| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/431/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r., poz. 594 z   późn.zm) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Miasta Racibórz, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz, udostępnione dla operatorów i   przewoźników, zgodnie z   wykazem stanowiącym Załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Racibórz, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz, określa Załącznik nr 2   do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Traci moc uchwała Nr XI/152/2011 Rady Miasta Racibórz z   dnia 26 października 2011 r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i   zasad korzystania z   przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zapis art. 15 ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) nakłada na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w   drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i   dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i   przewoźników oraz warunków i   zasad korzystania z   tych obiektów. Niniejszą uchwałą wprowadza się zmianę niektórych nazw przystanków komunikacyjnych oraz zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i   Gospodarki Morskiej z   dnia 10 kwietnia 2012 r. ( Dz.U. z   2012 r. poz.451.) w   sprawie rozkładów jazdy, przystankom komunikacyjnym, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz zostały nadane numery.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 11 czerwca 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/431/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/431/2013
Rady Miasta Racibórz
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Racibórz  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »