| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Łękawica; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 5 marca 2013r.

do porozumienia nr 126/PZD/11 z dnia 09 listopada 2011r. w sprawie przekazania przez powiat gminie obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Łękawica

Na podstawie art. 4   ust. l pkt 6   i art.5 ust. 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (t. jednolity - Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art. 10 ust. l ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t . jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001r. , póz. 1591, z   późn. zm.) w   związku z   art. 20 pkt 4   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (t. jednolity: Dz. U. Nr 19 z   2007 r., poz. 115 z   późn. zm.) oraz na podstawie §2 punkt 14 porozumienia, dotyczącego corocznej waloryzacji – strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w   ww. porozumieniu:  

§   1.  

1.   Do §2 porozumienia dodaje się ust. 1b o   następującej treści:  

„1b.   Na realizację zadań określonych w   § 1   Przejmujący otrzyma od Przekazującego w   okresie od 1.01.2013 do 15.04.2013 oraz od 1.11.2013 do 31.12.2013 środki finansowe w   wysokości   112.674,20 zł   (słownie złotych: sto dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery 20/100)   wynikającej z   iloczynu liczby 5,5 , długości dróg objętych porozumieniem i   kwoty przeznaczonej w   okresie od 1.01.2013 do 15.04.2013 oraz od 1.11.2013 do 31.12.2013 na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w   III i   IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Łękawica, która wynosi:  

– dla III standardu–   1894,41   zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500m n.p.m.),  

  1722,30   zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych na wys. = 500m n.p.m.),  

– dla IV standardu –   1722,30   zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500m n.p.m.).  

W związku z   powyższym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie:   93.255,27 zł   (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć 27/100)   według następującego wyliczenia:  

4,500 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie ) x   1894,41   zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500m n.p.m., w   IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Łękawica) x 5,5 miesiąca =   46.886,65   zł,  

4,895 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych na wys. = 500m n.p.m., utrzymywanych w   III standardzie ) x   1722,30   zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych na wys. = 500m n.p.m., w   IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Łękawica) x 5,5 miesiąca =   46.368,62   zł,  

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w   IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie:   19.418,93 zł   (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemnaście 93/100 )   według następującego wyliczenia:  

2,050 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500m n.p.m., utrzymywanych w   IV standardzie ) x   1722,30   zł (stawka za 1-miesięczne utrzymanie 1   km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500m n.p.m., w   IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Łękawica ) x 5,5 miesiąca =   19.418,93   zł,  

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łękawica, objętych niniejszym porozumieniem w   okresie od 1.01.2013 do 15.04.2013 oraz od 1.11.2013 do 31.12.2013 wynosić będzie   112.674,20 zł.”  

2.   Do §2 porozumienia dodaje się ust. 2b o   następującej treści:  

„2b. Środki, o   których mowa w   ust. 1b będą przekazywane na konto   Przejmującego   w pięciu miesięcznych równych transzach po   20.486,22   zł każda do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, oraz w   postaci transzy ( 1/2 miesięcznej kwoty) za wykonanie usługi w   kwietniu 2013 w   wysokości   10.243,10   zł do 30 kwietnia 2013 r. Warunkiem przekazania środków jest przedłożenie przez Przejmującego raportu określonego w   §2 ust.3.”  

§   2.  

Integralną część aneksu stanowi   załącznik nr 1   .  

§   3.  

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.  

§   4.  

Niniejszy aneks wchodzi w   życie od 1.01.2013r..  

§   5.  

Niniejszy aneks został sporządzony w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i   jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   6.  

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Przekazujący:

Przejmujący:

 

 

 

Starosta  


Andrzej   Zieliński


Wicestarosta  


Andrzej   Kalata


Skarbnik Powiatu  


Elżbieta   Wątroba

Wójt  


Stanisław   Baczyński


Skarbnik Gminy  


Grażyna   Raczek

 


Załącznik do Aneksu Nr 2
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 5 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »