| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Burmistrza Miasta Lędziny; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 24 września 2013r.

do porozumienia nr 76/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych

zawarty pomiędzy:

Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim reprezentowanym przez Zarządcę drogi - Zarząd Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta Bieruńsko-Lędziński - Bernard Bednorz

2. Wicestarosta - Henryk Barcik


zwanym dalej „Przekazującym”


a Gminą Lędziny reprezentowaną przez Zarządcę drogi, w imieniu której działa:

1. Burmistrz Miasta Lędziny - Wiesław Stambrowski


zwanym dalej „Przejmującym”

§ 1.


Zmienia się treść zapisu § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

"1. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 260), powierza Burmistrzowi Miasta Lędziny prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych wraz z towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi, a w szczególności wynikających z art.20 pkt 4, 11 i 12 przytoczonej ustawy, leżących na terenie Gminy Lędziny."

§ 2.


Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

"2. Wskaźnik "n", o którym mowa w pkt 1 na IV kwartał 2012 roku wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok, na 2013 rok wynosi 4 375 zł/1 km drogi/rok oraz na I kwartał 2014 roku wynosi 3 500 zł/1 km drogi/rok. W związku z powyższym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem wynosić będzie:

a) w IV kwartale 2012 roku - 31 839,50 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy),

b) w okresie od: I kwartał 2013 roku do IV kwartał 2013 roku - 159 197,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

- za I kwartał 2013 roku kwota 126 358,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy),

- za IV kwartał 2013 roku kwota 32 839,50 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy)".

c) w I kwartale 2014 roku - 95 518,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy)."

§ 3.

Zmienia się treść zapisu § 3 pkt 3 tiret trzeci, który otrzymuje brzmienie:

"- za IV kwartał 2013 r. do 31.10.2013 r. w wysokości 32 839,50 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy)."

§ 4.

Pozostałe warunki zawarte w porozumieniu nr 76/2012 z dnia 18 września 2012 r. pozostają bez zmian.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Aneks został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Burmistrz


mgr Wiesław Stambrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »