| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 7/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Wieprz

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie współdziałania Gminy Bielsko-Biała z Gminą Wieprz w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wieprz doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2012 roku

zawarte pomiędzy:

Gminą Wieprz z siedzibą w Wieprzu, 34-122 Wieprz 217,

reprezentowaną przez

Panią Małgorzatę Chrapek– Wójta Gminy Wieprz,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

a

Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,

reprezentowaną przez:

Pana Waldemara Jędrusińskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej

zwaną dalej „Zleceniobiorcą.”

§ 1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca współdziałali w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu GminyWieprz doprowadzonych w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej „zadaniem”.

§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczył realizowania przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej działań w zakresie profilaktyki alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Wieprz do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym poprzez:

1) usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej, w jakiej pacjent się znalazł,

3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego funkcje psychiczne, intelekt, emocje i system wartości oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzależnienie,

4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu, motywujących ich zmiany stylu życia, informowanie o miejscach formach i efektywności udzielania usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów samopomocowych,

6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieprzu wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzależnień, postanowień poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.

§ 3. 1. Z tytułu realizacji zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości
3.000 złotych (trzy tysiące złotych), w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.

2. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, została skalkulowana, jako iloczyn 16 osób doprowadzonych z terenu Gminy Wieprz do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej i kosztu realizacji zadania, o którym mowa w § 2, przypadającego na jedną osobę w wysokości 100 zł.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana zostanie na konto Zleceniobiorcy : Gmina Bielsko–Biała – Urząd Miejski w Bielsku–Białej, Plac Ratuszowy 1, 43–300 Bielsko–Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko–Biała ul. Ks. Stojałowskiego 23, nr 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377.

§ 4. 1. Zleceniobiorca w terminie 15 dni od daty otrzymania dotacji, o której mowa § 3, zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy rozliczenia końcowego zadania pod względem rzeczowym oraz finansowym.

2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: Bank ING o/Andrychów nr konta : 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 w terminie określonym w ust. 1.

3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, określonym w ust. 1, nalicza się odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie tego terminu.

§ 5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości rozliczenia dotacji.

§ 6. 1. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem zostanie zwrócona Zleceniodawcy wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności.

2. Odsetki od dotacji, o których mowa w ust. 1, nalicza się począwszy od dnia jej przekazania.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Dzienniku Urzędowym właściwym dla Zleceniodawcy.

ZleceniodawcaWójt Gminy Wieprz


Małgorzata Chrapek

ZleceniobiorcaZastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »