| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 322/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz.391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, Rada Miejska w   Lublińcu uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Lubliniec" zwany dalej "Regulaminem".  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   2.   1.   W celu utrzymania czystości i   porządku na nieruchomościach wchodzących terytorialnie w   skład Gminy Lubliniec, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i   środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin dotyczący zasad gromadzenia, usuwania i   unieszkodliwiania odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych, prowadzenia selektywnego zbierania i   odbierania odpadów, w   tym odpadów ulegających biodegradacji, rodzaju i   minimalnej wielkości pojemników oraz częstotliwości ich opróżniania, innych wymagań wynikających z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, utrzymania porządku i   czystości, utrzymania zwierząt domowych i   gospodarskich.  

2.   Postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane i   stosowane w   zgodzie w   szczególności z   przepisami ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) oraz ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (Dz. U. z   2010r. Nr 185 poz. 1243 z   późn. zm.).  

§   3.   Ilekroć w   niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391);  

2)   ustawie o   odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (Dz. U. z   2010r. Nr 185 poz. 1243 z   późn. zm.);  

3)   nieruchomości – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 46 Kodeksu cywilnego;  

4)   właścicielu nieruchomości – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   ust.1 pkt 4   ustawy;  

5)   odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w   ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z   budów i   remontów;  

6)   odpadach komunalnych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust.3 pkt 4   ustawy o   odpadach;  

7)   odpadach ulegających biodegradacji – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 7   ustawy o   odpadach;  

8)   odpadach zielonych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 8b ustawy o   odpadach;  

9)   odpadach opakowaniowych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 11 maja 2001r. o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych (Dz. U. z   2001r. Nr 53, poz. 638 z   późn. zm.);  

10)   odpadach budowlano – remontowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z   remontów i   innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej;  

11)   odpadach niebezpiecznych - należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 2   ustawy o   odpadach w   odniesieniu do frakcji składającej się na odpady komunalne;  

12)   nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt 1   ustawy;  

13)   zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt 5   ustawy;  

14)   zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 23 ustawy o   odpadach;  

15)   zwierzętach domowych – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 4   ust. 17 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   ochronie zwierząt (Dz. U   z 2003r. Nr 106 poz. 1002 z   późn. zm.);  

16)   zwierzętach gospodarskich – należy to rozumieć zgodnie z   treścią art. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 29 czerwca 2007r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U   z 2007r. Nr 133 poz.921 z   późn. zm.).  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  

§   4.   1.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku w   szczególności poprzez wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady, zapewniając łatwy do nich dostęp, nie stwarzający niedogodności dla sąsiadów i   użytkowników dróg. W   przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z   jej właścicielem.  

2.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów poprzez:  

1)   indywidualne kompostowanie przydomowe odpadów ulegających biodegradacji, w   tym odpadów kuchennych i   odpadów zielonych powstających w   domach jednorodzinnych oraz na działkach;  

2)   zbiórkę w   przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach i   workach następujących frakcji odpadów:  

a)   papier,  

b)   tworzywa sztuczne, w   tym opakowania PET, opakowania wielomateriałowe i   metal,  

c)   szkło,  

d)   odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane;  

3)   zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji:  

a)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

b)   zużyte baterie i   akumulatory,  

c)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

d)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

e)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

f)   zużyte opony;  

4)   samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów skupu zorganizowanych przez różne podmioty na terenie miasta odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, zużytych baterii i   zużytych akumulatorów, zużytych opon i   odpadów niebezpiecznych, leków i   chemikaliów, odpadów budowlano – remontowych;  

5)   zbieranie i   gromadzenie w   miejscach i   czasie wyznaczonych przez administratora terenu odpadów wielkogabarytowych.  

3.   W pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić wyłącznie frakcje odpadów określone w   ust. 2   pkt 2   zgodnie z   opisem na pojemniku lub worku.  

4.   W przypadku wyjątkowego i   krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, dozwolone jest gromadzenie ich w   szczelnych workach z   tworzywa sztucznego, odpornych na rozerwanie, niepowodujących uciążliwości dla sąsiadów oraz zagrożenia dla środowiska.  

5.   Odpady należy gromadzić tylko w   miejscach do tego przeznaczonych.  

6.   Dopuszcza się spalanie na powierzchni ziemi oraz w   instalacjach grzewczych budynków wyłącznie odpadów z   drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych, w   sposób niepowodujący uciążliwości, z   zachowaniem przepisów przeciwpożarowych.  

7.   Uprzątnięcie chodników położonych wzdłuż nieruchomości winno być realizowane poprzez odgarnięcie i   spryzmowanie zgarniętego śniegu i   lodu w   miejsce nie powodujące zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z   chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.  

§   5.   1.   Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i   obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na nieczystości i   systematycznego ich opróżniania w   sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.  

2.   Obowiązek określony w   ust.1 dotyczy także przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.  

§   6.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

§   7.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się:  

1)   na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego wyłącznie w   miejscach wyznaczonych przez właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie, zgodnie z   przepisami ustawy; w   szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i   do ziemi;  

2)   na terenach służących do użytku publicznego tylko w   miejscach do tego przygotowanych.  

2.   Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w   miejscach do tego wyznaczonych przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a   powstające odpady gromadzone będą w   sposób umożliwiający ich usunięcie - w   pojemnikach do tego przeznaczonych.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a   także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i   utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   8.   1.   Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w   zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki minimalnej pojemności 240 l lub przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o   pojemności 120 l, w   następującej kolorystyce:  

1)   niebieski z   napisem „Papier, karton” - z   przeznaczeniem na makulaturę;  

2)   zielony z   napisem „Szkło” - z   przeznaczeniem na szkło;  

3)   żółty z   napisem „Tworzywa sztuczne i   metal” - z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz złom, w   tym opakowania aluminiowe ;  

4)   brązowy z   napisem „ Bioodpady” – z   przeznaczeniem na odpady biodegradowalne.  

2.   W przypadku realizowania selektywnej zbiórki w   systemie pojemnikowym w   zabudowie wielorodzinnej, pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane w   tzw. gniazdach, z   zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji – 4   pojemniki na poszczególne frakcje – po jednym pojemniku na każdą frakcję oraz pojemnik na pozostałe odpady, przy czym 1   gniazdo pojemników do selektywnej zbiórki powinno znajdować się przy każdym stanowisku śmietnikowym, w   którym znajdują się pojemniki na odpady zmieszane.  

3.   Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w   zabudowie jednorodzinnej stosuje się przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o   pojemności 120 l, w   kolorystyce wymienionej w   ust.1 z   przeznaczeniem odpowiednio na: szkło, tworzywa sztuczne łącznie z   opakowaniami wielomateriałowymi i   złomem metalowym, makulaturę oraz odpady ulegające biodegradacji.  

4.   Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na zidentyfikowanie ich właściciela w   sposób określony przez Gminę, opis określający ich przeznaczenie oraz być utrzymane w   odpowiedniej kolorystyce.  

5.   Właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki i   worki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego przez Gminę w   drodze przetargu.  

§   9.   Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych, poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, albo w   inny sposób ustalony w   drodze umowy z   przedsiębiorcą.  

§   10.   1.   Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w   specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w   sposób nie utrudniający korzystania z   nieruchomości.  

2.   Odpady powstałe w   wyniku remontu lokali, np. gruz, należy gromadzić w   specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie.  

§   11.   1.   Kosze na odpady o   minimalnej pojemności 20 l winny być rozmieszczone w   pasach dróg publicznych o   nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.  

2.   Pojemniki winny być ustawione w   granicach nieruchomości z   zachowaniem warunków określonych w   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 r. w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. z   2002 r. Nr 75 poz.690), na równej nawierzchni, w   miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i   błota.  

3.   Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w   czystości.  

4.   Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa powinny być zlokalizowane w   sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich opróżniania.  

§   12.   1.   Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm.  

2.   Każda nieruchomość zamieszkała winna być wyposażona w   co najmniej 1   pojemnik o   minimalnej pojemności 110 l.  

3.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i   pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość opróżniania pojemników.  

4.   Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych usuwanych z   terenu danej nieruchomości są następujące normy gromadzenia odpadów w   zależności od funkcji obiektów, przyjmując dwutygodniowy cykl opróżniania:  

1)   dla budynków mieszkalnych:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej 30 l na mieszkańca,  

b)   w zabudowie wielorodzinnej 20 l na mieszkańca;  

2)   dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 2   l na każdego pracownika;  

3)   dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 2   l na każdego ucznia i   pracownika;  

4)   dla żłobków i   przedszkoli – nie mniej niż 2   l na każde dziecko i   pracownika;  

5)   dla lokali handlowych – nie mniej niż 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego;  

6)   dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l na 1   miejsce konsumpcyjne;  

7)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 1   pojemnik 120 l;  

8)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;  

9)   dla szpitali, internatów – nie mniej niż 20 l na jedno łóżko;  

10)   dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 10 l na jedno łóżko;  

11)   dla dla ogródków działkowych – nie mniej niż 60 l na każdą działkę w   okresie od 1   marca do 31 października każdego roku i   nie mniej niż 5   l poza tym okresem;  

12)   dla cmentarzy – nie mniej niż 0,5 l na jeden grobowiec, a   w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i   Świat Wielkanocnych nie mniej niż 15 l na jeden grobowiec.  

5.   W przypadkach określonych w   ust. 4   pkt 5, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza lub gastronomiczna oraz w   pkt 6, 7   i 8, należy dodatkowo na zewnątrz, poza lokalem ustawić co najmniej 1   kosz na odpady o   pojemności 20 l.  

§   13.   1.   Odpady komunalne ulegające biodegradacji powstające w   gospodarstwach domowych należy gromadzić w   specjalnych pojemnikach (w kolorze brązowym), przystosowanych do gromadzenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji lub specjalnie do tego przeznaczonych workach (w kolorze brązowym).  

2.   W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w   przydomowych kompostownikach.  

3.   Właściciel nieruchomości może składać w   przydomowym kompostowniku odpady komunalne ulegające biodegradacji po zgłoszeniu tego w   Gminie. W   sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w   przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w   odrębny, przeznaczony do tego celu pojemnik lub worek i   w nich je gromadzić.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   14.   1.   Odpady zmieszane z   terenu nieruchomości w   przypadku zabudowy jednorodzinnej, będą usuwane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, natomiast w   przypadku zabudowy wielorodzinnej, nie rzadziej niż raz na tydzień.  

2.   Odpady komunalne zebrane selektywnie z   terenu zabudowy jednorodzinnej będą odbierane nie rzadziej, niż raz na miesiąc, natomiast z   terenu zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie, w   terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości przez Gminę.  

3.   W przypadku prowadzenia handlu i   usług zlokalizowanych poza budynkami, wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.  

4.   Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, pojemniki służące do gromadzenia odpadów winny być opróżniane z   częstotliwością gwarantującą nieprzepełnianie pojemników, lecz nie rzadziej, niż raz na tydzień.  

5.   Kosze uliczne należy opróżniać z   częstotliwością nie mniejszą, niż dwa razy w   tygodniu.  

6.   Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z   częstotliwością wynikającą z   pojemności zbiornika i   ilości zużywanej wody w   gospodarstwie domowym, w   sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z   jego przepełnienia), a   także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i   wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc.  

7.   Właściciele nieruchomości zamieszkałych dwa razy w   roku mają zagwarantowany wywóz odpadów wielkogabarytowych. Informacja o   terminach odbioru będzie przekazywana poprzez stronę internetową Gminy oraz w   gazecie samorządowej "Nowiny Lublinieckie".  

8.   Odpady komunalne powstające na terenach nieruchomości zamieszkałych, o   których mowa w   § 4   ust. 2   pkt 3   winny być dostarczane do punktów segregacji wyznaczonych przez Gminę; zużyte lekarstwa należy wrzucać do pojemników znajdujących się w   wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej Gminy; baterie należy wrzucać do pojemników znajdujących się w   punktach sprzedaży i   placówkach oświatowych.  

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   15.   1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i   środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, w   szczególności poprzez:  

1)   prowadzenie psa na uwięzi (zwolnienie psa ze smyczy, ale z   nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w   terenach niezagospodarowanych) - pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w   inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;  

2)   dbałość o   niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.  

2.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.  

3.   Nie dopuszcza się wprowadzania psów i   innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np. lecznice, wystawy.  

4.   Nie dopuszcza się wprowadzania psów i   innych zwierząt domowych na tereny obiektów sportowych, akwenów kąpielowych, kwietników, piaskownic oraz na tereny placów zabaw dla dzieci.  

5.   Obowiązek wynikający z   ust. 2   oraz zakazy wprowadzone w   ust. 3   i 4   nie dotyczą osób niepełnosprawnych, korzystających z   pomocy psów asystujących.  

Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej  

§   16.   1.   Zakazuje się hodowli zwierząt gospodarskich na obszarze z   zabudową wielorodzinną.  

2.   W zabudowie typu podmiejskiego i   osiedlach domów jednorodzinnych utrzymanie zwierząt gospodarskich jest możliwe pod warunkiem spełniania przez pomieszczenia dla zwierząt wymogów zoohigienicznych.  

3.   Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej przez użytkowników gospodarstw i   działek rolnych. W   tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:  

1)   zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, a   w szczególności w   miejscu gromadzenia obornika i   pasz;  

2)   corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz budynków inwentarskich;  

3)   zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości;  

4)   zwalczania much i   gryzoni;  

5)   gromadzenia i   usuwania powstających w   związku z   prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i   nieczystości w   sposób zgodny z   prawem, niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i   podziemnych;  

6)   niepowodowania przez prowadzoną działalność, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak np. hałas, odory.  

§   17.   Na terenach ogródków działkowych zasady utrzymania i   ilości zwierząt określają odrębne przepisy.  

Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania  

§   18.   1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają:  

1)   obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;  

2)   obszary zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi i   usługowymi.  

2.   Deratyzacja winna być przeprowadzona, co najmniej jeden raz w   roku, nie później jednak niż do 31 października, a   także w   przypadku nakazu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.  

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe  

§   19.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   20.   Traci moc:  

1.   Uchwała nr 481/LII/06 Rady Miejskiej w   Lublińcu z   dnia 29 marca 2006r. w   sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i   czystości na terenie Miasta Lublińca (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z   2006 r. Nr 67 poz. 1827, Nr 67 poz. 1828, z   2007 r. Nr 83 poz. 1703).  

§   21.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   wyjątkiem § 8   ust. 4   oraz § 14 ust. 1, 2   i 7, które wchodzą w   życie z   dniem 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr inż.   Piotr   Półtorak

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agata Kowalska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »