| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/431/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn.zm) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Racibórz, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz, udostępnione dla operatorów i   przewoźników, zgodnie z   wykazem stanowiącym Załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz, określa Załącznik nr 2   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XI/152/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 26 października 2011 r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i   zasad korzystania z   przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zapis art. 15 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) nakłada na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w   drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i   dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i   przewoźników oraz warunków i   zasad korzystania z   tych obiektów. Niniejszą uchwałą wprowadza się zmianę niektórych nazw przystanków komunikacyjnych oraz zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i   Gospodarki Morskiej z   dnia 10 kwietnia 2012 r. ( Dz.U. z   2012 r. poz.451.) w   sprawie rozkładów jazdy, przystankom komunikacyjnym, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz zostały nadane numery.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 11 czerwca 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/431/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/431/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »