| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/188/13 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 30 kwietnia 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie Gminnym (j.t. Dz. U. z   2001r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7   pkt 2   i 3   w związku z   art. 91 d,pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. z   2006r. Nr 97,poz.674 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Koszarawa uchwala co następuje:  

§   1.   1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych określony w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela o   liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem a   wymiarem określonym w   poniższej tabeli:  

 

Lp  

Stanowisko kierownicze  

Tygodniowy wymiar zajęć  

1  

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie liczącego: - 1   oddział - 2   oddziały  

17 15  

2  

Dyrektor szkoły /zespołu każdego typu liczącego: - do 4   oddziałów - 5   – 6   oddziałów - 7   i więcej oddziałów  

15 12 10  

2.   Wymiar zajęć ustalony w   ust. 1   dotyczy również nauczycieli, którym stanowisko kierownicze powierzono w   zastępstwie i   stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w   którym powierzono zastępstwo, a   ustaje z   końcem miesiąca, w   którym nauczyciel zaprzestał pełnić funkcję kierowniczą.  

3.   W uzasadnionych przypadkach , na wniosek dyrektora szkoły, Wójt Gminy Koszarawa może zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru , określonego w   ust. 1.  

§   2.   1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z   uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez zatrudnionych w   pełnym wymiarze zajęć:  

1)   pedagogów , psychologów, logopedów wynosi 24 godzin tygodniowo.  

2)   doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z   wyborem kierunku kształcenia i   zawodu w   celu wspomagania uczniów w   podejmowaniu decyzji edukacyjnych i   zawodowych wynosi 25 godzin tygodniowo.  

2.   Dla określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli wymienionych ust. 1   przez godzinę rozumie się 60 minut.  

§   3.   Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć (pensum) dla nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala się proporcjonalnie w   odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć ( ozn. W).  

2.   Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o   którym mowa w   ust.1 ustala się wg następującego wzoru W   = (a1+a2): [(a1:b1)+ (a2:b2)] gdzie: a1,a2 oznacza liczbę godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w   arkuszu organizacji szkoły. b1,b2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danego stanowiska, określonego w   art.42 ust. 7   pkt 3   ustawy Karta Nauczyciela.  

3.   Uzyskany wymiar godzin zaokrągla się w   ten sposób , że wartość poniżej 0,5 pomija się , a   wartość co najmniej 0,50 zaokrągla się do pełnej godziny.  

4.   Godziny realizowane powyżej pensum ustalonego są godzinami ponadwymiarowymi.  

§   4.   Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Koszarawa.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr XXVI/120/05 Rady Gminy w   Koszarawie z   dnia 30 marca 2005r. w   sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w   art. 42 ust. 3   ustawy Karta Nauczyciela, w   tym również nauczycieli przedmiotów w   różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasady udzielania i   rozmiar zniżek dla dyrektorów szkół i   przedszkoli gminy Koszarawa  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


mgr   Rafał   Puda

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »