| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/210/2012 Rady Gminy Wyry

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach kierowniczych oraz określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.J.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn.zm.);  art.42 ust.7 pkt.2 i 3, art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (T.J.: Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn.zm.) oraz art.4, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (T.J.: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.) po uzyskaniu opinii nauczycielskich związków zawodowych uchwala się co następuje:

Rada Gminy Wyry
uchwala:

§ 1. Określić obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wyry w następujący sposób:

Placówka oświatowa

Stanowisko

Obniżka obowiązkowego wymiaru godzin

Zespół Szkół

Dyrektor

14

Wicedyrektor

6

Przedszkole

Dyrektor

21

§ 2. Określić obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla:

Specjalność

Obowiązkowy wymiar godzin:

pedagog

25

psycholog

25

logopeda

25

§ 3. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:

W = ( X1+ X2) : [ ( X1: Y1) + ( X2:Y2 ) ] gdzie:

- W – oznacza wymiar etatu nauczyciela,

- X1, X2 – oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

- Y1, Y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust.1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

§ 4. Tracą moc: Uchwała Nr XXIV/188/2005 Rady Gminy Wyry z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów oraz logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wyry oraz Uchwała Nr XLV/441/2010 Rady Gminy Wyry z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli na kierowniczych stanowiskach zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Wyry.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »