| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII.174.2013 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Miejska w Krzanowicach uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XI/84/2011 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków .

§ 2. Uchylić Uchwałę Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

§ 3. 1. Udostępnić dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźników przystanki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice na warunkach i zasadach określonych w załączniku nr 1 do Uchwały.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 4. Ustalić stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Krzanowice w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Tumulka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII.174.2013
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 26 marca 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice

1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012, poz. 1265 t.j.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011, Nr 5, poz. 13), zwani dalej podmiotami korzystającymi z przystanków.

2. W celu uzyskania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych należy złożyć pisemny wniosek w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach, do którego załącza się:

1) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,

2) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób,

3) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i przyjazdów,

4) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem nazw, numerów i lokalizacji.

3. Korzystanie z przystanków jest odpłatne. Opłatę oblicza się jako iloczyn liczby zatrzymań według rozkładu jazdy i stawki opłaty i uiszcza do dnia 15 – go miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna.

4. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji publicznego transportu zbiorowego z zachowaniem następujących zasad:

1) podmioty korzystające z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania,

2) zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów,

3) dopuszcza się możliwość postojów, wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile nie zostały wyznaczone w tym celu określone miejsca,

4) pojazdy powinny zatrzymywać się na przystanku komunikacyjnym czołem pojazdu jak najbliżej początku zatoki przystankowej nie powodując utrudnień dla innych użytkowników,

5) zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych umieszczania plakatów i ogłoszeń,

5. Podmioty korzystające z przystanków są zobowiązane do pisemnego powiadomienia Gminy Krzanowice z 1-miesięcznym wyprzedzeniem o planowanych zmianach w rozkładzie jazdy, a także o zaprzestaniu działalności przewozowej.

6. Gmina Krzanowice może odmówić zgody na korzystanie z przystanków lub cofnąć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych gdy:

1) kolejna linia komunikacyjna może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbyt mała pojemność zatoki przystankowej lub miejsca na jezdni, przeznaczonego do zatrzymywania pojazdów),

2) wprowadzenie proponowanych przez podmiot korzystający z przystanków zmian do rozkładu jazdy spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Krzanowice,

3) podmiot korzystający z przystanków komunikacyjnych nie przestrzega zasad korzystania z nich.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII.174.2013
Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzanowice

L.p.

Miejscowość

Nazwa ulicy

Nazwa miejscowości wg rejestru terytorialnego

Nr przystanku

Usytuowanie

1

Bojanów

Raciborska

2411035

12

lewa strona, obok kościoła

2

Bojanów

Borucka

2411035

14

lewa strona, obok straży

3

Borucin

Kopernika

2411035

22

lewa strona, bok posesji nr 17

4

Borucin

Krzanowicka

2411035

24

prawa strona, obok posesji nr 10

5

Krzanowice

Akacjowa

2411034

32

Zespół Szkół

6

Krzanowice

Kolejowa

2411034

34

lewa strona, obok ośrodka zdrowia

7

Krzanowice

Rynek

2411034

36

Rynek

8

Krzanowice

Zawadzkiego

2411034

38

lewa strona, obok posesji nr 41

9

Pietraszyn

Trulleya

2411035

42

obok sklepu

10

Wojnowice

Szpitalna

2411035

52

lewa strona, Szpitalna nr 2

11

Wojnowice

Rostka

2411035

54

lewa strona, obok posesji nr 26

12

Wojnowice

Rostka

2411035

55

obok sklepu

13

Wojnowice

Łąkowa

2411035

56

obok sklepu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »