| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.75.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, w związku z art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Nadać Ośrodkowi Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.75.2013
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY DZIECIOM I RODZINIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Miasta Ruda Śląska.

§ 2. Ośrodek prowadzi działalność w szczególności na podstawie:

1)ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

2)ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późniejszymi zmianami),

3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

4)niniejszego Statutu.

§ 3. Ośrodek nosi nazwę: „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Rudzie Śląskiej. Obszarem działania jest teren Miasta Ruda Śląska.

§ 5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

§ 6. Nadzór nad standardami opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Śląski.

§ 7. Ośrodek używa pieczęci zawierającej jego nazwę w pełnym brzmieniu ustaloną w § 3 niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności

§ 8. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9. Ośrodek łączy zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej.

§ 10. Przedmiotem działalności Ośrodka jest:

1)zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

2)realizowanie przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dziecku,

3)umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

4)podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

5)zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6)obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,

7)zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§ 11. Ośrodek współpracuje z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką dziecka i rodziny.

Rozdział 3.
Zasady działania i organizacji

§ 12. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

§ 13. Szczegółowe zadania, organizację działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora, zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta.

§ 14. Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych pracowników Ośrodka.

§ 15. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działaności w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek.

§ 16. Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 17. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta w oparciu o uchwałę budżetową Rady Miasta.

§ 19. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 20. Statut Ośrodka nadaje Rada Miasta Ruda Śląska.

§ 21. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »