| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/802/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice-Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012 roku, poz. 647 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz 871), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXII/252/99 z dnia 21 grudnia 1999 roku, z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska
u c h w a l a

1. zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług (uchwała Nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku, Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 151, poz. 4449 z 28.12.2005 r.),

2. zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska” (uchwała Nr LXIII/2068/2006 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 października 2006 roku, Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz. 3777 z 16.11.2006 r.).

Przepisy ogólne

§ 1. Zmiana planów obejmuje tereny o powierzchni 7,22 ha, położone w obrębie Kamienica, w rejonie ulic Zwardońskiej, Rajskiej oraz tereny o powierzchni 224 ha, położone w obrębach Lipnik, Hałcnów i Komorowice Krakowskie.

§ 2. 1. Integralnymi częściami uchwały są:

a) Załącznik nr 1 – fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dotyczący obszaru oznaczonego symbolem „N” w skali 1 : 2000,

b) Załącznik nr 2 – fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska”.

2. Treść rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w § 3 i § 4, nie ulega zmianie, z zastrzeżeniem ustępu 3 i 4.             

3. Na rysunku planu dotyczącym obszaru oznaczonego symbolem „N”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały wymienionej w ustępie 1 preambuły, w legendzie rysunku po wyrażeniu „strefa techniczna wolna od zabudowy” dodaje się zapis „- oznaczenie informacyjne nie będące ustaleniem planu miejscowego”.

4. Na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały wymienionej w ustępie 2 preambuły, w legendzie rysunku po wyrażeniu „techniczna strefa ochronna wolna od zabudowy” dodaje się zapis „- oznaczenie informacyjne nie będące ustaleniem planu miejscowego”.             


Przepisy szczegółowe

§ 3. W uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr L/1642/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 listopada 2005 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, w § 18 wprowadza się następujące zmiany:

1) w punkcie 2.8. uchyla się lit. c,

2) w punkcie 3.2. uchyla się lit. g.

§ 4. W uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej LXIII/2068/2006 z dnia 10 października 2006 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu dróg ekspresowych S- 1, S- 69, na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska” wprowadza się następujące zmiany w § 24:

1)               uchyla się ust.2,

2)               w ust.3 uchyla się lit. a, lit. b, lit. e, lit. h oraz lit. k:

3)               w ust.5 uchyla się lit. e oraz lit. f.

Przepisy końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/802/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 – fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bielsku-Białej w zakresie mieszkalnictwa i usług, dotyczący obszaru oznaczonego symbolem „N” w skali 1 : 2000,


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/802/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 – fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg wschodniej obwodowej Bielska- Białej w ciągu dróg ekspresowych S-1, S-69, na odcinku od węzła „Komorowice- Rosta” do węzła „Krakowska”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »