| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/255/13 Rady Miasta Lędziny

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizację społeczną której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającą na obszarze gminy oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze gminy oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych uchwałą nr III/10/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 28.12.2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr. 19, poz. 373)

Rada Miasta uchwala:

§ 1. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2013” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady


Teresa Ciepły


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII / 255 / 13
Rady Miasta Lędziny
z dnia 20 marca 2013 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Lędziny w roku 2013.

Postanowienia ogólne

§ 1. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych
w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt w Gminie Lędziny jest największa.

§ 2. Ilekroć mowa w uchwale o:

- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2003 r. 106, poz.1002 z późn. zm.),

- właścicielu – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem Gminy Lędziny, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w niniejszej uchwale,

- opiekunie społecznym zwierząt – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór
i opiekę na zwierzęciem na terenie Gminy Lędziny oraz jest zarejestrowana w Urzędzie Miasta Lędziny zgodnie z przyjętymi procedurami,

- schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt Psie Pole w Racławicach,

- wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy posiadający niezbędną wiedzę
i uprawnienia z którym Gmina Lędziny zawarła umowę w zakresie objętym niniejszym Programem,

- Programie – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny na 2013 rok”, zwany dalej Programem.

§ 3. Celami Programu są:

1) Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Lędziny.

2) Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Lędziny, w tym ich dokarmianie.

3) Ograniczenie populacji bezdomnych  zwierząt na terenie Gminy Lędziny poprzez:              

a) odławianie bezdomnych zwierząt,

b) obligatoryjną sterylizację albo kastrację w schroniskach dla zwierząt,

c) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

d) usypianie ślepych miotów.

4) Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Lędziny.

5) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Lędziny.

6) Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy.

7) Edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 4. Wykonawcami Programu są:

1) Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych, jako jednostka koordynująca, Urzędu Miasta Lędziny;

2) Straż Miejska Lędziny, Policja, Organizacje Pożytku Publicznego, Stowarzyszenia i Fundacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, społeczni opiekunowie zwierząt;

3) ANIMAL-VET „ZASOLE”, 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 10;

4) Schronisko dla bezdomnych zwierząt Psie Pole w Racławicach,

5) Dzierżawcy obwodów łowieckich na terenie miasta;

Sposób realizacji zadań

§ 5. 1) Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, z terenu Gminy Lędziny, co do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, realizowane jest poprzez ich wyłapywanie oraz zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt.

2) Wyłapane bezdomne zwierzę przed przekazaniem go do adopcji poddane jest obligatoryjnemu zabiegowi sterylizacji lub kastracji, kompleksowo zaszczepione oraz trwale oznakowane. Niezbędne działania realizuje, wykonawca świadczący usługi na rzecz Gminy Lędziny wymienionym w § 4 pkt. 3. Działania wykonawcy mogą być podjęte wyłącznie na zlecenie pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miasta Lędziny oraz interwencyjnie na zlecenie Straży Miejskiej Lędziny lub Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

3) Odławianie bezdomnych zwierząt jest prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, oraz nie będzie zadawał im cierpienia. Informacja o zwierzętach adoptowanych przez mieszkańców Gminy Lędziny zostaje przekazana przez wykonawcę do bazy danych Urzędu Miasta Lędziny.

§ 6. 1) Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Lędziny realizowane jest przy współudziale społecznych opiekunów zwierząt, poprzez udzielanie im wszechstronnej pomocy w zakresie odpowiedzialnego dożywiania kotów wolno żyjących oraz zakup karmy. W uzasadnionych przypadkach wystąpienia zagrożeń dla ich życia (np. długotrwale utrzymujące się temperatury powietrza poniżej - 10°C, brak dostępu do wody, itp.), działania dodatkowe prowadzić będzie Straż Miejska.

2) Działaniem wspomagającym jest utworzenie rejestru oraz monitorowanie największych skupisk wolno żyjących kotów.

§ 7. Ograniczenie populacji bezdomnych  zwierząt na terenie Gminy Lędziny realizowane jest poprzez:

1) zmniejszanie populacji psów bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastrację wyłapanych psów i przekazanie ich do schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,

2) zmniejszanie populacji kotów bezdomnych poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastrację wyłapanych kotów i przekazanie ich do schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów,

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez:

- prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

- promocję adopcji zwierząt oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny oraz na stronie internetowej www.ledziny.pl;

- prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych;

4) umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom zwierząt pod warunkiem natychmiastowej ich sterylizacji na koszt właściciela do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku,

5) opracowanie mapy największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie miasta w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości,

6) zmniejszenie populacji kotów wolno żyjących poprzez obligatoryjną sterylizację lub kastrację przed ponownym wypuszczeniem ich na wolność na terenie Gminy Lędziny. Zabiegi sterylizacji lub kastracji kotów żyjących na wolności oraz usypianie ślepych miotów wykonywane będą w oparciu o współpracę ze społecznymi opiekunami zwierząt.

Ograniczenie rozrodczości kotów wolno żyjących będzie realizowane na następujących zasadach:

- Gmina Lędziny pokrywa całkowity koszt sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących oraz usypiania ślepych miotów;

- zabiegi sterylizacji, kastracji, usypiania ślepych miotów będą wykonywane na terenie lecznicy weterynaryjnej wykonawcy z którym Gmina Lędziny zawarła umowę na świadczenie usług weterynaryjnych wymienionym w § 4 pkt. 3;

- wolno żyjące koty oraz ślepe mioty zwierząt będą dostarczane przez społecznego opiekuna zwierząt do wskazanej lecznicy weterynaryjnej po wcześniejszym uzyskaniu skierowania na zabieg, które wystawione zostanie przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miasta Lędziny;

- po wykonaniu zabiegu sterylizacji lub kastracji koty będą wypuszczane w miejscu ich wcześniejszego pochwycenia lub w uzasadnionych przypadkach umieszczane w schronisku.

§ 8. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, realizuje gospodarstwo rolne wskazane przez Burmistrza Miasta Lędziny na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) o numerze PL032685170001 zapewniające miejsce i odpowiednie warunki bytowe dla zwierząt gospodarskich, spełniające standardy sanitarne i weterynaryjne, o których mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.).

§ 9. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej oraz udzielenie pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz w innych przypadkach zdarzeń drogowych, oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji, a wynikających z realizowania zapisów ustawy jest realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Lędziny, a wybranym wykonawcą wymienionym w § 4 pkt. 3.

§ 10. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Lędziny poprzez:

1) egzekwowanie obowiązków od osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny,

2) przyjmowanie przez Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Szkód Górniczych oraz Straż Miejską Lędziny interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.

3) prowadzenie działań edukacyjnych związanych z zachorowaniami zwierząt na wściekliznę.

§ 11. 1) Urząd Miasta Lędziny w ramach Programu prowadzi we współpracy z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych. mające na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców.

2) Edukacja mieszkańców Miasta Lędziny realizowana będzie poprzez:

a) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami,

b) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami,

c) prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji z racji potrzeby ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt,

d) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach.

Finansowanie Programu

§ 12. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny realizowany jest na podstawie zawartych umów z uprawnionymi wykonawcami. Program jest realizowany pod nadzorem Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa i Szkód Górniczych. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Lędziny na rok 2013 w kwotach:

a) realizacja opieki nad zwierzętami bezdomnymi wraz z ograniczeniem ich populacji  na terenie Gminy Lędziny łącznie z kosztami odławiania i transportu bezdomnych zwierząt, umieszczenia ich w schronisku, zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko – weterynaryjnej i utrzymania zwierząt w schronisku w kwocie – 43 200 zł

b) realizacja zadania zapewnienia opieki nad wolno żyjącymi kotami na terenie Gminy Lędziny, w tym ich dokarmiania – 2 800 zł

c) realizacja pozostałych zadań – 3 000 zł

§ 13. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu, wydatkowane będą poprzez:

a) zlecanie realizacji zadań jednostkom wyłonionym w ramach obowiązujących procedur,

b) zakup usług i towarów od podmiotów prawnych lub osób fizycznych,

§ 14. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego, które zostało umieszczone w schronisku, właściciel odbierając zwierzę obowiązany jest zwrócić Gminie Lędziny poniesione przez nią koszty związane z odłowieniem, transportem, pobytem i opieką lekarsko - weterynaryjną.

Postanowienia końcowe

§ 15. Dla realizacji Programu Urząd Miasta Lędziny, może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:

a) wsparcia finansowego,

b) udostępnienia lokalu na spotkania otwarte o charakterze edukacyjnym,

c) promocji podejmowanych działań,

d) zobowiązania wszystkich podległych jednostek organizacyjnych do ścisłej współpracy
z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony praw zwierząt, poprzez podpisanie stosownych porozumień o wzajemnej współpracy,

e) współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł.

§ 16. Osoba pełniąca funkcję opiekuna społecznego zwierząt zobowiązana jest złożyć deklarację wg obowiązującego wzoru określonego przez Burmistrza Miasta Lędziny.

§ 17. Wszystkie pozostałe wymagania oraz zasady uczestnictwa w Programie określi na jego podstawie Burmistrz Miasta Lędziny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »