| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/417/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 23 maja 2013r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła

w następującej treści:

Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 2 i 4, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów:

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. b-n,

b) przeterminowanych lekarstw i chemikaliów,

c) zużytych baterii i akumulatorów, świetlówek i żarówek,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

g) zużytych opon,

h) opakowań po środkach ochrony roślin,

i) odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych,

j) papieru i tektury, tekstyliów,

k) opakowań wielomateriałowych,

l) tworzywa sztucznego,

m) metalu,

n) szkła i przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości. Właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają kody kreskowe, które umieszczą na pojemniku znajdującym się na ich nieruchomości;

5) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

6) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości;

7) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym;

8) usuwanie suchych drzew i krzewów - po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody;

9) utrzymanie czystości na przystankach;

10) usuwanie z terenów nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

11) mycie pojazdów samochodowych, nie obejmujących mycia silnika i podwozia, na własnej posesji, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, w odległości nie mniejszej niż 30 m od cieku wodnego lub ujęcia wody, przy zastosowaniu środków nie szkodliwych dla środowiska;

12) wykonywanie drobnych napraw, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

13) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody;

14) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych do przepisów rozdziału 7 niniejszego Regulaminu;

15) stosowanie się właścicieli zwierząt gospodarskich do przepisów rozdziału 8 niniejszego Regulaminu;

§ 2. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do: utrzymania należytego stanu sanitarnego, utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości oraz wyposażenia obiektu w kosze na śmieci z obowiązkiem ich regularnego opróżniania.

§ 3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw i inne urządzenia rekreacyjno - sportowe są zobowiązani do utrzymania znajdujących się tam urządzeń w należytej czystości, estetyce i właściwym stanie technicznym oraz wyposażenie obiektu w kosze na śmieci z obowiązkiem ich regularnego opróżniania.

§ 4. Dopuszcza się, aby odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone w postaci liści i traw, zbierać i gromadzić w przydomowych kompostowniach, z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości otoczenia;

§ 5. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego nie zawierającego innych odpadów niebezpiecznych do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą drogi.

§ 6. Kempingi i pola biwakowe w okresie pobytu turystów muszą być wyposażone w wystarczającą ilość pojemników na odpady.

Rozdział 2.

ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 7. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, otrzymają kody kreskowe na pojemniki, które w jednoznaczny sposób będą identyfikować właściciela nieruchomości;

2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.), tekstyliów, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych z ogrodów jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;

4) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku po wcześniejszym rozdrobnieniu lub gromadzone w workach koloru brązowego i przekazywane operatorowi/przedsiębiorcy. Natomiast właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą;

5) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem do worka umyć;

6) właściciele nieruchomości zamieszkałych, selektywnie zebrane odpady przekazują operatorowi/przedsiębiorcy w workach, które należy zamknąć przy pomocy dostarczonej przez gminę taśmy klejącej z nadrukiem zawierającym kod kreskowy, w jednoznaczny sposób identyfikujący właściciela nieruchomości. Informacje o ilościach oddanych odpadów rejestrowane są na indywidualnych kontach rozliczeniowych;

7) nie segregowane odpady komunalne, papier i tekturę, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne w tym zielone, metal i szkło, odbierane są przez operatora/przedsiębiorcę i należy je wystawić w miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą gwarantującym bezkolizyjny dojazd samochodu odbierającego odpady;

8) w przypadku nie wystawienia odpadów do odebrania przez operatora, właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają worki do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

9) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, świetlówek i żarówek, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;

10) odpady selektywnie zebrane tj. przeterminowane lekarstwa i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, świetlówki i żarówki oraz powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony roślin właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą;

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony będą odbierane co najmniej 1 raz w roku przez operatora i należy je wystawić w miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą,   gwarantującym bezkolizyjny dojazd samochodu odbierającego odpady;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, muszą zostać dostarczone przez mieszkańców do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady te będą odbierane raz na tydzień, do ilości 1100 l na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1100 l na daną nieruchomość (w budynkach mieszkalnych) w ramach opłaty zryczałtowanej;

13) odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, odbierane będą na zasadach zawartych w indywidualnej umowie właściciela nieruchomości zawartej z przedsiębiorcą.

§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i odpadowych:

1) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji;

2) częstotliwość opróżniania z osadu zbiorników bezodpływowych (szamb) określa §14;

3) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

4) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów komunalnych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego;

5) odpady komunalne będą odbierane w terminach wyznaczonych harmonogramem, a opróżnienie zbiorników bezodpływowych nastąpi po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości w terminie określonym w pkt. 2.

§ 9. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, zobowiązany jest do:

1) wyposażenie nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów;

2) bieżącego sprzątania nieruchomości gruntowej, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

3) skutecznym zapobieganiu zanieczyszczeniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

4) selektywnego gromadzenia odpadów, o których mowa w §1 pkt. 2 w miejscach ustalonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Rozdział 3.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności należy je wystawić przed posesją, poza ogrodzeniem, w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy, gwarantującym bezkolizyjny dojazd samochodu odbierającego odpady;

4. W okresie zimowym, na terenach trudno dostępnych, gdzie dojazd samochodu odbierającego odpady jest niemożliwy, zebrane odpady zostaną odebrane w terminie późniejszym, po przywróceniu przejezdności drogi.

§ 11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, takich jak: szkło, plastik, metal, papier, tekstylia i odpady wielomateriałowe co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 13. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości biodegradowalnych odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w miesiącu.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 15. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępnianie przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz miejscu ich odbioru.

§ 16. Właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalności wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do stosowania zwiększonej częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

§ 17. Zabrania się:

1) wykorzystywania koszy ulicznych, przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do składowania i gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności;

2) wykorzystanie koszy ulicznych do składowania odpadów powstałych w indywidualnych gospodarstwach domowych;

3) gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

Rozdział 4.

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 18. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Pojemniki muszą spełniać wymagania Polskich Norm.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane.

3. Przewiduje się następujące urządzenie do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Wisła:

1) kosze uliczne o pojemności min 35 litrów;

2) kosze na odpady o pojemności min 120 litrów;

3) worki o pojemności min 60 litrów;

4) kontenery o pojemności min 5 m3;

§ 19. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1. Pojemność worków winna wynosić min 60 litrów.

2. Pojemność pojemników winna wynosić min 120 litrów.

3. Kontenery o pojemności min 5m3.

4. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki oraz pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne oraz metal;

3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło;

4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;

5) POMARAŃCZOWY z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe.

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą przeterminowane leki i chemikalia wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych przekazują przeterminowane leki i chemikalia przedsiębiorcy na zasadach określonych w umowie z przedsiębiorcą.

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą zużyte baterie i akumulatory oraz świetlówki i żarówki wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie objęci systemem przekazują baterie i akumulatory oraz świetlówki i żarówki przedsiębiorcy na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą.

7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą opakowania po środkach ochrony roślin wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie objęci systemem przekazują opakowania po środkach ochrony roślin przedsiębiorcy na zasadach określonych w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą.

8. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie i przekazywać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

§ 20. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności min 35 litrów;

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 21. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie, w taki sposób by nie dopuścić do przelewania się zbiornika i aby jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w miesiącu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 2,5 m3/osobę/miesiąc.

2. Przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

1) bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3/miejsce/miesiąc;

2) sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc;

3) pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc;

4) apteki - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc;

5) przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

6) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

7) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc;

§ 22. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym;

2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 23. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 24. Obowiązkiem Gminy jest:

1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

4. Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów.

§ 25. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę możliwości rejestrować masę odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

Rozdział 6.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 26. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej, handlowej, usługowej itp.

§ 27. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie swojej nieruchomości w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia.

§ 28. 1. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane są dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosennym w miesiącu marcu i jesiennym w miesiącu październiku na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta wydanego w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

2. Szczegółowe zasady oraz terminy przeprowadzenia deratyzacji określa zarządzenie Burmistrza Miasta, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 7.

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 29. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 30. Do obowiązków właścicieli lub opiekunów utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

1) na terenie Gminy psy agresywne oraz rasy uznawane za agresywne należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem;

2) systematyczne obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży gminnej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;

3) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta Wisła na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

4) zwolnienie osób utrzymujących psy z obowiązku stałego nad nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie ogrodzonym i oznaczonym tabliczką „Uwaga pies";

5) nakazuje się właścicielom lub opiekunom psów dokonywania ich rejestracji w Urzędzie Miasta Wisła w terminie 30 dni od dnia ich nabycia.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór;

2) nie powierzanie opieki nad zwierzętami osobom nie gwarantującym właściwego dozoru;

3) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów- przewodników;

4) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk;

5) natychmiastowe usuwanie spowodowanych przez zwierzęta zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego takich jak: place, ulice, chodniki, parkingi, parki, zieleńce, skwery i inne, a także klatki schodowe oraz inne pomieszczenia budynków służące do użytku publicznego.

§ 31. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 32. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wisła reguluje odrębna Uchwała Nr XXVI/388/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy.

Rozdział 8.
WYMAGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 33. 1. Na terenie Miasta Wisły zabrania się utrzymania i chowu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach jako tereny zabudowy wielorodzinnej.

2. Na pozostałych obszarach miasta Wisły na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymywanie i chów zwierząt gospodarskich może być prowadzone pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach ustawy o ochronie zwierząt, prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.

3. Pod pojęciem chów zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i użytkowania.

4. Utrzymanie i chów zwierząt powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszały warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowały uciążliwych zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości.

5. Prowadzący utrzymanie i chów zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić nieczystości stałe (obornik) i płynne (gnojówka, gnojowica) w takiej odległości od granicy nieruchomości aby nie powodowało to uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich, emitowaniem uciążliwych zapachów (odorów) oraz gromadzeniem się owadów;

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, wg potrzeb. Właściciel ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie swojej nieruchomości w każdym przypadku wystąpienia zaszczurzenia;

6. Pszczoły winny być trzymane w pniach (ulach) ustawionych w miejscach zadrzewionych lub zakrzaczonych w odległości co najmniej 10 m od granicy działki, w taki sposób aby wylatujące i przelatujące pszczoły nie utrudniały korzystania z nieruchomości sąsiednich z terenem hodowli, lub w przypadku niemożliwości zachowania takiej odległości, w odległości nie mniejszej niż 2 m od granicy działki pod warunkiem zastosowania bariery osłaniającej sąsiednie posesje, o wysokości co najmniej 2 m, uniemożliwiające pszczołom przelot przez nie.

§ 34. Posiadacze zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35. 1. Upoważnieni przez Burmistrza Miasta Wisła pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu.

2. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Wisła można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Wiśle.

4. Urząd Miejski w Wiśle będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

§ 36. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

3. Traci moc:

1) uchwała Nr XXIII/356/2012 Rady Miasta Wisła z 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wisła (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 396).

4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Wisła oraz publikacji w miesięczniku "Echo Wisły".

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »