| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/327/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze gminy Lelów, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustalić, że deklarację, o której mowa w §1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Lelów, ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod adresem internetowymhttp://www.epuap.gov.pl/ lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP) pod adresem:http://www.sekap.pl/ przy czym załączniki do deklaracji mogą być składane w formacie PDF.

2. Elektroniczne formularze służące do przygotowania e-deklaracji są dostępne na Platformie SEKAP w ramach przypisanej do urzędu karty usługi "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" zamieszczonej w "Katalogu usług dla obywateli" - katalog "Podatki i opłaty", która zawiera stosowne informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia e-deklaracji.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:

1) właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do Wójta Gminy Lelów deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1) Format elektroniczny wzoru deklaracji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, określany jest w formacie XML

2) Dokument XML, o którym mowa w pkt 1, zgodny jest ze wzorcami publikowanymi w repozytorium EPUAP na podstawie art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 235)

§ 5. 1. Deklaracja określona w § 1 niniejszej uchwały składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (t. j. Dz. U z 2013 r. poz.262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2013 poz.235), bądź certyfikatem "cc-sekap" wystawionym przez Centrum Certyfikacji SEKAP, zgodnie z art. 20a ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji określonej w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem."

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Lelów Nr XXXIII/238/2013 z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 1495).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/327/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 29 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »