| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/79/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej „opłatą”, uiszcza się raz na miesiąc, w terminie do 20 dnia danego miesiąca.

2. Opłatę uiszcza się począwszy od miesiąca lipca 2013 r.

§ 2. Opłatę uiszcza się gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Bytomiu albo przelewem na wskazany rachunek bankowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/79/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Celem wywiązania się z nałożonych ww. ustawą obowiązków rada gminy powinna określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niniejsza uchwała wprowadza odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie miesięcznym: do 20 dnia danego miesiąca. Tryb ten został przyjęty w celu zapewnienia płynności budżetu miasta i możliwości finansowania systemu.

Przyjęcie powyższej częstotliwości uiszczania opłaty, której obowiązek ponoszenia powstaje za każdy miesiąc, w przyjętym systemie poboru miesięcznego sprzyja również regularności dokonywania wpłat. System ten powinien uzyskać akceptację mieszkańców miasta z uwagi na analogię do dotychczasowego sposobu pobierania opłat za odbiór odpadów komunalnych od większości mieszkańców miasta Bytomia.

Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia, na podstawie art. 5 ust. 2
pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do wyżej wymienionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »