| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 243/XXXI/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594),Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Miedźno posiada udziały lub akcje bądź też spółkę, w której Gmina Miedźno nabędzie udziały lub akcje.

2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały, będące własnością Gminy Miedźno,

3) akcjach – należy przez to rozumieć akcje, będące własnością Gminy Miedźno,

4) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miedźno.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Miedźno do wnoszenia do spółek prawa handlowego wkładów pieniężnych oraz aportów w zamian za obejmowane udziały lub akcje w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy Miedźno na dany rok.

2. Wniesienie, w zamian za obejmowane przez gminę udziały lub akcje w podniesionym kapitale zakładowym spółek dotyczy:

a) wkładów pieniężnych w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy,

b) wkładów niepieniężnych (aportów) zgodnie z istniejącymi przepisami.

3. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:

a) prawa rzeczowe, w tym: własność nieruchomości, rzeczy ruchomych lub ich części, użytkowanie wieczyste itp.,

b) prawa obligacyjne, w tym: udziały lub wierzytelności gminy przysługujące wobec spółki itp.,

c) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych, w tym: prawo do znaku towarowego, wzoru użytkowego, majątkowe prawa autorskie itp.

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółek powinno być poprzedzone wyceną wnoszonego majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaga zgody Rady Gminy w formie uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Miedźno do zbywania udziałów lub akcji należących do gminy przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu oraz paragrafu 5 niniejszej uchwały.

2. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów lub akcji w spółkach, dokonuje się wyceny wartości zbywanych udziałów lub akcji.

3. Zbycie udziałów lub akcji w spółce wymaga zgody Rady Gminy w formie odrębnej uchwały.

§ 5. 1. Udziały lub akcje są zbywane w trybie:

a) negocjacji, podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

b) przetargu publicznego,

c) oferty ogłoszonej publicznie,

d) aukcji ogłoszonej publicznie.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Miedźno do wyboru jednego z trybów przewidzianych w ust.1.

§ 6. 1. Cofnięcie udziałów lub akcji w spółkach celem ich umorzenia odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

2. Cofnięcie udziałów w akcji w spółce wymaga każdorazowo zgody Rady Gminy w formie odrębnej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »