| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie Gminnym (j.t. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7   pkt 2   i 3   w związku z   art. 91 d,pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. z   2006r. Nr 97,poz.674 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Koszarawa uchwala co następuje:  

§   1.   1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych określony w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela o   liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem a   wymiarem określonym w   poniższej tabeli:  

 

Lp  

Stanowisko kierownicze  

Tygodniowy wymiar zajęć  

1  

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie liczącego: - 1   oddział - 2   oddziały  

17 15  

2  

Dyrektor szkoły /zespołu każdego typu liczącego: - do 4   oddziałów - 5   – 6   oddziałów - 7   i więcej oddziałów  

15 12 10  

2.   Wymiar zajęć ustalony w   ust. 1   dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze powierzono w   zastępstwie i   stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w   którym powierzono zastępstwo, a   ustaje z   końcem miesiąca, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję kierowniczą.  

3.   W uzasadnionych przypadkach , na wniosek dyrektora szkoły, Wójt Gminy Koszarawa może zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru , określonego w   ust. 1.  

§   2.   1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć:  

1)   pedagogów , psychologów, logopedów wynosi 24 godzin tygodniowo.  

2)   doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z   wyborem kierunku kształcenia i   zawodu w   celu wspomagania uczniów w   podejmowaniu decyzji edukacyjnych i   zawodowych wynosi 25 godzin tygodniowo.  

2.   Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wymienionych ust. 1   przez godzinę rozumie się 60 minut.  

§   3.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) dla nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w   odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć ( ozn. W).  

2.   Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o   którym mowa w   ust.1 ustala się wg następującego wzoru W   = (a1+a2): [(a1:b1)+ (a2:b2)] gdzie: a1,a2 oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w   arkuszu organizacji szkoły. b1,b2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danego stanowiska, określonego w   art.42 ust. 7   pkt 3   ustawy Karta Nauczyciela.  

3.   Uzyskany wymiar godzin zaokrągla się w   ten sposób , że wartość poniżej 0,5 pomija się , a   wartość co najmniej 0,50 zaokrągla się do pełnej godziny.  

4.   Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego są godzinami ponadwymiarowymi.  

§   4.   Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr XXVI/120/05 Rady Gminy w   Koszarawie z   dnia 30 marca 2005r. w   sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, w   tym również nauczycieli przedmiotów w   różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasady udzielania i   rozmiar zniżek dla dyrektorów szkół i   przedszkoli gminy Koszarawa  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


mgr   Rafał   Puda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »