| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.17.2013 Wójta Gminy Goleszów; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów

Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/334/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie powierzenia Gminie Goleszów zadania związanego z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów.


POWIAT CIESZYŃSKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, w imieniu którego występują:
Jerzy Nogowczyk - Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Jerzy Pilch - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego
jako strona Powierzająca,
oraz GMINA GOLESZÓW którą reprezentuje:
Krzysztof Glajcar - Wójt Gminy Goleszów
jako strona Przyjmująca, ustalają co następuje:

§ 1.

Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Goleszów przyjmuje wykonanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników, przy drogach powiatowych na terenie Gminy Goleszów w sezonie zimowym 2013/2014, tj. odśnieżanie, usuwanie śniegu, lodu, posypywanie materiałem uszorstniającym oraz oczyszczenie chodników po sezonie zimowym.

§ 2.

Powierzone do wykonania obowiązki prowadzone będą na następujących ciągach drogowych przebiegających przez teren Gminy Goleszów:

a) Goleszów:

ul. Cieszyńska, ul. Ustrońska – droga 2607 S – 2,200 km

ul. Wolności, ul. 1 Maja – droga 2613 S – 1,000 km

b) Bażanowice:

ul. Cieszyńska – droga 2607 S – 0,750 km

c) Kisielów:

ul. Spacerowa – droga 2614 S – 0,100 km

ul. Główna – droga 2613 S – 0,460 km

ul. Wiejska – droga 2614 S – 0,500 km

razem: 5,010 km.

§ 3.

1. Kwotę dotacji na prowadzenie zadań wynikających z porozumienia ustala się w wysokości 15.030 zł (słownie:piętnaście tysięcy trzydzieści złotych), tj. 3 zł/1mb chodnika.

2. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo po zakończeniu sezonu zimowego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność na podstawie potwierdzonych kserokopii faktur od Wykonawcy lub rozliczenia robót wykonanych siłami własnymi przez Gminę Goleszów.

3. Strona Powierzająca przekaże dotację w wysokości udokumentowanych wydatków na zimowe utrzymanie chodników, jednak nie więcej niż 15.030 zł.

4. Poniesienie przez stronę Przyjmującą wydatków wyższych niż ustalona kwota dotacji nie stanowi podstawy do jej zwiększenia.

5. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań o których mowa w §1 w terminie do 31 maja 2014.

6. Strona Przyjmująca odpowiada za szkody na osobach i majątku użytkowników chodników, a będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 01.11.2013 roku do 30.04.2014 roku.

§ 5.

Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Goleszów


Krzysztof Glajcar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »