| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.75.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a, w związku z art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 93 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Nadać Ośrodkowi Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr PR.0007.75.2013
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

STATUT OŚRODKA POMOCY DZIECIOM I RODZINIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Miasta Ruda Śląska.

§ 2. Ośrodek prowadzi działalność w szczególności na podstawie:

1)ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),

2)ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późniejszymi zmianami),

3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

4)niniejszego Statutu.

§ 3. Ośrodek nosi nazwę: „Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej”.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Rudzie Śląskiej. Obszarem działania jest teren Miasta Ruda Śląska.

§ 5. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

§ 6. Nadzór nad standardami opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Śląski.

§ 7. Ośrodek używa pieczęci zawierającej jego nazwę w pełnym brzmieniu ustaloną w § 3 niniejszego Statutu.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności

§ 8. Ośrodek jest placówką opiekuńczo - wychowawczą w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 9. Ośrodek łączy zadania placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej.

§ 10. Przedmiotem działalności Ośrodka jest:

1)zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,

2)realizowanie przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dziecku,

3)umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

4)podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,

5)zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

6)obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,

7)zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

§ 11. Ośrodek współpracuje z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami zajmującymi się problematyką dziecka i rodziny.

Rozdział 3.
Zasady działania i organizacji

§ 12. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

§ 13. Szczegółowe zadania, organizację działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora, zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta.

§ 14. Dyrektor Ośrodka jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych pracowników Ośrodka.

§ 15. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie Pełnomocnictwa Prezydenta Miasta do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działaności w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek.

§ 16. Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.

Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej

§ 17. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków zatwierdzony przez Prezydenta Miasta w oparciu o uchwałę budżetową Rady Miasta.

§ 19. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 20. Statut Ośrodka nadaje Rada Miasta Ruda Śląska.

§ 21. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kozak

Redaktor

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »