| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 254/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kłobuck w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte.

2. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania miejscu na terenie gminy;

2) inne dokumenty określone w przepisach szczególnych.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 (pokój nr 25) w terminie:

1) do 15 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik do Uchwały Nr 254/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KŁOBUCK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »