| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/803/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl., Nr 107, poz.1780, z dnia 15 czerwca 2010r.) oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011 z dnia 7 czerwca 2011r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl., Nr 169, poz.3139, z dnia 5 sierpnia 2011r.)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 594), art. 15 ust.2, art.20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U z 2012 roku, poz. 647, z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała (uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/487/2012 z dnia 29.05.2012),

Rada Miejska
uchwala

1) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej (uchwała Nr LIV/1274/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl., Nr 107, poz.1780, z dnia 15 czerwca 2010r.);

2) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (uchwała Nr VIII/168/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2011r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj.Śl., Nr 169, poz.3139, z dnia 5 sierpnia 2011r.).

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Zmiana planów obejmuje:

1) teren o powierzchni ok. 55,5 ha, położony w obrębie Aleksandrowice, w rejonie ulic Zwardońskiej, Lotniczej, Cieszyńskiej;

2) teren o powierzchni ok. 1,0 ha, położony w obrębie Kamienica.

§ 2. Rysunki planów, stanowiące załączniki nr 1, do uchwał o których mowa w § 4 i § 5, nie ulegają zmianie, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3. Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 – fragment rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulicy Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej, w skali 1:2000, zawierający wskazanie zmiany, o której mowa w § 5.

§ 4. W uchwale Nr LIV/1274/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej: § 9 pkt.2 lit.c otrzymuje brzmienie: „możliwość lokalizacji zabudowy kubaturowej jedynie w części północnej jednostki 133_UL-08 – zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy umieszczoną na rysunku planu”,

§ 5. W uchwale Nr VIII/168/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ul. Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej wprowadza się następujące zmiany:

1) Na rysunku planu, stanowiącym załącznik do uchwały, zmienia się oznaczenie terenu położonego przy ul. Łuczników z: „118_UKs-03” na: „118_UKs-04”, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwały,

2) W § 13 pkt.3 lit.c tiret trzecie otrzymuje brzmienie: „jednocześnie obowiązują ograniczenia dotyczące wysokości obiektów wynikające z sąsiedztwa lotniska zgodnie z zapisami zawartymi w §8 pkt.6”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/803/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik..pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »