| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.1.2013 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 marca 2013r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Pawłowice prowadzenia letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą  43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach:

1. Pawła Sadzy                                           - Starosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Henryka Kolarczyka                             - Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego

działającym w oparciu o uchwałę Nr XXVI/223/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Pawłowice zadań z zakresu utrzymania dróg publicznych

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawłowice z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w osobie:

Damiana Galuska                                           – Wójta Gminy Pawłowice

działający w oparciu o uchwałę Nr XXIV/301/2013  Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 stycznia 2013r.  zwanym w dalszej treści „Gminą”,

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Pawłowice prowadzenia letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.05.2013r. do 15.11.2013r .

2. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 115 000,00 zł / słownie: sto piętnaście tysięcy złotych /.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania wymienionego w § 1 z zachowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w § 4 pkt. 1 uzgodniony zostanie z Powiatem tryb dalszego postępowania.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w § 2 ust.2 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy stron w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 4.

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 115 000,00 /słownie: sto piętnaście  tysięcy  złotych/ w dwóch ratach w następujących terminach:

1) I  rata w kwocie 75 000,00 zł płatna do 07.06.2013 r.,

2) II rata w kwocie 40 000,00 zł płatna do 06.09.2013 r.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek:

49 8447 0005 0000 0013 2000 0001

§ 5.

1. Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków w terminie do 16.12.2013r.

2. Gmina zwróci Powiatowi środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane w ramach wykonania zadania wymienionego w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do 15 dni od dnia złożenia rozliczenia, o którym mowa w pkt.1.

§ 6.

Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7.

W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 8.

1. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

3. Niniejsze porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

POWIAT                                                                                                                 GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »