| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 7/2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Wieprz

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie współdziałania Gminy Bielsko-Biała z Gminą Wieprz w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wieprz doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w 2012 roku

zawarte pomiędzy:

Gminą Wieprz z siedzibą w Wieprzu, 34-122 Wieprz 217,

reprezentowaną przez

Panią Małgorzatę Chrapek– Wójta Gminy Wieprz,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

a

Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,

reprezentowaną przez:

Pana Waldemara Jędrusińskiego – Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej

zwaną dalej „Zleceniobiorcą.”

§ 1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca współdziałali w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu GminyWieprz doprowadzonych w okresie od 01.01.2012r. do 30.06.2012r. do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej „zadaniem”.

§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczył realizowania przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej działań w zakresie profilaktyki alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Wieprz do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym poprzez:

1) usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej, w jakiej pacjent się znalazł,

3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego funkcje psychiczne, intelekt, emocje i system wartości oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzależnienie,

4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu, motywujących ich zmiany stylu życia, informowanie o miejscach formach i efektywności udzielania usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów samopomocowych,

6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieprzu wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzależnień, postanowień poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.

§ 3. 1. Z tytułu realizacji zadania Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości
3.000 złotych (trzy tysiące złotych), w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.

2. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, została skalkulowana, jako iloczyn 16 osób doprowadzonych z terenu Gminy Wieprz do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej i kosztu realizacji zadania, o którym mowa w § 2, przypadającego na jedną osobę w wysokości 100 zł.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana zostanie na konto Zleceniobiorcy : Gmina Bielsko–Biała – Urząd Miejski w Bielsku–Białej, Plac Ratuszowy 1, 43–300 Bielsko–Biała, Bank PEKAO S.A. O/Bielsko–Biała ul. Ks. Stojałowskiego 23, nr 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377.

§ 4. 1. Zleceniobiorca w terminie 15 dni od daty otrzymania dotacji, o której mowa § 3, zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy rozliczenia końcowego zadania pod względem rzeczowym oraz finansowym.

2. Dotacja niewykorzystana podlega zwrotowi na rachunek Urzędu Gminy Wieprz: Bank ING o/Andrychów nr konta : 36 1050 1100 1000 0022 7925 7626 w terminie określonym w ust. 1.

3. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie, określonym w ust. 1, nalicza się odsetki
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie tego terminu.

§ 5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości rozliczenia dotacji.

§ 6. 1. Dotacja lub jej część wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem zostanie zwrócona Zleceniodawcy wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności.

2. Odsetki od dotacji, o których mowa w ust. 1, nalicza się począwszy od dnia jej przekazania.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Dzienniku Urzędowym właściwym dla Zleceniodawcy.

ZleceniodawcaWójt Gminy Wieprz


Małgorzata Chrapek

ZleceniobiorcaZastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »