| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.256.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.40.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lutego 2012 r

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112,  
poz. 654 z   późn. zm.)  

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA  
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
uchwala:  

§   1.   W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.40.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 23 lutego 2012 r. w   sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W rozdziale I   w § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

3.   W Przychodni Rejonowej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o   nazwie Poradnia Rodzinna i   Specjalistyczna, .

2.   W rozdziale II § 10 otrzymuje brzmienie:  "10. Do zadań przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Rodzinnej i   Specjalistycznejnależy udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

1.   Podstawowej opieki zdrowotnej:  

a)   poradnia lekarza POZ:  

-   poradnia medycyny ogólnej,  

-   poradnia pediatryczna,  

b)   gabinetu pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,  

c)   gabinetu położnej środowiskowej,  

d)   gabinetu fizykoterapii.  

2.   Specjalistycznej opieki zdrowotnej:  

a)   poradnia ginekologiczno - położnicza,  

b)   poradnia stomatologiczna,  

c)   poradnia chorób wątroby,  

d)   gabinet diagnostyczno-zabiegowy.  

3.   Świadczeń profilaktycznych z   uwzględnieniem środowiska zamieszkania, pracy i   nauki.  

4.   Indywidualnych świadczeń zdrowotnych, a   w razie obłożnej choroby w   miejscu zamieszkania  
lub pobytu chorego.  

5.   Czynnego poradnictwa.  

6.   Wydawanie orzeczeń o   stanie zdrowia i   czasowej niezdolności do pracy.  

7.   Promocji zdrowia w   rozumieniu ustawy.  

8.   Badań diagnostycznych w   zakresie elektrokardiografii i   ultrasonografii. „  

3.   W rozdziale 5   § 15 wprowadza się nastepujące zmiany:  

-   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   W skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Rodzinnej i   Specjalistycznej wchodzą:  

1)   Jednostki podstawowej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej:  

a)   poradnia lekarza POZ:  

-   poradnia medycyny ogólnej,  

-   poradnia pediatryczna,  

b)   gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,  

c)   gabinet położnej środowiskowej,  

d)   poradnia ginekologiczno - położnicza,  

e)   poradnia stomatologiczna,  

f)   poradnia chorób wątroby,  

g)   gabinet fizykoterapii,  

h)   gabinet diagnostyczno-zabiegowy.  

2)   Pracownia EKG i   USG  

3)   Pion pielęgniarki koordynującej:  

4)   Stanowisko głównej księgowej. ,

-   w ust. 3   wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Rodzinnj i   Specjalistycznej”,  

-   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Organizację wewnętrzną i   zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Rodzinnej i   Specjalistycznej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ, .

4.                 Załącznik Nr 1   do statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ otrzymuje brzmienie:  

Wykaz komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Rodzinnej i   Specjalistycznej  

1.   Jednostki podstawowej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej:  

a)   poradnia lekarza POZ:  

-   poradnia medycyny ogólnej,  

-   poradnia pediatryczna,  

b)   gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,  

c)   gabinet położnej środowiskowej,  

d)   poradnia ginekologiczno - położnicza,  

e)   poradnia stomatologiczna,  

f)   poradnia chorób wątroby,  

g)   gabinet fizykoterapii,  

h)   gabinet diagnostyczno-zabiegowy.  

2.   Pracownia EKG i   USG.  

3.   Pion pielęgniarki koordynującej.  

4.   Stanowisko głównej księgowej. .

§   2.   W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 stanowiący załącznik do Uchwały  
Nr PR.0007.40.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 23.02.2012 r. pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »