| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 163/XXV/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerklany

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001r.  ze zmianami) oraz art.21 ust.3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733 z 2001r.),

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwałą niniejszą określa się zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Świerklany, celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

§ 2. Komisję d/s lokalowych powołuje Rada Gminy. W jej skład wchodzić będą przedstawiciele Rady Gminy, przedstawiciel Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Komisję powołuje się na okres kadencji Rady Gminy.

Rozdział 2.
Kryteria uzasadniające oddanie w najem lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego

§ 3. 1. O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby nie posiadające tytułu prawnego do korzystania z innego lokalu mieszkalnego. Osoby zamieszkujące w trudnych warunkach  lokalowych, przez które  rozumie się  występujące w zajmowanym lokalu zagęszczenie w wyniku którego na jedną zamieszkałą osobę przypada mniej niż 5m2 powierzchni mieszkalnej oraz osoby, których miesięczny dochód w okresie ostatnich trzech miesięcy w gospodarstwie domowym nie przekroczył 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na każdego członka rodziny.

2. O zawarcie umowy o najem lokalu socjalnego mogą ubiegać się osoby, których dochód na członka rodziny jest niższy niż dochód określony w ust.1.

3. Obniżone stawki czynszu za najem lokali mogą być zastosowane dla osób ubiegających się o najem, których dochód na członka rodziny jest niższy co najmniej o 30% dochodu określonego w ust.1. Obniżony czynsz wynosi 70% stawki podstawowej ustalonej przez Wójta Gminy.

§ 4. Spośród osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego na zasadach określonych w § 3, pierwszeństwo zawarcia  takich umów przysługuje  osobom które:

1. Utraciły mieszkanie wskutek zdarzeń losowych.

2. Są wychowankami opuszczającymi w związku z uzyskaniem pełnoletności  dom dziecka lub rodzinę zastępczą.

3. Są uprawnione do lokalu socjalnego  na podstawie wyroku sądowego.

4. Podlegają wykwaterowaniu z uwagi na orzeczoną rozbiórkę ich dotychczasowego mieszkania.

Rozdział 3.
Warunki dokonywania zamiany lokali

§ 5. Najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy, mogą dokonywać zamiany lokali z innymi najemcami lokali mieszkalnych zarówno należących do zasobu mieszkaniowego Gminy jak i do innych zasobów na zgodny wniosek najemców.


§ 6. Dla  dokonania zamiany lokali niezbędne jest wyrażenie zgody Wójta Gminy.

§ 7. Odmowa wyrażenia zgody na zamianę może nastąpić w szczególności w przypadku, gdy:

1. Którykolwiek z najemców dokonujących zamiany ma zaległości w płatnościach czynszowych.

2. Którykolwiek z lokali podlegających zamianie jest lokalem socjalnym.

3. W wyniku zamiany, w którymkolwiek z lokali na jednego mieszkańca przypadać będzie mniej niż 5 m2powierzchni mieszkaniowej.

Rozdział 4.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali i sposób poddawania tych spraw kontroli społecznej

§ 8. Warunkiem ubiegania się o najem lokali  zawieranych na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego  wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy jest złożenie wniosku o przyznanie lokalu w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Świerklanach.

§ 9. Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające jego stan rodzinny, aktualne warunki mieszkaniowe oraz wysokość dochodu członków jego rodziny.

§ 10. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku, wpisuje wnioskodawcę na listę osób oczekujących na wynajęcie lokalu.

§ 11. O zawarciu umowy najmu lokalu z osobą znajdującą się na liście oczekujących decyduje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji do spraw lokalowych.

§ 12. Umowę najmu z osobami wskazanymi przez Wójta Gminy zawiera Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Administrator  raz w roku może weryfikować stan faktyczny dotyczący najemcy zgodnie z § 3.

Rozdział 5.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

§ 13. Osoby które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, mogą ubiegać się o zawarcie umowy najmu takiego lokalu, jeśli spełniają łącznie następujące warunki:

1. Faktycznie zamieszkiwały wspólnie z najemcą w lokalu przez okres nie krótszy niż 5 lat.

2. Nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

3. Spełniają okoliczności zawarte w § 3.

§ 14. W razie nie zawarcia umowy najmu lokalu, osoby o których mowa w § 13 obowiązane są do opuszczenia lokalu w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższym rozstrzygnięciu. Osoby pozostające w lokalu zobowiązane są do opłacania czynszu na obowiązujących zasadach dotyczące danego lokalu.

Rozdział 6.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2

§ 15. W lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2będzie stosowana stawka podwyższona o 50% za powierzchnię ponadnormatywną w przypadku, gdy lokal zajmują mniej niż 3 osoby.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 17. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/237/05 Rady Gminy Świerklany z dnia 27 kwietnia 2005r.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »