 10 rozporządzania Ministra Infrastruktury z   12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.   z 2002 r. Nr 193, poz.1617).  

3)   czytelnie oznakowane nazwą firmy pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych o   budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczanie powietrza, miejsc ładowania oraz trasy przejazdu, posiadające ważne badania techniczne.  

2.   Wymagania dotyczące bazy transportowej  

1)   Posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym wyciągiem z   księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. (dokument uznaje się za aktualny w   przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę).  

2)   Baza transportowa winna zawierać:  

a)   miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych (posiadanie miejsca postoju pojazdów asenizacyjnych należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia),  

b)   wydzielone miejsce wraz z   urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodów (w   przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie mycia pojazdów),  

c)   warsztaty naprawcze (w przypadku braku warsztatów naprawczych należy wykazać się dokumentami wskazującymi na korzystanie z   usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w   zakresie naprawy pojazdów),  

d)   biuro wyposażone w   sprzęt informatyczny wraz z   oprogramowaniem pozwalającym na przekazywanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaganych przepisami oraz prowadzenie ewidencji zawartych i     rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych (posiadanie biura wyposażonego w   ww. sprzęt informatyczny należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia),  

3)   .   Dysponowanie/posiadanie bazy technicznej spełniającą wymogi bezpieczeństwa i   higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i   ochrony środowiska oraz posiadającą pozwolenie na użytkowanie obiektu umożliwiające prowadzenie usług objętych wnioskiem zgodną z   wymogami przepisów, w   odrębnych przepisach m .in. w   przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie bazy transportowej – o   ile jest wymagane) – spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

3.   Zabiegi sanitarne i   porządkowe związane ze świadczonymi usługami:  

1)   Pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinny być poddane myciu, odkażaniu i   dezynfekcji na bieżąco lecz nie rzadziej niż 1   raz na tydzień – spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

2)   Miejsce postoju i   mycia pojazdów asenizacyjnych musi być tak usytuowane i   spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były wymogi ochrony środowiska i   nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i   sanitarne – spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

3)   Po zakończeniu działalności pozostawienie terenu w   odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i   nie zagrażającym środowisku naturalnemu – spełnienie ww. wymagań należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

4)   Przedstawienia urzędowi miasta informacji o   technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usługi,  

5)   Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług w   przypadku unieruchomienia własnego sprzętu specjalistycznego.  

6)   Odzież ochronna pracowników winna posiadać „logo” firmy wskazujące na przedsiębiorcę. Spełnienie ww. wymagania należy udokumentować poprzez załączenie dokumentacji zdjęciowej , która winna przedstawiać pracownika w   odzieży ochronnej – zdjęcia powinny być zrobione w   taki sposób aby widoczne było: nazwa firmy lub logo wskazujące przedsiębiorcę.  

4.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania pojemników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych winien przedstawić aktualny dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną spełniającą zapisy zawarte w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002 r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. Nr 188, poz.1576) lub dokument potwierdzający prawo do wydania stacją zlewną spełniającą ww. wymagania. Dokumenty wymienione powyżej uznaje się za aktualne w   przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez organ wydający lub stronę umowy w   terminie 3   miesięcy od daty złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. Spełnienie wymagań, przez miejsce przekazywania nieczystości ciekłych, zapisów zawartych w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 17 października 2002 r. w   sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych należy udokumentować poprzez złożenie stosownego oświadczenia.  

§   2.  

Traci moc uchwała Nr XLIII/830/09 Rady Miasta Chorzów z   dnia 26 listopada 2009 r. w   sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »