| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/210/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach kierowniczych oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm.);  art.42 ust.7 pkt.2 i 3, art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (T.J.: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn.zm.) oraz art.4, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.) po uzyskaniu opinii nauczycielskich związków zawodowych uchwala się co następuje:

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Określić obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wyry w następujący sposób:

Placówka oświatowa

Stanowisko

Obniżka obowiązkowego wymiaru godzin

Zespół Szkół

Dyrektor

14

Wicedyrektor

6

Przedszkole

Dyrektor

21

§ 2. Określić obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla:

Specjalność

Obowiązkowy wymiar godzin:

pedagog

25

psycholog

25

logopeda

25

§ 3. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:

W = ( X1+ X2) : [ ( X1: Y1) + ( X2:Y2 ) ] gdzie:

- W – oznacza wymiar etatu nauczyciela,

- X1, X2 – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

- Y1, Y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust.1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

§ 4. Tracą moc: Uchwała Nr XXIV/188/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów oraz logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyry oraz Uchwała Nr XLV/441/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli na kierowniczych stanowiskach zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wyry.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »