| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/184/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubomia

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. tj. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3a ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. tj. z   2012 r., poz. 391), art. 4   ust. 1, art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. tj. z   2011 r., Nr 197, poz. 1172), w   związku z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca obiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. poz. 299),  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubomia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała nr XLIX/305/2010 Rady Gminy Lubomia z   dnia 26 marca 2010 r. w   sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubomia, zmieniona uchwałą nr LI/330/2010 Rady Gminy Lubomia z   dnia 30 czerwca 2010 r. oraz uchwałą nr LVI/363/2010 Rady Gminy Lubomia z   dnia 10 listopada 2010 r.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/184/2012
Rady Gminy Lubomia
z dnia 20 grudnia 2012 r.

wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubomia  

§   1.  

Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   posiadać zarejestrowane i   dopuszczone do ruchu środki transportu odpowiednie do rodzaju prowadzonej działalności, tj. pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania określone w   Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z   dnia 12 listopada 2002 r. w   sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617),  

2)   pojazdy asenizacyjne powinny być oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i   telefonu kontaktowego przedsiębiorcy,  

3)   posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem,  

4)   baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w   odpowiednim stanie technicznym i   sanitarnym, wyposażoną w:  

a)   miejsce postojowe dla pojazdów asenizacyjnych,  

b)   miejsce do mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,  

5)   w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w   pkt 4   przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania zabiegów w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu,  

6)   podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych zapewnić obsługę wykwalifikowanych pracowników, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu w   sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a   także dróg na trasie przejazdu pojazdów,  

7)   posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną spełniającą wymagania obowiązujących przepisów.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »