| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/187/2012 Rady Gminy Milówka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka dla fragmentów obejmujących sołectwa: Kamesznica, Laliki i Milówka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 w zw. z art. 20 ust. 1; w związku z art. 14 ust. 8 i art. 29 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka przyjętego uchwałą Rady Gminy Milówka nr XVIII/140/00 z dnia 28 stycznia 2000 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr XXXIX/440/2006 Rady Gminy Milówka z dnia 24 lutego 2006 r. oraz Uchwałą nr IV/75/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rada Gminy Milówka uchwala: zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka dla fragmentów obejmujących sołectwa: Kamesznica, Laliki i Milówka

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka dla fragmentów obejmujących sołectwa: Kamesznica, Laliki i Milówka w granicach wyznaczonych na załącznikach graficznych numer 1 i 2.

2. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o której mowa w ust. 1 składa się z tekstu planu stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załączników:

1) załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu dla terenów przeznaczonych pod zabudowę - sporządzony na mapie zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milówka przyjętego uchwałą Rady Gminy Milówka nr XVIII/140/00 z dnia 28 stycznia 2000 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr XXXIX/440/2006 Rady Gminy Milówka z dnia 24 lutego 2006 r. oraz Uchwałą nr IV/75/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 31 sierpnia 2011 r.

2) załącznik Nr 2 – rysunek zmiany planu dla terenów przeznaczonych pod zabudowę - sporządzony na mapie zasadniczej i ewidencyjnej w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Milówka przyjętego uchwałą Rady Gminy Milówka nr XVIII/140/00 z dnia 28 stycznia 2000 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi Uchwałą nr XXXIX/440/2006 Rady Gminy Milówka z dnia 24 lutego 2006 r. oraz Uchwałą nr IV/75/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 31 sierpnia 2011 r.

3) załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy;

3. W ramach terenu objętego niniejszą uchwałą nie wyznacza się :

1) obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

3) terenów służących organizacji imprez masowych.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Milówka;

2) Zmianie Planu - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń rozdz.1 § 1, a będących przedmiotem niniejszej uchwały;

3) Ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 2012 r. poz. 647);

4) Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące na dzien uchwalenia zmiany planu przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

5) Przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć planowane przeznaczenie terenu (rodzaj użytkowania terenu), które przeważa w terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi /to znaczy obejmuje swym zasięgiem co najmniej 60% pow. danego terenu/;

6) Przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które może występować przy każdym przeznaczeniu podstawowym;

7) Powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę wszystkich powierzchni zabudowy budynków, liczona w zewnętrznym obrysie murów;

8) Drugiej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wszystkie budynki, które lokalizowane są za budynkiem o przeznaczeniu podstawowym;

§ 3.

1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu, jest wyznaczenie terenów ograniczonych liniami rozgraniczającymi wraz z przynależnym przeznaczeniem podstawowym:

1) US – tereny usług sportu i rekreacji;

2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) U – tereny zabudowy usługowej;

4) Z – tereny zieleni;

5) WS – tereny wód powierzchniowych.

wraz z przynależnym im opisem będącym zapisami niniejszej uchwały.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego mogą występować następujące elementy zagospodarowania :

1) komunikacja kołowa;

2) parkingi - z wyłączeniem terenów Z, WS;

3) komunikacja piesza i rowerowa;

4) obiekty małej architektury;

5) zieleń izolacyjna, uzupełniająca, ozdobna, towarzysząca obiektom budowlanym.

§ 4.

Ustalenia ogólne obowiązujące dla wszystkich wyznaczonych terenów:

1) W granicach terenu objętego zmianą planu obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2;

2) Dla wszystkich terenów plan wprowadza granice ustalone za pomocą obligatoryjnych linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie zagospodarowania;

3) Zabudowa w sąsiedztwie granicy terenu od strony dróg publicznych została określona na rysunku planu w formie linii zabudowy.

Zasady ochrony środowiska

§ 5.

1. Wszystkie tereny zlokalizowane są w granicach otuliny Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

2. W obszarze objętym planem tereny M1MN, M3MN, M4U, M5MNU zlokalizowane są w obszarze terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

3. Tereny M1MN, M3MN, M4U, M5MNU zlokalizowane są w granicach GZWP nr 445 Magura-Babia Góra gdzie ustala się nakaz włączenia do sieci kanalizacyjnej.

4. Tereny M4U, M5MNU zlokalizowany jest w obszarze narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Tereny K1US, M3MN zlokalizowane są w strefie okresowych podtopień. Przy realizacji obiektów ustala się zakaz podpiwniczania budynków.

5. Teren K2.2Z zlokalizowany jest w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią wyznaczony w oparciu o „Studium powodziowe dla rzeki Soły” opracowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, stanowiący zasięg wody 1%, dla których obowiązują zakazy, nakazy i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią.

6. W odniesieniu do środowiska naturalnego ustala się:

1) nakazy:

a) odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej a wody opadowej do kanalizacji deszczowej z możliwością stosowania alternatywnych systemów zbierających wody opadowe,

b) nakaz ograniczenia hałasu i wibracji do wartości dopuszczalnych na granicy użytkowanego terenu,

c) ochrony przed hałasem terenów MN, MNU (jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) utrzymanie poziomów elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,

e) dla prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wprowadza się wymóg, dla planowanych w tym terenie nowych funkcji: segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,

f) lokalizacji, w granicach każdej zabudowanej i przeznaczonej pod zabudowę działki, wydzielonych pomieszczeń (miejsc) na przechowywanie odpadów komunalnych; dopuszcza się możliwość wyznaczenia wspólnych zintegrowanych miejsc dla kilku działek/nieruchomości,

g) zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym do terenów i obiektów związanych z obsługą ludności, komunikacją, ulicami, parkingami ścieżkami ruchu pieszego itp.;

2) zakazy:

a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną,

b) odprowadzania zanieczyszczonych ścieków do wód i do ziemi,

c) gromadzenia odpadów, za wyjątkiem odpadów związanych z działalnością prowadzoną na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie.

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 6.

Dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem K1US ustala się zasady ochrony krajobrazu kulturowego dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) utrzymanie w niezmienionym kształcie zachowanych zasadniczych elementów rozplanowania (drogi, cieki wodne, jary, rozłogi pól, zieleń naturalna i komponowana itp.);

2) wprowadzanie nowych inwestycji na zasadzie kontynuowania form nawiązujących do tradycji budowlanej regionu i skali krajobrazu.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości na działki budowlane

§ 7.

1. Wielkość i kształt działek powinna zapewniać realizację obiektów o przeznaczeniu podstawowym.

2. Ustala się wielkości nowych działek – min. 500m2o szerokości frontu działki min. 18m dla zabudowy mieszkaniowej.

3. Ustala się wielkości nowych działek – min. 600m2o szerokości frontu działki min. 18m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz dla zabudowy usługowej.

4. Ustala się wielkość kąta granic nowo wydzielanych działek w stosunku do granic dróg od 60 do 90°.

5. Ustala się możliwość wyznaczania działek o mniejszych parametrach niż ustalone w ust. 2 i 3 w przypadku konieczności lokalizacji na nich urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji kołowej, pieszej, rowerowej.

6. Dla pozostałych terenów nie wymienionych w ust. 2 i 3 ustala się minimalną powierzchnię działek 30m2z dopuszczeniem odstepstw maksymalnie 25% wyznaczonej wielkości.

Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 8.

1. Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących sieci i rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia.

2. Zezwala się, w uzasadnionych przypadkach, w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia wyznaczonych planem terenów, na zmianę lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z właścicielami i zarządzającym tymi sieciami i urządzeniami.

3. Realizacja sieci i urządzeń nie wyznaczonych na rysunku planu jest dopuszczona dla obszaru objętego niniejszą uchwałą.

4. Ustala się nakaz podłączeń do sieci wodociągowej z możliwością, w przypadku braku możliwości, realizacji lokalnych ujęć wody.

5. Ustala się nakaz włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

Przeznaczenie oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenów (z wyłączeniem terenów komunikacji) w tym zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 9.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów są tereny usług sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem K1US.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego wyznacza się przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym gabaryty:

1) wskaźniki:

a) powierzchnia terenu biologicznie czynnego dla działki budowlanej – minimum 40%,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej– 0%;

2) nakazy: zapewnienie minimum 6 miejsc parkingowych;

3) zakazy: lokalizacji zabudowy w tym budynków;

4) dopuszczenia: brak.

§ 10.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolami K2.1US są tereny usług sportu i rekreacji.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:

1) infrastruktura techniczna;

2) usługi handlu, gastronomii.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym gabaryty:

1) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej - 10%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego działki budowlanej - 60%,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- 2 kondygnacje naziemne,

- 8m,

d) geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 20-45° z możliwością zastosowania dachów płaskich dla budynków gospodarczych; pokrycie dachówką lub materiałami dachówko podobnymi, gontem z możliwością stosowania innych materiałów (np. blacha, dachówki bitumiczne, cementowe itp.);

2) nakazy: zapewnienia minimum 10 miejsc parkingowych;

§ 11.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem L1MN, M1MN, M3MN.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego wyznacza się przeznaczenie dopuszczalne:

1) usługi wbudowane w budynek mieszkalny;

2) infrastruktura techniczna.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym gabaryty:

1) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej - 30%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego działki budowlanej - 50%,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- 2 kondygnacje naziemne,

- 9m,

d) geometria dachu - ustala się formy dachów: dwu i więcej spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 30-45˚, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższej elewacji. Daszki nad gankami, ryzalitami, lukarnami i facjatkami jedno- dwu- lub wielospadowe o podobnym kącie nachylenia. Dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami, facjatkami oraz oknami połaciowymi. Pokrycie dachu z dachówki, gontu lub innych materiałów (np. blacha, dachówki bitumiczne, cementowe itp.) Dopuszcza się stosowanie dachów o mniejszych kątach nachylenia dla budynków gospodarczych i garaży lokalizowanych w drugiej linii zabudowy.

2) nakazy: zapewnienie minimum 2 miejsc postojowych dla jednego budynku mieszkalnego oraz minimum 1 miejsca postojowego dla części usługowej;

3) zakazy:

a) realizacja zabudowy mieszkaniowej w zabudowie szeregowej,

b) realizacji reklam wolnostojących,

c) stosowania okładzin elewacji z tworzyw sztucznych,

d) stosowania ogrodzeń betonowych – prefabrykowanych – od strony dróg publicznych,

4) dopuszczenia: realizacji usług w parterach budynków mieszkalnych.

§ 12.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów są tereny zabudowy usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem M4U.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego wyznacza się przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym gabaryty:

1) wskaźniki:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej - 50%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego działki budowlanej - 40%,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- 2 kondygnacje naziemne,

- 9m,

d) geometria dachu - Ustala się formy dachów: dwu i więcej spadowe symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych od 30-45˚, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższej elewacji. Daszki nad gankami, ryzalitami, lukarnami i facjatkami jedno- dwu- lub wielospadowe o podobnym kącie nachylenia. Dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami, facjatkami oraz oknami połaciowymi. Pokrycie dachu z dachówki, gontu lub innych materiałów (np. blacha, dachówki bitumiczne, cementowe itp.) Dopuszcza się stosowanie dachów o mniejszych kątach nachylenia dla budynków gospodarczych i garaży lokalizowanych w drugiej linii zabudowy.

2) nakazy: zapewnienie minimum 5 miejsc postojowych;

3) zakazy:

a) realizacja zabudowy w granicy działki,

b) realizacja usług związanych z usługami komunikacji typu myjnie, stacje benzynowe, warsztaty samochodowe itp.,

c) stosowania okładzin elewacji z tworzyw sztucznych,

d) stosowania ogrodzeń betonowych – prefabrykowanych – od strony dróg publicznych.

§ 13.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oznaczonej na rysunku planu symbolem M5MNU.

2. W ramach przeznaczenia podstawowego wyznacza się przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów w tym gabaryty:

1) wskaźniki

a) maksymalna powierzchnia zabudowy działki budowlanej - 35%,

b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego działki budowlanej - 40%,

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- 3 kondygnacje naziemne,

- 10m,

d) geometria dachu - dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 30-45° z możliwością zastosowania dachów płaskich dla budynków gospodarczych znajdujących się w drugiej linii zabudowy; pokrycie dachówką lub materiałami dachówko podobnymi w odcieniach czerwieni, brązu i szarości;

2) nakazy:

a) zapewnienia minimum 2 miejsc postojowych dla jednego budynku mieszkalnego,

b) zapewnienia minimum 6 miejsc postojowych dla zabudowy usługowej;

3) zakazy:

a) realizacja zabudowy mieszkaniowej w zabudowie szeregowej,

b) stosowania okładzin elewacji z tworzyw sztucznych,

c) realizacji reklam wolnostojących,

d) stosowania ogrodzeń betonowych – prefabrykowanych – od strony dróg publicznych;

4) dopuszczenia: zabudowa w granicy działki.

§ 14.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolem K2.2Z są tereny zieleni.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :

1) nakazy: zachowania terenów zielonych;

2) zakazy: lokalizacji zabudowy oraz urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem podstawowym.

§ 15.

1. Podstawowym przeznaczeniem wyznaczonych terenów oznaczonych na rysunku zmiany planów symbolem K2.3WS są tereny wód powierzchniowych.

2. Przeznaczenie dopuszczalne – nie ustala się;

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów :

1) nakazy:

a) wykonania niezbędnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych,

b) zachowania ciągłości potoku;

2) zakazy: regulacji potoku.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 16.

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - 10%.

§ 17.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.

§ 18.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach internetowych Gminy Milówka.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Milówka.

Wiceprzewodniczący Rady


Krzysztof Kamiński


załącznik graficzny nr 1
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/187/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

załacznik graficzny nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/187/2012
Rady Gminy Milówka
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy oraz o zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Milówka rozstrzyga, co następuje:

§ 1.

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że nie przewiduje się realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji i wodociągów.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »