| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 254/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kłobuck w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane w niej zawarte.

2. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju lub innym niż miejsce zameldowania miejscu na terenie gminy;

2) inne dokumenty określone w przepisach szczególnych.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11-go Listopada 6 (pokój nr 25) w terminie:

1) do 15 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłobucku


inż. Józef Batóg


Załącznik do Uchwały Nr 254/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KŁOBUCK

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »