| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 322/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz.391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Lubliniec" zwany dalej "Regulaminem".  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   2.   1.   W celu utrzymania czystości i   porządku na nieruchomościach wchodzących terytorialnie w   skład Gminy Lubliniec, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i   środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin dotyczący zasad gromadzenia, usuwania i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych, prowadzenia selektywnego zbierania i   odbierania odpadów, w   tym odpadów ulegających biodegradacji, rodzaju i   minimalnej wielkości pojemników oraz częstotliwości ich opróżniania, innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, utrzymania porządku i   czystości, utrzymania zwierząt domowych i   gospodarskich.  

2.   Postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane i   stosowane w   zgodzie w   szczególności z   przepisami ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) oraz ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (Dz. U. z   2010r. Nr 185 poz. 1243 z   późn. zm.).  

§   3.   Ilekroć w   niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391);  

2)   ustawie o   odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (Dz. U. z   2010r. Nr 185 poz. 1243 z   późn. zm.);  

3)   nieruchomości – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 46 Kodeksu cywilnego;  

4)   właścicielu nieruchomości – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   ust.1 pkt 4   ustawy;  

5)   odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w   ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z   budów i   remontów;  

6)   odpadach komunalnych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust.3 pkt 4   ustawy o   odpadach;  

7)   odpadach ulegających biodegradacji – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 7   ustawy o   odpadach;  

8)   odpadach zielonych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 8b ustawy o   odpadach;  

9)   odpadach opakowaniowych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 11 maja 2001r. o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych (Dz. U. z   2001r. Nr 53, poz. 638 z   późn. zm.);  

10)   odpadach budowlano – remontowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z   remontów i   innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej;  

11)   odpadach niebezpiecznych - należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 2   ustawy o   odpadach w   odniesieniu do frakcji składającej się na odpady komunalne;  

12)   nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt 1   ustawy;  

13)   zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt 5   ustawy;  

14)   zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 23 ustawy o   odpadach;  

15)   zwierzętach domowych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 4   ust. 17 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (Dz. U   z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z   późn. zm.);  

16)   zwierzętach gospodarskich – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 29 czerwca 2007r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U   z 2007r. Nr 133 poz.921 z   późn. zm.).  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  

§   4.   1.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku w   szczególności poprzez wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając łatwy do nich dostęp, nie stwarzający niedogodności dla sąsiadów i   użytkowników dróg. W   przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z   jej właścicielem.  

2.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów poprzez:  

1)   indywidualne kompostowanie przydomowe odpadów ulegających biodegradacji, w   tym odpadów kuchennych i   odpadów zielonych powstających w   domach jednorodzinnych oraz na działkach;  

2)   zbiórkę w   przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach i   workach następujących frakcji odpadów:  

a)   papier,  

b)   tworzywa sztuczne, w   tym opakowania PET, opakowania wielomateriałowe i   metal,  

c)   szkło,  

d)   odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane;  

3)   zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji:  

a)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

b)   zużyte baterie i   akumulatory,  

c)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

d)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

e)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

f)   zużyte opony;  

4)   samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów skupu zorganizowanych przez różne podmioty na terenie miasta odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, zużytych baterii i   zużytych akumulatorów, zużytych opon i   odpadów niebezpiecznych, leków i   chemikaliów, odpadów budowlano – remontowych;  

5)   zbieranie i   gromadzenie w   miejscach i   czasie wyznaczonych przez administratora terenu odpadów wielkogabarytowych.  

3.   W pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić wyłącznie frakcje odpadów określone w   ust. 2   pkt 2   zgodnie z   opisem na pojemniku lub worku.  

4.   W przypadku wyjątkowego i   krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, dozwolone jest gromadzenie ich w   szczelnych workach z   tworzywa sztucznego, odpornych na rozerwanie, niepowodujących uciążliwości dla sąsiadów oraz zagrożenia dla środowiska.  

5.   Odpady należy gromadzić tylko w   miejscach do tego przeznaczonych.  

6.   Dopuszcza się spalanie na powierzchni ziemi oraz w   instalacjach grzewczych budynków wyłącznie odpadów z   drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych, w   sposób niepowodujący uciążliwości, z   zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.  

7.   Uprzątnięcie chodników położonych wzdłuż nieruchomości winno być realizowane poprzez odgarnięcie i   spryzmowanie zgarniętego śniegu i   lodu w   miejsce nie powodujące zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z   chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.  

§   5.   1.   Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i   obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na nieczystości i   systematycznego ich opróżniania w   sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.  

2.   Obowiązek określony w   ust.1 dotyczy także przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

§   6.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

§   7.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:  

1)   na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w   miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z   przepisami ustawy; w   szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i   do ziemi;  

2)   na terenach służących do użytku publicznego tylko w   miejscach do tego przygotowanych.  

2.   Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w   miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a   powstające odpady gromadzone będą w   sposób umożliwiający ich usunięcie - w   pojemnikach do tego przeznaczonych.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a   także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i   utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   8.   1.   Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w   zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki minimalnej pojemności 240 l lub przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o   pojemności 120 l, w   następującej kolorystyce:  

1)   niebieski z   napisem „Papier, karton” - z   przeznaczeniem na makulaturę;  

2)   zielony z   napisem „Szkło” - z   przeznaczeniem na szkło;  

3)   żółty z   napisem „Tworzywa sztuczne i   metal” - z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz złom, w   tym opakowania aluminiowe ;  

4)   brązowy z   napisem „ Bioodpady” – z   przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.  

2.   W przypadku realizowania selektywnej zbiórki w   systemie pojemnikowym w   zabudowie wielorodzinnej, pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane w   tzw. gniazdach, z   zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji – 4   pojemniki na poszczególne frakcje – po jednym pojemniku na każdą frakcję oraz pojemnik na pozostałe odpady, przy czym 1   gniazdo pojemników do selektywnej zbiórki powinno znajdować się przy każdym stanowisku śmietnikowym, w   którym znajdują się pojemniki na odpady zmieszane.  

3.   Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w   zabudowie jednorodzinnej stosuje się przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o   pojemności 120 l, w   kolorystyce wymienionej w   ust.1 z   przeznaczeniem odpowiednio na: szkło, tworzywa sztuczne łącznie z   opakowaniami wielomateriałowymi i   złomem metalowym, makulaturę oraz odpady ulegające biodegradacji.  

4.   Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na zidentyfikowanie ich właściciela w   sposób określony przez Gminę, opis określający ich przeznaczenie oraz być utrzymane w   odpowiedniej kolorystyce.  

5.   Właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki i   worki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego przez Gminę w   drodze przetargu.  

§   9.   Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych, poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, albo w   inny sposób ustalony w   drodze umowy z   przedsiębiorcą.  

§   10.   1.   Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w   specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w   sposób nie utrudniający korzystania z   nieruchomości.  

2.   Odpady powstałe w   wyniku remontu lokali, np. gruz, należy gromadzić w   specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie.  

§   11.   1.   Kosze na odpady o   minimalnej pojemności 20 l winny być rozmieszczone w   pasach dróg publicznych o   nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.  

2.   Pojemniki winny być ustawione w   granicach nieruchomości z   zachowaniem warunków określonych w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. z   2002 r. Nr 75 poz.690), na równej nawierzchni, w   miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i   błota.  

3.   Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w   czystości.  

4.   Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa powinny być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich opróżniania.  

§   12.   1.   Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.  

2.   Każda nieruchomość zamieszkała winna być wyposażona w   co najmniej 1   pojemnik o   minimalnej pojemności 110 l.  

3.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i   pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość opróżniania pojemników.  

4.   Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych usuwanych z   terenu danej nieruchomości są następujące normy gromadzenia odpadów w   zależności od funkcji obiektów, przyjmując dwutygodniowy cykl opróżniania:  

1)   dla budynków mieszkalnych:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej 30 l na mieszkańca,  

b)   w zabudowie wielorodzinnej 20 l na mieszkańca;  

2)   dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 2   l na każdego pracownika;  

3)   dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 2   l na każdego ucznia i   pracownika;  

4)   dla żłobków i   przedszkoli – nie mniej niż 2   l na każde dziecko i   pracownika;  

5)   dla lokali handlowych – nie mniej niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego;  

6)   dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l na 1   miejsce konsumpcyjne;  

7)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1   pojemnik 120 l;  

8)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;  

9)   dla szpitali, internatów – nie mniej niż 20 l na jedno łóżko;  

10)   dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 10 l na jedno łóżko;  

11)   dla dla ogródków działkowych – nie mniej niż 60 l na każdą działkę w   okresie od 1   marca do 31 października każdego roku i   nie mniej niż 5   l poza tym okresem;  

12)   dla cmentarzy – nie mniej niż 0,5 l na jeden grobowiec, a   w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i   Świat Wielkanocnych nie mniej niż 15 l na jeden grobowiec.  

5.   W przypadkach określonych w   ust. 4   pkt 5, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza lub gastronomiczna oraz w   pkt 6, 7   i 8, należy dodatkowo na zewnątrz, poza lokalem ustawić co najmniej 1   kosz na odpady o   pojemności 20 l.  

§   13.   1.   Odpady komunalne ulegające biodegradacji powstające w   gospodarstwach domowych należy gromadzić w   specjalnych pojemnikach (w kolorze brązowym), przystosowanych do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji lub specjalnie do tego przeznaczonych workach (w kolorze brązowym).  

2.   W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w   przydomowych kompostownikach.  

3.   Właściciel nieruchomości może składać w   przydomowym kompostowniku odpady komunalne ulegające biodegradacji po zgłoszeniu tego w   Gminie. W   sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w   przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w   odrębny, przeznaczony do tego celu pojemnik lub worek i   w nich je gromadzić.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   14.   1.   Odpady zmieszane z   terenu nieruchomości w   przypadku zabudowy jednorodzinnej, będą usuwane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w   przypadku zabudowy wielorodzinnej, nie rzadziej niż raz na tydzień.  

2.   Odpady komunalne zebrane selektywnie z   terenu zabudowy jednorodzinnej będą odbierane nie rzadziej, niż raz na miesiąc, natomiast z   terenu zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie, w   terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości przez Gminę.  

3.   W przypadku prowadzenia handlu i   usług zlokalizowanych poza budynkami, wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.  

4.   Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, pojemniki służące do gromadzenia odpadów winny być opróżniane z   częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników, lecz nie rzadziej, niż raz na tydzień.  

5.   Kosze uliczne należy opróżniać z   częstotliwością nie mniejszą, niż dwa razy w   tygodniu.  

6.   Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z   częstotliwością wynikającą z   pojemności zbiornika i   ilości zużywanej wody w   gospodarstwie domowym, w   sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z   jego przepełnienia), a   także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i   wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc.  

7.   Właściciele nieruchomości zamieszkałych dwa razy w   roku mają zagwarantowany wywóz odpadów wielkogabarytowych. Informacja o   terminach odbioru będzie przekazywana poprzez stronę internetową Gminy oraz w   gazecie samorządowej "Nowiny Lublinieckie".  

8.   Odpady komunalne powstające na terenach nieruchomości zamieszkałych, o   których mowa w   § 4   ust. 2   pkt 3   winny być dostarczane do punktów segregacji wyznaczonych przez Gminę; zużyte lekarstwa należy wrzucać do pojemników znajdujących się w   wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy; baterie należy wrzucać do pojemników znajdujących się w   punktach sprzedaży i   placówkach oświatowych.  

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   15.   1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, w   szczególności poprzez:  

1)   prowadzenie psa na uwięzi (zwolnienie psa ze smyczy, ale z   nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w   terenach niezagospodarowanych) - pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w   inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;  

2)   dbałość o   niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.  

2.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.  

3.   Nie dopuszcza się wprowadzania psów i   innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np. lecznice, wystawy.  

4.   Nie dopuszcza się wprowadzania psów i   innych zwierząt domowych na tereny obiektów sportowych, akwenów kąpielowych, kwietników, piaskownic oraz na tereny placów zabaw dla dzieci.  

5.   Obowiązek wynikający z   ust. 2   oraz zakazy wprowadzone w   ust. 3   i 4   nie dotyczą osób niepełnosprawnych, korzystających z   pomocy psów asystujących.  

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej  

§   16.   1.   Zakazuje się hodowli zwierząt gospodarskich na obszarze z   zabudową wielorodzinną.  

2.   W zabudowie typu podmiejskiego i   osiedlach domów jednorodzinnych utrzymanie zwierząt gospodarskich jest możliwe pod warunkiem spełniania przez pomieszczenia dla zwierząt wymogów zoohigienicznych.  

3.   Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej przez użytkowników gospodarstw i   działek rolnych. W   tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:  

1)   zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, a   w szczególności w   miejscu gromadzenia obornika i   pasz;  

2)   corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz budynków inwentarskich;  

3)   zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości;  

4)   zwalczania much i   gryzoni;  

5)   gromadzenia i   usuwania powstających w   związku z   prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i   nieczystości w   sposób zgodny z   prawem, niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i   podziemnych;  

6)   niepowodowania przez prowadzoną działalność, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak np. hałas, odory.  

§   17.   Na terenach ogródków działkowych zasady utrzymania i   ilości zwierząt określają odrębne przepisy.  

Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania  

§   18.   1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają:  

1)   obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;  

2)   obszary zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi i   usługowymi.  

2.   Deratyzacja winna być przeprowadzona, co najmniej jeden raz w   roku, nie później jednak niż do 31 października, a   także w   przypadku nakazu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe  

§   19.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   20.   Traci moc:  

1.   Uchwała nr 481/LII/06 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 29 marca 2006r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i   czystości na terenie Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2006 r. Nr 67 poz. 1827, Nr 67 poz. 1828, z   2007 r. Nr 83 poz. 1703).  

§   21.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   wyjątkiem § 8   ust. 4   oraz § 14 ust. 1, 2   i 7, które wchodzą w   życie z   dniem 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »