| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/263/2013 Rady Gminy Czernichów

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Międzybrodzie Bialskie

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 48 ust. 1, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy CzernichówRada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Statut Sołectwa Międzybrodzie Bialskie w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Gminy Czernichów Nr XXXIV/301/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia Statutu sołectwa Międzybrodzie Bialskie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/263/2013
Rady Gminy Czernichów
z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Status Sołectwa Międzybrodzie Bialskie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Sołectwo Międzybrodzie Bialskie jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy, wspólnie z innymi sołectwami, tworzą wspólnotę samorządową Gminy Czernichów.

2. Obszar działania sołectwa obejmuje wieś Międzybrodzie Bialskie i wynosi 3319 ha.

3. Sołectwo Międzybrodzie Bialskie działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami);

b) Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy usprawniające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późniejszymi zmianami);

c) Statutu Gminy Czernichów;

d) niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Organy Sołectwa

§ 2.

1. Organami sołectwa są:

a) Zebranie Wiejskie – jako organ uchwałodawczy.

b) Sołtys – jako organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołectwa w składzie od 5 do 10 osób. Ilość członków Rady Sołeckiej określa Zebranie Wiejskie. Liczba członków Rady Sołeckiej nie może być większa niż 10 osób.

Rozdział 3.
Zasady i tryby wyboru organu sołectwa

§ 3.

1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

2. Sołtys pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowego Sołtysa z wyłączeniem §4.

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące po upływie ich kadencji.

4. Wybór na nową kadencję odbywa się na zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy.

5. Szczegółowe zasady i tryby wyboru Sołtysa, oraz członków Rady Sołeckiej określa regulamin wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

6. Nowo wybrana Rada Sołecka i Sołtys na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Sołeckiej i Sekretarza Rady Sołeckiej.

7. Rada Sołecka może powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołtysowi.

8. Przy wyborze Przewodniczącego Rady Sołeckiej Sołtys nie głosuje.

9. Na Sołtysa może być wybrana osoba:

a) pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

b) nie karana za przestępstwo umyślne,

c) zamieszkała na stałe na terenie Sołectwa.

§ 4.

1. Zebranie Wiejskie może odwołać bezwzględną większością głosów Sołtysa, Radę Sołecką lub poszczególnych jej członków przed upływem kadencji.

2. Inicjatywa odwołania Sołtysa lub Rady Sołeckiej lub jej członka następuje na pisemny wniosek:

a) Wójta Gminy;

b) wszystkich radnych z terenu Sołectwa;

c) Rady Sołeckiej- większością głosów;

d) co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa Międzybrodzie Bialskie posiadających bierne prawo wyborcze do organów samorządu terytorialnego – w oparciu o listę z danymi osobowymi.

3. Odwołanie zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanych.

4. Pisemny wniosek o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej należy złożyć w Urzędzie Gminy Czernichów, gdzie wniosek będzie podlegał weryfikacji. Po weryfikacji wniosek będzie głosowany na najbliższym zebraniu wiejskim.

5. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej złożony nie później niż 5 dni przed terminem zebrania wiejskiego.

6. We wniosku należy wskazać jedną osobę, wytypowaną do kontaktu.

§ 5.

1. W przypadku odwołania, ustąpienia, śmierci Sołtysa, Zebranie Wiejskie w celu wyboru nowego Sołtysa zwołuje Wójt Gminy w terminie 1 miesiąca.

2. W przypadku śmierci, ustąpienia lub odwołania członka Rady Sołeckiej Sołtys zwołuje zebranie w terminie 3 miesięcy w celu uzupełnienia składu Rady Sołeckiej.

3. Do wyborów, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się tryb i zasady określone w regulaminie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej stanowiącym załącznik nr 1 do statutu.

Rozdział 4.
Zasady i kompetencje Sołectwa i jego organów

§ 6.

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Czernichów

2. Zadania sołectw obejmują w szczególności:

a) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz społeczności lokalnej Sołectwa i Gminy;

b) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawie kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności gotowość niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia;

c) organizowanie i inicjowania form aktywności kulturalnej i sportowo- rekreacyjnej, wypoczynku i turystyki, oraz innych spraw związanych z miejscem zamieszkania.

d) organizowanie różnych form pomocy sąsiedzkiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej;

e) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

f) współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych i stanu ochrony przeciwpożarowej;

g) współpraca z sąsiednimi sołectwami;

h) wspomaganie Gminy w realizacji jej zadań na terenie Sołectwa.

§ 7.

1. Sołectwo realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

a) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

b) opiniowanie spraw skierowanych do Rady Sołeckiej.

2. Sołtys/organy sołectwa występuje z wnioskiem o rozpatrywanie spraw do organów Gminy, gdy załatwienie ich przekracza jego możliwości.

3. Sołtys/ organy sołectwa współpracuje z Radnymi z terenu Sołectwa w zakresie spotkań z wyborcami i kieruje do nich wnioski dotyczące Sołectwa.

Rozdział 5.
Zebranie Wiejskie

§ 8.

1. Prawo uczestnictwa i wybierania w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy Sołectwa, uprawnieni do głosowania.

§ 9.

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys nie rzadziej niż raz w roku:

a) z własnej inicjatywy;

b) na wniosek Rady Sołeckiej lub przewodniczącego Rady Sołeckiej;             

c) na wniosek co najmniej 5% mieszkańców Sołectwa Międzybrodzie Bialskie              posiadających bierne prawo wyborcze do organów samorządu terytorialnego;

d) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

2. Zebranie Wiejskie na wniosek osób lub organów wymienionych w pkt. 1 powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3. O Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Sołectwa winni być poinformowani co najmniej 7 dni przed jego terminem przez rozwieszenie plakatów na tablicach ogłoszeń lub inny zwyczajowo przyjęty sposób.

4. Zawiadomienie powinno zawierać:

a) informacje, na czyj wniosek jest zwołane;

b) dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania;

c) porządek obrad.

§ 10.

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu oraz jest obecnych na Zebraniu co najmniej 5% stałych mieszkańców Sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej liczby mieszkańców, wyznacza się nowy termin Zebrania Wiejskiego, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych stałych mieszkańców. Drugi termin zebrania ogłasza się w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys lub Przewodniczący Rady Sołeckiej.

3. W razie nieobecności Sołtysa i Przewodniczącego Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie otwiera Sekretarz Rady Sołeckiej.

4. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie zaproponowana przez Sołtysa lub Przewodniczącego Rady Sołeckiej.

5. W razie nieobecności Sołtysa i Przewodniczącego Rady Sołeckiej, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sekretarz lub osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie zaproponowana przez Sekretarza Rady Sołeckiej.

6. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa lub Przewodniczącego Rady Sołeckiej w głosowaniu jawnym.

7. W porządku obrad każdego Zebrania Wiejskiego powinno znajdować się:

a) sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej, które składa Sołtys lub Przewodniczący Rady Sołeckiej;

b) wybór sekretarza zebrania oraz niezbędnych komisji;

c) sekretarz zebrania jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu z zebrania i odczytanie go na zakończenie spotkania.

§ 11.

1. Zebranie Wiejskie i Rada Sołecka podejmują uchwały jawnie zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 12.

1. Na wniosek poparty przez co najmniej 1/4 uprawnionych do głosowania i obecnych na zebraniu przeprowadza się w konkretnej sprawie głosowania tajne.

2. Wyniki głosowania prowadzący Zebranie Wiejskie ogłasza niezwłocznie.

3. W Zebraniu Wiejskim mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad zaproszeni przez Sołtysa.

4. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół oraz załącza się listę obecności.

5. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien być przekazany w terminie 14 dni po odbyciu zebrania do biura Rady Gminy.

§ 13.

1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

a) wybór i odwołanie Sołtysa;

b) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej;

c) rozpatrywanie sprawozdania z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej;

d) wnioskowanie w sprawach dotyczących Sołectwa.

2. W przypadku przedterminowych wyborów do Rady Gminy nie przeprowadza się wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Rozdział 6.
Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji

§ 14.

1. Sołectwo korzysta z przekazanego mienia komunalnego.

2. Zakres korzystania z mienia obejmuje korzystanie z niego w ramach określonych przez Wójta.

3. Sołectwo prowadzi zadania finansowane w ramach budżetu Gminy.

4. Sołectwo zarządza środkami wydzielonymi z budżetu Gminy zwanymi dalej Funduszem Sołeckim.

5. Działalność finansowa Sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy.

Rozdział 7.
Sołtys i Rada Sołecka

§ 15.

1. Do obowiązków Sołtysa należą w szczególności:

a) zwoływanie Zebranie Wiejskiego;

b) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej, gdy jest on Przewodniczącym Rady;

c) Monitorowanie realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego.

d) informowanie mieszkańców o wszystkich sprawach istotnych dla funkcjonowania Sołectwa;

e) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa, w szczególności wobec Rady Gminy, Wójta Gminy.

2. Sołtys powinien uczestniczyć w Sesjach Rady Gminy (art. 37a Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.)

3. W przypadku, gdy Sołtys nie jest Przewodniczącym Rady Sołeckiej winien być informowany o terminach zebrań Rady Sołeckiej.

4. Wszelkie korespondencje kierowane do Rady Sołeckiej, jak również wychodzące pisma, powinny być parafowane przez Sołtysa.

§ 16.

1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady Sołeckiej jego zadania wykonuje Sołtys lub Sekretarz Rady Sołeckiej.

2. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w jego pracy, a w szczególności:

a) realizacji uchwał i postulatów Zebrania Wiejskiego;

b) realizacji wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy i innymi organizacjami społecznymi;

c) w organizacji uroczystości środowiskowych na terenie sołectwa.

3. Rada Sołecka i Sołtys wykonują również inne zadania uchwalone przez Zebranie Wiejskie.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 17.

1. Gmina zapewni pomieszczenie dla organizowania Zebrań Wiejskich, Zebrań Rady Sołeckiej oraz pracy Sołtysa.

2. Gmina pokrywa koszt:

a) organizowania Zebrania Wiejskiego;

b) obsługi kancelaryjnej Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 18.

1. Nadzór i kontrolę działalności gospodarczej i finansowej Sołectwa sprawują organy Gminy.

§ 19.

1. Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

Załącznik nr 1 do statutu sołectwa

Tryby wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 1.

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy określając miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania a także przedkłada propozycję porządku obrad.

2. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania na tablicach ogłoszeń lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.

§ 2.

1. Dla dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 5% osób posiadających prawa wyboru dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie ma wymaganej liczby osób, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych.

3. Drugi termin zebrania ogłasza się w tym samym dniu 30min po pierwszym terminie.

4. Uczestnicy zebrania na którym przeprowadza się wybory podpisują listę obecności (wzór listy- załącznik 2).

§ 3.

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w 3 osobowym składzie, wybranym spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

a) przeprowadzenie głosowania;

b) ustalenie wyników wyborów;

c) ogłoszenie wyników wyborów;

d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

4. Protokół podpisują członkowie Komisji Skrutacyjnej i podają go bezzwłocznie do publicznej wiadomości.

5. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu Zebrania Wiejskiego.

§ 4.

1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych na Zebraniu Wiejskim.

2. Kandydat na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkiwać na stałe na terenie sołectwa.

3. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Urzędu Gminy.

4. Na karcie do głosowania na Sołtysa komisja wpisuje imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej wszystkich oficjalnie zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

5. Głosowanie przeprowadza się poprzez postawienie znaku „X" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata na Sołtysa.

6. Za głos nieważny uważa się taki, w którym postawiono znak „X" przy więcej niż 1 kandydacie lub w ogóle nie zaznaczono żadnego wyboru lub zniszczono kartę w sposób uniemożliwiający odczyt.

7. Za wybranego Sołtysa uznaje się kandydata, który otrzymał bezwzględną większość ważnych oddanych głosów w pierwszej turze.

8. W przypadku nie uzyskania bezwzględnej większości głosów przeprowadza się druga turę wyborów do której przechodzi 2 kandydatów o największej ilości głosów.

9. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez więcej niż 2 kandydatów do drugiej tury przechodzą wszyscy kandydaci którzy uzyskali równą liczbę głosów.

10. W drugiej turze wygrywa osoba, która uzyska zwykłą liczbę głosów.

11. Jeżeli druga tura wyborów nie przyniesie rozstrzygnięcia o wyborze Sołtysa decyduje przeprowadzone przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej losowanie. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole.

§ 5.

1. Na kracie do głosowania na członka Rady Soleckiej Komisja Skrutacyjna wpisuje imiona i nazwiska w kolejności alfabetycznej wszystkich oficjalnie zgłoszonych kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

2. Głosownie przeprowadza się poprzez postawienie znaku „X" obok najwyżej tylu nazwisk kandydatów ile liczy Rada Sołecka.

3. Za głos nieważny uważa się taki, w którym obok nazwiska kandydatów postawiono znak „X" w ilości większej niż liczba członków, która ma być wybrana do Rady Sołeckiej lub nie zaznaczono żadnego wyboru lub zniszczono kartę w sposób uniemożliwiający odczyt.

4. Za wybranych do Rady Sołeckiej uznaje się kandydatów, którzy otrzymali największa liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku otrzymania takiej samej ilości głosów o wyborze kandydata decyduje przeprowadzone przez przewodniczącego komisji Skrutacyjnej losowanie. Przebieg losowanie uwzględnia się w protokole.

5. Losowanie nie przeprowadza się w przypadku gdy liczba kandydatów jest równa liczbie członków wybieralnych.

§ 6.

1. Protokół Komisji Skrutacyjnej powinien zawierać:

a) Skład komisji.

b) Ilość osób uczestniczących w głosowaniu.

c) Ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych.

d) Ilość głosów oddanych na każdego kandydata.

e) Stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.

§ 7.

1. W kwestiach spornych nieobjętych statutem Zebranie Wiejskie rozstrzyga w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 2 do Statutu Sołectwa

Lista obecności uczestników Zebrania Wiejskiego w dniu …......

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »