| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.379.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 31 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXI/329/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/296/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXI/329/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/296/13 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 marca 2013r. w części określonej w § 1 pkt 1, w zakresie w jakim nadaje nowe brzmienie § 1 pkt 3, 4 i 5 zmienianej uchwały, jako niezgodnej z przepisem art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Jasienica dokonała zmiany uchwały Nr XXVII/257/2008 Rady Gminy Jasienica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zwolnień z obowiązku realizacji zajęć przez nauczycielu zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jasienica oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli. Przepisem § 1 pkt 1 nadała nowe brzmienie między innymi § 1 pkt 3, 4 zmienianej uchwały, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, wójt dla dyrektora, a dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym dla wicedyrektora, może obniżyć tygodniowy wymiar godzin, określony w ust. 1. albo może go również całkowicie zwolnić z realizacji godzin dydaktycznych w przypadku:

- złożonych zadań realizowanych przez szkołę,

- wykonywania zadania nałożonego przez organ prowadzący szkołę, którego czas realizacji byłby nie krótszy niż 5 miesięcy,

- występowania w organizacji pracy szkoły warunków uniemożliwiających realizowanie tygodniowego wymiaru zajęć.

Przepisem § 1 pkt 1 przedmiotowej uchwały nadała również nowe brzmienie § 1 pkt 5 zmienianej uchwały, zgodnie z którym nauczyciel, o którym mowa w zmienionym pkt 3 nie może realizować godzin ponadwymiarowych.

W ocenie organu nadzoru regulacje te są jednak sprzeczne z prawem.

Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 42 ust. 7 pkt 2 w zw. z ust. 6 Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkołę jest umocowany do określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3 powołanego przepisu.

Uwzględniając zasadę ustaloną w art. 91d pkt 1 Karty Nauczyciela należy stwierdzić, iż użyte przez ustawodawcę w art. 42 ust. 7 pkt 2 sformułowania: organ prowadzący szkołę lub placówkę "określa zasady" oraz "przyznaje zwolnienia" świadczy o tym, że do wypowiadania się w przedmiotowym zakresie uprawniony jest wyłącznie organ stanowiący gminy. Oznacza to, że Rada Gminy Jasienica, przyjmując uregulowanie § 1 pkt 3, 4 uchwały dokonała subdelegacji swych kompetencji, co w demokratycznym państwie prawnym nie jest dopuszczalne (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 maja 1998 r., U 5/97, OTK ZU 1998, nr 4, poz. 46). Tak jak nie jest dopuszczalne w państwie prawnym zamieszczanie w rozporządzeniu, jako akcie wykonawczym, upoważnienia do podejmowania określonych działań przez inny podmiot i wyposażanie go w kompetencje wykonawcze, tak też nie jest to dopuszczalne w uchwałach organów samorządu terytorialnego. Jeżeli bowiem akt o randze ustawy zawiera upoważnienie do stanowienia prawa, określa organ właściwy do wydania tego aktu i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące jego treści, to regulacja na poziomie aktu wykonawczego nie może przekazywać powierzonych ustawą kompetencji innym podmiotom. Nie może ich również upoważnić do uściślania, czy syntetyzowania przepisów (por. wyrok NSA 9 marca 1994 r., sygn. akt II SA 1373/93 Prokuratura i Prawo 1995/5/61; wyrok NSA z 23 października 1992 r., sygn. akt II SA/Wr 1057/92 ONSA 1992/3-4/94, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 listopada 2008 roku, sygn. akt IV SA/GL 456/08, publikowany w bazie orzeczeń).

Przyjęta regulacja, pozwalająca na wypełnienie ustawowego obowiązku rady gminy przez inny podmiot, nie może być uznana za zgodną z powołanym przepisem ustawy. Skoro bowiem wskazana norma ustawowa przyznaje kompetencję - do unormowania kwestii zwolnień z obowiązku realizacji zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole - radzie gminy, to nie można tej kompetencji dowolnie (poza trybem ustawowym) przekazać innemu organowi.

Z kolei z uwagi na fakt, że nowe unormowanie § 1 pkt 5 zmienianej uchwały pozostaje w ścisłym związku z unieważnianą częścią § 1 pkt 1 uchwały zmieniającej konieczne jest również jego unieważnienie.

Tym samym stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części jest uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy Jasienica

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »