| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.1.2013 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 marca 2013r.

w przedmiocie powierzenia Gminie Pawłowice prowadzenia letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg

Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą  43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach:

1. Pawła Sadzy                                           - Starosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Henryka Kolarczyka                             - Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego

działającym w oparciu o uchwałę Nr XXVI/223/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Pawłowice zadań z zakresu utrzymania dróg publicznych

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawłowice z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w osobie:

Damiana Galuska                                           – Wójta Gminy Pawłowice

działający w oparciu o uchwałę Nr XXIV/301/2013  Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 stycznia 2013r.  zwanym w dalszej treści „Gminą”,

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1.

Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Pawłowice prowadzenia letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Pawłowice w zakresie koszenia poboczy dróg.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.05.2013r. do 15.11.2013r .

2. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 115 000,00 zł / słownie: sto piętnaście tysięcy złotych /.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania wymienionego w § 1 z zachowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w § 4 pkt. 1 uzgodniony zostanie z Powiatem tryb dalszego postępowania.

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kwota wymieniona w § 2 ust.2 ulegnie zmniejszeniu to udział finansowy stron w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.

§ 4.

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 115 000,00 /słownie: sto piętnaście  tysięcy  złotych/ w dwóch ratach w następujących terminach:

1) I  rata w kwocie 75 000,00 zł płatna do 07.06.2013 r.,

2) II rata w kwocie 40 000,00 zł płatna do 06.09.2013 r.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek:

49 8447 0005 0000 0013 2000 0001

§ 5.

1. Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków w terminie do 16.12.2013r.

2. Gmina zwróci Powiatowi środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane w ramach wykonania zadania wymienionego w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do 15 dni od dnia złożenia rozliczenia, o którym mowa w pkt.1.

§ 6.

Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7.

W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

§ 8.

1. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

3. Niniejsze porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

POWIAT                                                                                                                 GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »