| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/187/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka dla fragmentów obejmujących sołectwa: Kamesznica, Laliki i Milówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 w zw. z art. 20 ust. 1; w związku z art. 14 ust. 8 i art. 29 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka przyjętego uchwałą Rady Gminy Milówka nr XVIII/140/00 z dnia 28 stycznia 2000 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr XXXIX/440/2006 Rady Gminy Milówka z dnia 24 lutego 2006 r. oraz Uchwałą nr IV/75/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rada Gminy Milówka uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka dla fragmentów obejmujących sołectwa: Kamesznica, Laliki i Milówka

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka dla fragmentów obejmujących sołectwa: Kamesznica, Laliki i Milówka w granicach wyznaczonych na załącznikach graficznych numer 1 i 2.

2. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o której mowa w ust. 1 składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:

1) załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu dla terenów przeznaczonych pod zabudowę - sporządzony na mapie zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milówka przyjętego uchwałą Rady Gminy Milówka nr XVIII/140/00 z dnia 28 stycznia 2000 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr XXXIX/440/2006 Rady Gminy Milówka z dnia 24 lutego 2006 r. oraz Uchwałą nr IV/75/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 31 sierpnia 2011 r.

2) załącznik Nr 2 – rysunek zmiany planu dla terenów przeznaczonych pod zabudowę - sporządzony na mapie zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milówka przyjętego uchwałą Rady Gminy Milówka nr XVIII/140/00 z dnia 28 stycznia 2000 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr XXXIX/440/2006 Rady Gminy Milówka z dnia 24 lutego 2006 r. oraz Uchwałą nr IV/75/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 31 sierpnia 2011 r.

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy;

3. W ramach terenu objętego niniejszą uchwałą nie wyznacza się :

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

3) terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Milówka;

2) Zmianie Planu - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń rozdz.1 § 1, a będących przedmiotem niniejszej uchwały;

3) Ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2012 r. poz. 647);

4) Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące na dzien uchwalenia zmiany planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu (rodzaj użytkowania terenu), które przeważa w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 60% pow. danego terenu/;

6) Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może występować przy każdym przeznaczeniu podstawowym;

7) Powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni zabudowy budynków, liczona w zewnętrznym obrysie murów;

8) Drugiej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wszystkie budynki, które lokalizowane są za budynkiem o przeznaczeniu podstawowym;

§ 3.

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu, jest wyznaczenie terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi wraz z przynależnym przeznaczeniem podstawowym:

1) US – tereny usług sportu i rekreacji;

2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) U – tereny zabudowy usługowej;

4) Z – tereny zieleni;

5) WS – tereny wód powierzchniowych.

wraz z przynależnym im opisem będącym zapisami niniejszej uchwały.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego mogą występować następujące elementy zagospodarowania :

1) komunikacja kołowa;

2) parkingi - z wyłączeniem terenów Z, WS;

3) komunikacja piesza i rowerowa;

4) obiekty małej architektury;

5) zieleń izolacyjna, uzupełniająca, ozdobna, towarzysząca obiektom budowlanym.

§ 4.

Ustalenia ogólne obowiązujące dla wszystkich wyznaczonych terenów:

1) W granicach terenu objętego zmianą planu obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2;

2) Dla wszystkich terenów plan wprowadza granice ustalone za pomocą obligatoryjnych linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie zagospodarowania;

3) Zabudowa w sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych została określona na rysunku planu w formie linii zabudowy.

Zasady ochrony środowiska

§ 5.

1. Wszystkie tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

2. W obszarze objętym planem tereny M1MN, M3MN, M4U, M5MNU zlokalizowane są w obszarze terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

3. Tereny M1MN, M3MN, M4U, M5MNU zlokalizowane są w granicach GZWP nr 445 Magura-Babia Góra gdzie ustala się nakaz włączenia do sieci kanalizacyjnej.

4. Tereny M4U, M5MNU zlokalizowany jest w obszarze narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Tereny K1US, M3MN zlokalizowane są w strefie okresowych podtopień. Przy realizacji obiektów ustala się zakaz podpiwniczania budynków.

5. Teren K2.2Z zlokalizowany jest w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczony w oparciu o „Studium powodziowe dla rzeki Soły” opracowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, stanowiący zasięg wody 1%, dla których obowiązują zakazy, nakazy i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią.

6. W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:

1) nakazy:

a) odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej a wody opadowej do kanalizacji deszczowej z możliwością stosowania alternatywnych systemów zbierających wody opadowe,

b) nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu,

c) ochrony przed hałasem terenów MN, MNU (jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) utrzymanie poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,

e) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wprowadza się wymóg, dla planowanych w tym terenie nowych funkcji: segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

f) lokalizacji, w granicach każdej zabudowanej i przeznaczonej pod zabudowę działki, wydzielonych pomieszczeń (miejsc) na przechowywanie odpadów komunalnych; dopuszcza się możliwość wyznaczenia wspólnych zintegrowanych miejsc dla kilku działek/nieruchomości,

g) zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do terenów i obiektów związanych z obsługą ludności, komunikacją, ulicami, parkingami ścieżkami ruchu pieszego itp.;

2) zakazy:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną,

b) odprowadzania zanieczyszczonych ścieków do wód i do ziemi,

c) gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie.

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6.

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem K1US ustala się zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) utrzymanie w niezmienionym kształcie zachowanych zasadniczych elementów rozplanowania (drogi, cieki wodne, jary, rozłogi pól, zieleń naturalna i komponowana itp.);

2) wprowadzanie nowych inwestycji na zasadzie kontynuowania form nawiązujących do tradycji budowlanej regionu i skali krajobrazu.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane

§ 7.

1. Wielkość i kształt działek powinna zapewniać realizację obiektów o przeznaczeniu podstawowym.

2. Ustala się wielkości nowych działek – min. 500m2o szerokości frontu działki min. 18m dla zabudowy mieszkaniowej.

3. Ustala się wielkości nowych działek – min. 600m2o szerokości frontu działki min. 18m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz dla zabudowy usługowej.

4. Ustala się wielkość kąta granic nowo wydzielanych działek w stosunku do granic dróg od 60 do 90°.

5. Ustala się możliwość wyznaczania działek o mniejszych parametrach niż ustalone w ust. 2 i 3 w przypadku konieczności lokalizacji na nich urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej, pieszej, rowerowej.

6. Dla pozostałych terenów nie wymienionych w ust. 2 i 3 ustala się minimalną powierzchnię działek 30m2z dopuszczeniem odstepstw maksymalnie 25% wyznaczonej wielkości.

Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 8.

1. Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci i rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia.

2. Zezwala się, w uzasadnionych przypadkach, w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia wyznaczonych planem terenów, na zmianę lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z właścicielami i zarządzającym tymi sieciami i urządzeniami.

3. Realizacja sieci i urządzeń nie wyznaczonych na rysunku planu jest dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.

4. Ustala się nakaz podłączeń do sieci wodociągowej z możliwością, w przypadku braku możliwości, realizacji lokalnych ujęć wody.

5. Ustala się nakaz włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów (z wyłączeniem terenów komunikacji) w tym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów są tereny usług sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem K1US.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego wyznacza się przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym gabaryty:

1) wskaźniki:

a) powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla działki budowlanej – minimum 40%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej– 0%;

2) nakazy: zapewnienie minimum 6 miejsc parkingowych;

3) zakazy: lokalizacji zabudowy w tym budynków;

4) dopuszczenia: brak.

§ 10.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolami K2.1US są tereny usług sportu i rekreacji.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) infrastruktura techniczna;

2) usługi handlu, gastronomii.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym gabaryty:

1) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej - 10%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego działki budowlanej - 60%,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- 2 kondygnacje naziemne,

- 8m,

d) geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 20-45° z możliwością zastosowania dachów płaskich dla budynków gospodarczych; pokrycie dachówką lub materiałami dachówko podobnymi, gontem z możliwością stosowania innych materiałów (np. blacha, dachówki bitumiczne, cementowe itp.);

2) nakazy: zapewnienia minimum 10 miejsc parkingowych;

§ 11.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem L1MN, M1MN, M3MN.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego wyznacza się przeznaczenie dopuszczalne:

1) usługi wbudowane w budynek mieszkalny;

2) infrastruktura techniczna.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym gabaryty:

1) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej - 30%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego działki budowlanej - 50%,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- 2 kondygnacje naziemne,

- 9m,

d) geometria dachu - ustala się formy dachów: dwu i więcej spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 30-45˚, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższej elewacji. Daszki nad gankami, ryzalitami, lukarnami i facjatkami jedno- dwu- lub wielospadowe o podobnym kącie nachylenia. Dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami, facjatkami oraz oknami połaciowymi. Pokrycie dachu z dachówki, gontu lub innych materiałów (np. blacha, dachówki bitumiczne, cementowe itp.) Dopuszcza się stosowanie dachów o mniejszych kątach nachylenia dla budynków gospodarczych i garaży lokalizowanych w drugiej linii zabudowy.

2) nakazy: zapewnienie minimum 2 miejsc postojowych dla jednego budynku mieszkalnego oraz minimum 1 miejsca postojowego dla części usługowej;

3) zakazy:

a) realizacja zabudowy mieszkaniowej w zabudowie szeregowej,

b) realizacji reklam wolnostojących,

c) stosowania okładzin elewacji z tworzyw sztucznych,

d) stosowania ogrodzeń betonowych – prefabrykowanych – od strony dróg publicznych,

4) dopuszczenia: realizacji usług w parterach budynków mieszkalnych.

§ 12.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów są tereny zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem M4U.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego wyznacza się przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym gabaryty:

1) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej - 50%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego działki budowlanej - 40%,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- 2 kondygnacje naziemne,

- 9m,

d) geometria dachu - Ustala się formy dachów: dwu i więcej spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 30-45˚, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższej elewacji. Daszki nad gankami, ryzalitami, lukarnami i facjatkami jedno- dwu- lub wielospadowe o podobnym kącie nachylenia. Dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami, facjatkami oraz oknami połaciowymi. Pokrycie dachu z dachówki, gontu lub innych materiałów (np. blacha, dachówki bitumiczne, cementowe itp.) Dopuszcza się stosowanie dachów o mniejszych kątach nachylenia dla budynków gospodarczych i garaży lokalizowanych w drugiej linii zabudowy.

2) nakazy: zapewnienie minimum 5 miejsc postojowych;

3) zakazy:

a) realizacja zabudowy w granicy działki,

b) realizacja usług związanych z usługami komunikacji typu myjnie, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe itp.,

c) stosowania okładzin elewacji z tworzyw sztucznych,

d) stosowania ogrodzeń betonowych – prefabrykowanych – od strony dróg publicznych.

§ 13.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonej na rysunku planu symbolem M5MNU.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego wyznacza się przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym gabaryty:

1) wskaźniki

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej - 35%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego działki budowlanej - 40%,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- 3 kondygnacje naziemne,

- 10m,

d) geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30-45° z możliwością zastosowania dachów płaskich dla budynków gospodarczych znajdujących się w drugiej linii zabudowy; pokrycie dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni, brązu i szarości;

2) nakazy:

a) zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla jednego budynku mieszkalnego,

b) zapewnienia minimum 6 miejsc postojowych dla zabudowy usługowej;

3) zakazy:

a) realizacja zabudowy mieszkaniowej w zabudowie szeregowej,

b) stosowania okładzin elewacji z tworzyw sztucznych,

c) realizacji reklam wolnostojących,

d) stosowania ogrodzeń betonowych – prefabrykowanych – od strony dróg publicznych;

4) dopuszczenia: zabudowa w granicy działki.

§ 14.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolem K2.2Z są tereny zieleni.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :

1) nakazy: zachowania terenów zielonych;

2) zakazy: lokalizacji zabudowy oraz urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem podstawowym.

§ 15.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolem K2.3WS są tereny wód powierzchniowych.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się;

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :

1) nakazy:

a) wykonania niezbędnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych,

b) zachowania ciągłości potoku;

2) zakazy: regulacji potoku.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 16.

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - 10%.

§ 17.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Gminy Milówka.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


załącznik graficzny nr 1
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/187/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załacznik graficzny nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/187/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Milówka rozstrzyga, co następuje:

§ 1.

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że nie przewiduje się realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji i wodociągów.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »