| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/223/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9) lit. h) ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 r.,poz. 594) w   związku z   art. 60 ust. 1   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z   2013r, poz. 217)  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala co następuje:  

§ 1.  

1)   Likwiduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejską Przychodnię Rejonową w   Koniecpolu, zwaną dalej „Przychodnią”.  

2)   Zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przychodnie następuje w   dniu następującym po upływie 3   miesięcy od dnia wejścia w   życie uchwały.  

3)   Otwarcie likwidacji następuje w   dniu następującym po dniu zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych.  

4)   Zakończenie likwidacji nastąpi nie później niż w   terminie sześciu miesięcy od dnia, w   którym nastąpiło otwarcie likwidacji.  

§ 2.  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa w   Koniecpolu zapewni zapewni osobom korzystającym dotychczas ze świadczeń zdrowotnych likwidowanej Przychodni dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i   jakości oraz na dotychczasowym poziomie do czasu rozpoczęcia i   przejęcia działalności przez podmiot wykonujący działalność leczniczą utworzony przez spółkę prawa handlowego.  

§ 3.  

1.   Zobowiązania i   należności Przychodni po jej likwidacji stają się zobowiązaniami i   należnościami Skarbu Gminy Koniecpol. Przekazanie zobowiązań i   należności następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.  

2.   Protokół, o   którym mowa w   ust. 1, powinien zawierać w   szczególności:  

1)   wskazanie zobowiązania lub należności wraz z   podaniem tytułu prawnego, z   którego wynika;  

2)   wskazanie wysokości zobowiązania lub należności - w   przypadku zobowiązań lub należności bezspornych albo wysokości zobowiązania lub należności możliwej do zapłaty lub otrzymania - w   przypadku zobowiązań lub należności spornych;  

3)   wskazanie terminu płatności oraz wysokości odsetek wyliczonych do dnia zakończenia likwidacji.  

3.   Składniki mienia Przychodni przeznacza się na zaspokojenie wierzycieli. Zbycie składników mienia Przychodni następuje na zasadach dotyczących zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

4.   Pozostałe po likwidacji składniki mienia stają się własnością Skarbu Gminy Koniecpol.  

5.   Przepis ust. 4   stosuje się odpowiednio do składników niematerialnych.  

6.   Protokoły, o   których mowa w   ust. 1   i 4   oraz protokół zdawczo-odbiorczy składników niematerialnych powinny być sporządzone, podpisane i   przekazane najpóźniej na 7   dni przed upływem terminu zakończenia likwidacji. Protokoły podpisuje likwidator Przychodni oraz upoważniony przedstawiciel niepublicznego podmiotu wykonującego działalność leczniczą utworzonego przez spółkę prawa handlowego.  

§ 4.  

Czynności związane z   likwidacją Przychodni wykonuje likwidator powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 5.  

Po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przychodnie w   terminie, o   którym mowa w   § 1   ust.2, pracownicy zatrudnieni w   likwidowanej Przychodni staną się zgodnie z   art. 23¹ Kodeksu Pracy pracownikami niepublicznego podmiotu wykonującego działalność leczniczą utworzonego przez spółkę prawa handlowego. Spółka ta przejmie również prawa i   obowiązki w   zakresie przechowywania i   archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Do stosunków pracy pracowników likwidowanej Przychodni będą miały także zastosowanie przepisy art. 41¹ Kodeksu Pracy.  

§ 6.  

Po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przychodnie w   terminie, o   którym mowa w   § 1   ust.2 prawa i   obowiązki Przychodni w   zakresie działalności medycznej oraz dokumentacji medycznej przejmuje niepubliczny podmiot wykonujący działalność leczniczą utworzony przez spółkę prawa handlowego.  

§ 7.  

1.   Z dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przychodnię w   terminie, o   którym mowa w   § 1   ust.2 odwołuje się Radę Społeczną Przychodni.  

2.   Z dniem zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przychodnię w   terminie, o   którym mowa w   § 1   ust.2 traci moc Statut Przychodni.  

§ 8.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 9.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Mieczysław   Duda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »