| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 246(XXXIV)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poraj

Na podstawie art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012, poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 oraz 40 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Gminy Poraj u   c h w   a l a, co następuje:  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§ 1.  

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Poraj.  

§ 2.  

Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie u.c.p.   – rozumie się przez to ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach,  

2)   ustawie o   odpadach   – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach,  

3)   harmonogramie   – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy, określający częstotliwość ich odbierania o   której mowa w   art. 4   ust 2   pkt. 3   oraz art. 6   r ust. 3   ustawy u.c.p.,  

4)   zarządzającym systemem gospodarki odpadami   – rozumie się przez to administrację Gminy realizującą zadania opisane w   art. 3   ust. 2   ustawy u.c.p. lub inny podmiot, któremu zadania zostały powierzone,  

5)   operatorze   – rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej,(art. 9c ustawy u.c.p.), który zgodnie z   zapisami art. 6d ust. 1   ustawy u.c.p. na mocy wygranego przetargu podpisał z   Gminą umowę na odbiór i   zagospodarowanie odpadów komunalnych,  

6)   zwierzętach domowych   – rozumie się przez to zwierzęta, o   których mowa w   ustawie z   dnia 21 sierpnia 1997 o   ochronie zwierząt,  

7)   zwierzętach gospodarskich   – rozumie się przez to zwierzęta, o   których mowa w   ustawie z   dnia 29 czerwca 2007 r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich.  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§ 3.  

1.   Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i   porządku poprzez: ustawienie pojemników i   worków na odpady komunalne w   miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników nieruchomości jak i   dla operatora, w   taki sposób aby nie powodowały nadmiernych uciążliwości.  

2.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a   operator do obierania następujących rodzajów odpadów:  

1)   papier i   tektura,  

2)   metal,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   szkło i   odpady opakowaniowe ze szkła,  

5)   opakowania wielomateriałowe,  

6)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

7)   zużyte baterie i   akumulatory,  

8)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

9)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

10)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

11)   zużyte opony,  

12)   odpady ulegające biodegradacji w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

13)   odpady zielone,  

14)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z   zastrzeżeniem ppkt. 1-13.  

3.   Odpady określone w   ust. 2   właściciele nieruchomości winni pozbywać się w   sposób gwarantujący ich niezmieszanie z   innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z   częstotliwością określoną w   Rozdziale 4.  

§ 4.  

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i   innych zanieczyszczeń z   części nieruchomości służącej do użytku publicznego niezwłocznie po ich pojawieniu się w   następujący sposób:   uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w   miejsca niepowodujące zakłóceń w   ruchu pieszym i   pojazdów.  

§ 5.  

1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na następujących zasadach:   na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części nieruchomości przy użyciu środków ulegających biodegradacji, a   powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w   szczelnych zbiornikach bezodpływowych.  

2.   Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

a)   niezanieczyszczenia środowiska, a   powstające odpady są gromadzone w   sposób umożliwiający ich usunięcie w   pojemnikach do tego przeznaczonych,  

b)   że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,  

c)   że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i   wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§ 6.  

1.   Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie Gminy to:  

1)   kosze uliczne o   pojemności od 10 do 50l,  

2)   pojemniki na odpady o   pojemności 80l, 120l, 140l, 240l, 770l, 1100l, 7m 3 ,  

3)   worki foliowe o   pojemności 80l, 120l,  

4)   pojemniki przeznaczone do segregacji odpadów typu dzwon o   minimalnej pojemności 1,5 m 3 ,  

5)   kontenery metalowe na odpady komunale od 2,5 m 3 do 10 m 3 .  

2.   Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   budynkach jednorodzinnych, jeżeli z   takiego pojemnika korzysta:  

1)   nie więcej niż dwie osoby – pojemnik o   pojemności 80l,  

2)   3 osoby – pojemnik o   pojemności 120l,  

3)   od 4   do 6   osób – pojemnik o   pojemności 240l lub 2   pojemniki po 120l,  

4)   7 osób – 2   pojemniki o   pojemności po 140l,  

5)   nie mniej niż 8   osób i   nie więcej niż 11 osób – 2   pojemniki o   pojemności po 240l,  

6)   nie mniej niż 12 osób i   nie więcej niż 15 osób – 3   pojemniki o   pojemności 240l,  

7)   w przypadku większej ilości osób niż 15 – właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić na nieruchomości pojemniki w   ilości nie mniej niż 1   pojemnik o   pojemności 770l.  

3.   Wspólnota nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi zobowiązana jest zapewnić na nieruchomości pojemniki o   pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców, przy zachowaniu pojemności pojemnika nie mniejszej niż 40l na mieszkańca.  

4.   Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniające normatywy dostosowane do odbioru 1   raz w   miesiącu:  

1)   dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10l na każdego pracownika jednak nie mniej niż 1   pojemnik o   pojemności 80l,  

2)   dla szkół wszelkiego typu – 2l na każdego ucznia i   2l na każdego pracownika jednak nie mniej niż 1   pojemnik o   pojemności 770l,  

3)   dla żłobków i   przedszkoli – 5l na każde dziecko i   2l na każdego pracownika jednak nie mniej niż 1   pojemnik o   pojemności 770l,  

4)   dla lokali handlowych – 30l na każde 10 m 2 pow. całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120l na lokal,  

5)   dla punktów handlowych poza lokalem – 30l na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 80 l na każdy punkt,  

6)   dla lokali gastronomicznych – 10l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy także miejsc w   tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak, co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120l,  

7)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o   pojemności 120l,  

8)   dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i   produkcyjnych w   odniesieniu do pomieszczeń biurowych i   socjalnych – pojemnik o   pojemności 120l na każdych 10 pracowników, jednak nie mniej niż 1   pojemnik o   pojemności 120l,  

9)   dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 1   pojemnik o   pojemności 1100l,  

10)   dla ogródków działkowych 40l na każdą działkę w   okresie sezonu, tj. od 1   maja do 30 września każdego roku, i   5 litrów poza tym okresem,  

11)   dla nieruchomości letniskowych minimalna pojemność pojemnika 80l na każdy domek letniskowy w   okresie sezonu tj. od 1   maja do 30 września każdego roku,  

12)   dla nieruchomości przyległych do zbiornika Poraj – 10l na każde 400m 2 powierzchni nieruchomości jednak nie mniej niż 80 l i   nie więcej niż 1100l na każdą nieruchomość w   okresie od 1   maja do 30 września każdego roku.  

13)   dla cmentarzy nie mniej niż 1   pojemnik o   pojemności 1100l,  

14)   odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych jednak w   odległości nie mniejszej niż 300 m.  

§ 7.  

1.   Odpady komunalne, które są zbierane w   sposób selektywny, należy gromadzić w   workach lub pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o   ujednoliconych kolorach i   pojemnościach uwzględniając:  

1)   niebieski - z   przeznaczeniem na papier i   makulatura o   pojemności minimalnej 80l,  

2)   zielony - z   przeznaczeniem na szkło o   pojemności minimalnej 80l,  

3)   żółty - z   przeznaczeniem na plastik i   metal, opakowania wielomateriałowe o   pojemności minimalnej 80l,  

4)   brązowy - z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) o   pojemności minimalnej 80l.  

2.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w   miejscach spełniających wymagania § 22 i   23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 12 kwietnia 2002 roku w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie (Dz. U. z   2002 r. Nr 75, poz.690).  

3.   Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych oraz na innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

1)   powinny być rozmieszczone w   sposób umożliwiający bezpieczne opróżniane i   wygodne korzystanie dla wszystkich użytkowników w/w terenów,  

2)   powinny być ustawione w   miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i   pieszych oraz umożliwiających ich opróżnianie,  

3)   powinny być estetyczne i   zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w   nich odpadów.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 8.  

1.   Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości zamieszkałych:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tektury, metal, tw. sztuczne  

3)   i opakowania wielomateriałowe – 1raz w   miesiącu,  

4)   odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) – dwa razy w   miesiącu w   okresach od maja do września oraz raz w   miesiącu – w   pozostałych miesiącach  

5)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe – 2   razy w   roku,  

6)   RTV i   AGD, zużyte baterie i   akumulatory – 2   razy w   roku,  

7)   zużyte opony – 2   raz w   roku,  

8)   odpady zielone:  

a)   można wykorzystać we własnym zakresie,  

b)   przekazać do gminnego punkty selektywnego zbierania odpadów bądź przekazać operatorowi zgodnie z   przyjętym harmonogramem dwa razy w   miesiącu w   okresach od maja do września oraz raz w   miesiącu – w   pozostałych miesiącach.  

2.   Z obszaru nieruchomości niezamieszkałych oraz z   terenów nieruchomości w   części zamieszkałej jak i   niezamieszkałej, na której nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne:  

1)   odpady zmieszane – jeden raz w   miesiącu,  

2)   odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, tektury, metal, tw. sztuczne i   opakowania wielomateriałowe – 1raz w   miesiącu;  

3)   odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) – dwa razy w   miesiącu w   okresach od maja do września oraz raz w   miesiącu – w   pozostałych miesiącach  

4)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe – 2   raz w   roku;  

5)   RTV I   AGD, zużyte baterie i   akumulatory – 2   raz w   roku;  

6)   zużyte opony – 2   raz w   roku;  

7)   w okresie od 1   maja do 30 września – 1   raz w   miesiącu odpady zmieszane oraz odpady zbierane w   sposób selektywny (papier, szkło, tektury, metal, tw. sztuczne i   opakowania wielomateriałowe) z   terenu nieruchomości letniskowych.  

3.   Zarządzający systemem gospodarki odpadami zorganizuje na terenie Gminy punkty selektywnego zbierania odpadów, przeterminowanych leków i   chemikaliów, zużytych baterii i   akumulatorów, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, zużytych opon, wielkogabarytowych, odpadów zielonych.  

4.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek we własnym zakresie dostarczyć odpady wymienione w   ust. 3   do punktów w   terminie określonym w   harmonogramie.  

5.   Właściciel nieruchomości posiadający odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić pojemnik na te odpady u   operatora.  

6.   Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i   odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów w   celu zagospodarowania tych odpadów.  

7.   Dopuszcza się prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych) na własne potrzeby. Powyższe zwalnia z   obowiązku posiadania pojemnika na odpady ulegające biodegradacji.  

8.   Pozbywanie się odpadów gromadzonych w   pojemnikach i   koszach ulicznych winno odbywać się w   miarę ich napełnienia nie rzadziej jednak niż 1   raz na 2   tygodnie w   sezonie jesienno – zimowym i   1 raz na tydzień w   sezonie wiosenno-letnim.  

9.   Pozbywanie się odpadów komunalnych z   pojemników przeznaczonych do ich gromadzenia znajdujących się na terenie cmentarzy powinien odbywać się po ich zapełnieniu jednak nie rzadziej, niż co 2   miesiące.  

10.   Nieczystości ciekłe gromadzone w   zbiornikach bezodpływowych muszą być usuwane z   nieruchomości z   częstotliwością i   w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z   jego przepełnienia, który spowodowałby zanieczyszczenie powierzchni ziemi i   wód podziemnych.  

11.   W przypadku wyposażenia nieruchomości w   przydomową oczyszczalnię ścieków pozbywanie się osadów ściekowych z   nieruchomości powinno się odbywać z   częstotliwością wynikającą z   parametrów technologicznych oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.  

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 9.  

1.   Właściciele nieruchomości w   celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w   strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i   dostarczania do punktu selektywnego gromadzenia odpadów.  

2.   W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i   na własne potrzeby, a   w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczyć do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, bądź przekazać operatorowi.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§ 10.  

1.   Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzić zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe.  

2.   Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a   agresywne dodatkowo w   kagańcach.  

3.   Psów i   innych zwierząt domowych nie wprowadza się:  

1)   do placówek handlowych, gastronomicznych, kulturalno-oświatowych i   innych obiektów wspólnego użytku, jeżeli wynika to z   wyraźnego oznakowania,  

2)   na tereny placów gier i   zabaw dla dzieci.  

Przepisu ust. 3   nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych i   psów opiekunów osób niepełnosprawnych.  

4.   Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z   terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w   oznaczonych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z   psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z   psów opiekunów.  

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach  

§ 11.  

1.   Na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej w   zabudowie jednorodzinnej zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełniania wymogów:  

1)   sanitarnych,  

2)   pomieszczeń budowlanych,  

3)   ochrony środowiska,  

4)   ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.  

2.   Zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymane tak, aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne oraz tereny przyległe.  

3.   Wszelkie uciążliwości dla środowiska hodowli zwierząt gospodarskich, w   tym emisje będące jej skutkiem muszą zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla.  

4.   Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach oznaczonych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj jako:  

1)   tereny usług publicznych,  

2)   tereny usług komercyjnych,  

3)   tereny lasów, parków, skwerów z   funkcją rekreacyjną,  

4)   tereny ogródków działkowych,  

5)   tereny działalności produkcyjnej.  

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i   terminów jej przeprowadzania  

§ 12.  

1.   Obszarami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary w   granicach administracyjnych gminy, są obszary zabudowane:  

1)   oczyszczalnią ścieków i   kanalizacji sanitarnych,  

2)   zakładami produkcji żywności,  

3)   placówkami kulturalno oświatowymi,  

4)   zakładami opieki zdrowotnej,  

5)   budynkami wielorodzinnymi.  

2.   Powszechne akcje deratyzacji organizowane będą wiosną w   terminie od 1   do 15 kwietnia i   jesienią od 1   do 15 października każdego roku.  

Rozdział 9.
Postanowienie końcowe  

§ 13.  

1.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.  

3.   Traci moc Uchwała Nr 213(XXIX) 2012 Rady Gminy Poraj z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku Gminy Poraj.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Katarzyna   Każmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »