| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.256.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.40.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lutego 2012 r

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 5   i art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112,  
poz. 654 z   późn. zm.)  

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA  
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA  
uchwala:  

§   1.   W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.40.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 23 lutego 2012 r. w   sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 wprowadza się następujące zmiany:  

1.   W rozdziale I   w § 3   dodaje się ust. 3   w brzmieniu:  

3.   W Przychodni Rejonowej SP ZOZ wyodrębnia się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego o   nazwie Poradnia Rodzinna i   Specjalistyczna, .

2.   W rozdziale II § 10 otrzymuje brzmienie:  "10. Do zadań przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Rodzinnej i   Specjalistycznejnależy udzielanie świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

1.   Podstawowej opieki zdrowotnej:  

a)   poradnia lekarza POZ:  

-   poradnia medycyny ogólnej,  

-   poradnia pediatryczna,  

b)   gabinetu pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,  

c)   gabinetu położnej środowiskowej,  

d)   gabinetu fizykoterapii.  

2.   Specjalistycznej opieki zdrowotnej:  

a)   poradnia ginekologiczno - położnicza,  

b)   poradnia stomatologiczna,  

c)   poradnia chorób wątroby,  

d)   gabinet diagnostyczno-zabiegowy.  

3.   Świadczeń profilaktycznych z   uwzględnieniem środowiska zamieszkania, pracy i   nauki.  

4.   Indywidualnych świadczeń zdrowotnych, a   w razie obłożnej choroby w   miejscu zamieszkania  
lub pobytu chorego.  

5.   Czynnego poradnictwa.  

6.   Wydawanie orzeczeń o   stanie zdrowia i   czasowej niezdolności do pracy.  

7.   Promocji zdrowia w   rozumieniu ustawy.  

8.   Badań diagnostycznych w   zakresie elektrokardiografii i   ultrasonografii. „  

3.   W rozdziale 5   § 15 wprowadza się nastepujące zmiany:  

-   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2.   W skład przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Rodzinnej i   Specjalistycznej wchodzą:  

1)   Jednostki podstawowej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej:  

a)   poradnia lekarza POZ:  

-   poradnia medycyny ogólnej,  

-   poradnia pediatryczna,  

b)   gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,  

c)   gabinet położnej środowiskowej,  

d)   poradnia ginekologiczno - położnicza,  

e)   poradnia stomatologiczna,  

f)   poradnia chorób wątroby,  

g)   gabinet fizykoterapii,  

h)   gabinet diagnostyczno-zabiegowy.  

2)   Pracownia EKG i   USG  

3)   Pion pielęgniarki koordynującej:  

4)   Stanowisko głównej księgowej. ,

-   w ust. 3   wyraz „Przychodni Rejonowej SP ZOZ” zastępuje wyraz „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Rodzinnj i   Specjalistycznej”,  

-   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4.   Organizację wewnętrzną i   zakres działania komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Rodzinnej i   Specjalistycznej określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Przychodni Rejonowej SP ZOZ, .

4.                 Załącznik Nr 1   do statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ otrzymuje brzmienie:  

Wykaz komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Poradni Rodzinnej i   Specjalistycznej  

1.   Jednostki podstawowej i   specjalistycznej opieki zdrowotnej:  

a)   poradnia lekarza POZ:  

-   poradnia medycyny ogólnej,  

-   poradnia pediatryczna,  

b)   gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,  

c)   gabinet położnej środowiskowej,  

d)   poradnia ginekologiczno - położnicza,  

e)   poradnia stomatologiczna,  

f)   poradnia chorób wątroby,  

g)   gabinet fizykoterapii,  

h)   gabinet diagnostyczno-zabiegowy.  

2.   Pracownia EKG i   USG.  

3.   Pion pielęgniarki koordynującej.  

4.   Stanowisko głównej księgowej. .

§   2.   W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 stanowiący załącznik do Uchwały  
Nr PR.0007.40.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z   dnia 23.02.2012 r. pozostaje bez zmian.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska  


Jarosław   Wieszołek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »