| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 243/XXXI/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594),Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Miedźno posiada udziały lub akcje bądź też spółkę, w której Gmina Miedźno nabędzie udziały lub akcje.

2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały, będące własnością Gminy Miedźno,

3) akcjach – należy przez to rozumieć akcje, będące własnością Gminy Miedźno,

4) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miedźno.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Miedźno do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych oraz aportów w zamian za obejmowane udziały lub akcje w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miedźno na dany rok.

2. Wniesienie, w zamian za obejmowane przez gminę udziały lub akcje w podniesionym kapitale zakładowym spółek dotyczy:

a) wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy,

b) wkładów niepieniężnych (aportów) zgodnie z istniejącymi przepisami.

3. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:

a) prawa rzeczowe, w tym: własność nieruchomości, rzeczy ruchomych lub ich części, użytkowanie wieczyste itp.,

b) prawa obligacyjne, w tym: udziały lub wierzytelności gminy przysługujące wobec spółki itp.,

c) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, w tym: prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, majątkowe prawa autorskie itp.

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek powinno być poprzedzone wyceną wnoszonego majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaga zgody Rady Gminy w formie uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Miedźno do zbywania udziałów lub akcji należących do gminy przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu oraz paragrafu 5 niniejszej uchwały.

2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółkach, dokonuje się wyceny wartości zbywanych udziałów lub akcji.

3. Zbycie udziałów lub akcji w spółce wymaga zgody Rady Gminy w formie odrębnej uchwały.

§ 5. 1. Udziały lub akcje są zbywane w trybie:

a) negocjacji, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

b) przetargu publicznego,

c) oferty ogłoszonej publicznie,

d) aukcji ogłoszonej publicznie.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Miedźno do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust.1.

§ 6. 1. Cofnięcie udziałów lub akcji w spółkach celem ich umorzenia odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

2. Cofnięcie udziałów w akcji w spółce wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy w formie odrębnej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KPDA Biuro rachunkowe

Doradztwo podatkowe, księgowość dla firm i obsługa w zakresie sprawozdawczości, kadr i płac oraz audytu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »