| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/327/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Lelów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalić, że deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod adresem internetowymhttp://www.epuap.gov.pl/ lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod adresem:http://www.sekap.pl/ przy czym załączniki do deklaracji mogą być składane w formacie PDF.

2. Elektroniczne formularze służące do przygotowania e-deklaracji są dostępne na Platformie SEKAP w ramach przypisanej do urzędu karty usługi "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" zamieszczonej w "Katalogu usług dla obywateli" - katalog "Podatki i opłaty", która zawiera stosowne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia e-deklaracji.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:

1) właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do Wójta Gminy Lelów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1) Format elektroniczny wzoru deklaracji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, określany jest w formacie XML

2) Dokument XML, o którym mowa w pkt 1, zgodny jest ze wzorcami publikowanymi w repozytorium EPUAP na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 235)

§ 5. 1. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz.262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2013 poz.235), bądź certyfikatem "cc-sekap" wystawionym przez Centrum Certyfikacji SEKAP, zgodnie z art. 20a ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem."

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Lelów Nr XXXIII/238/2013 z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1495).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/327/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »