| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/281/2013 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie ustanowienia symboli Gminy Wielowieś, regulaminu ich używania oraz ceremoniału Gminy Wielowieś

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców gminy i jej samorządu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administrcji i Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2013 r. i z dnia 29 września 2013 r.

Rada Gminy Wielowieś
uchwala

§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Wielowieś: herb, flagę, baner, sztandar oraz pieczęć Gminy Wielowieś.

§ 2. Herb.

1. Herbem Gminy Wielowieś jest: w polu błękitnym tarczy późnogotyckiej, nad zieloną podstawą, symbolizująca łąkę, kosa srebrna o złotym kosisku i takimże trzonku.

2. Wzór i proporcje herbu gminy określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Flaga.

1. Flaga Gminy Wielowieś zachowuje proporcje 5 x 8 i składa się z biało-błękitno-żółtych, poziomych  stref o wysokości oddanej w proporcjach jak 3 : 14 : 3. W symetrycznym środku strefy błękitnej umieszczone jest godło Gminy Wielowieś: srebrna kosa ze złotym kosiskiem.

2. Flaga jest dwustronna i lewa strona flagi jest lustrzanym odbiciem strony prawej.

3. Wzór i proporcje flagi gminy określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Baner.

1. Baner Gminy Wielowieś zachowuje proporcje 5 x 12 i składa się z biało-błękitno-żółtych, pionowych stref o wysokości oddanej w proporcjach: 3 : 14 : 3. Na wysokości 1/3 baneru, na strefie błękitnej znajduje się godło Gminy Wielowieś: srebrna kosa ze złotym kosiskiem.

2. Baner do powieszenia na maszt jest dwustronny i lewa strona baneru jest lustrzanym odbiciem prawej strony, zaś baner do powieszenia pionowego jest jednostronny.

3. Wzór i proporcje banerów gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Sztandar.

1. Najzaszczytniejszym symbolem Gminy Wielowieś jest sztandar.

2. Sztandar Gminy Wielowieś jest dwustronny i ma kształt prostokątnego płata o proporcjach 5 x 6, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą, poniżej której znajdują się dwie szarfy z kokardami w barwach narodowych biało-czerwonej oraz barwach gminy: biało-błękitno-żółtej. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do drzewca obszyte są złotą frędzlą.

3. Płat prawy sztandaru w barwie czerwonej, zajmuje umieszczone w symetrycznym środku godło państwa polskiego - Orzeł Biały w złotej koronie na głowie. Boki płatu wykończone są lamówką złotą.

4. Płat lewy sztandaru w barwie białej zajmuje umieszczony w symetrycznym środku herb Gminy Wielowieś, wokół którego napis majuskulny wykonany nicią złotą: GMINA WIELOWIEŚ, którego poszczególne wyrazy oddzielone są złotymi sześcioramiennymi gwiazdami.

5. Drzewiec sztandaru jest wykonany z toczonego drewna barwionego w kolorze brązowym i jest zwieńczony głowicą w kształcie kuli z metalu o barwie złotej, na której jest godło województwa śląskiego, czyli zwrócony w prawo orzeł odlany z metalu o barwie złotej. Dolny koniec drzewca zakończony jest okuciem wykonanym z metalu barwy złotej.

6. Wzór sztandaru określają załączniki nr 4-5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Pieczęć.

1. Pieczęć Gminy Wielowieś jest okrągła o średnicy 36 mm i zawiera w swoim symetrycznym środku godło Gminy Wielowieś: kosa  wraz z rozmieszczonym wokół niego w otoku napisem majuskulnym: GMINA WIELOWIEŚ, którego poszczególne wyrazy oddzielone są od siebie sześcioramiennymi gwiazdami.

2. Wzornik pieczęci Gminy Wielowieś określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się Regulamin używania symboli Gminy Wielowieś - stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się Ceremoniał Gminy Wielowieś - stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stefan Kusz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/281/2013
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/281/2013
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/281/2013
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/281/2013
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/281/2013
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/281/2013
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 14 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/281/2013
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 14 listopada 2013 r.

REGULAMIN UŻYWANIA SYMBOLI GMINY WIELOWIEŚ.
§ 1. HERB GMINY WIELOWIEŚ.

1) Wzór herbu określa załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w sprawie symboli gminnych.

2) Herb Gminy umieszcza się w sali Rady Gminy i w innych pomieszczeniach uprawnionych oraz na budynkach gminnych, zawsze poniżej herbu państwowego.

3) Herbu Gminy można używać na drukach urzędowych instytucji gminnych, na wizytówkach radnych i urzędników gminnych.

4) Herb może być używany przez inne instytucje i osoby prywatne wyłącznie do celów reprezentacyjnych i promocyjnych, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

5) Do celów zdobniczych, poza reprezentacyjnych można użyć samego godła herbu.

6) Dopuszcza się używanie herbu Gminy (godła) w formie niebarwnej grafiki.

7) Herb lub jego godło może być używane wyłącznie w formie i proporcjach określonych w załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy.

§ 2. FLAGA  GMINY WIELOWIEŚ.

1) Wzór flagi określa załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie symboli gminnych.

2) Flagę Gminy wywiesza się zgodnie z zasadami protokołu flagowego, w miejscach publicznych w czasie uroczystości państwowych i innych, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

3) Flaga może być wywieszana także na gmachach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych oraz domach prywatnych w czasie uroczystości oraz innych imprez, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

4) Każde inne użycie flagi wymaga uzyskania zgody Wójta, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

5) Flaga może być używana wyłącznie w formie i proporcjach określonych w załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy w sprawie symboli gminnych.

§ 3. BANER  GMINY WIELOWIEŚ.

1) Wzór banerów określa załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy w sprawie symboli gminnych.

2) Banery Gminy wywiesza się zgodnie z zasadami protokołu flagowego, w miejscach publicznych w czasie uroczystości państwowych i innych, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

3) Flaga może być wywieszana także na gmachach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych oraz domach prywatnych w czasie uroczystości oraz innych imprez, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

4) Każde inne użycie flagi wymaga uzyskania zgody Wójta, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

5) Flaga może być używana wyłącznie w formie i proporcjach określonych w załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy w sprawie symboli gminnych.

§ 4. SZTANDAR GMINY WIELOWIEŚ.

1) Głównym znakiem Gminy jest sztandar Gminy.

2) Wzór sztandaru określa załącznik nr 4-5 do uchwały Rady Gminy w sprawie symboli gminnych.

3) Sztandar przechowywany jest w Urzędzie Gminy Wielowieś, w miejscu do tego przeznaczonym.

4) Opiekę nad sztandarem Gminy sprawują radni Gminy Wielowieś, a w szczególności członkowie pocztu sztandarowego.

5) Sztandar Gminy używany jest podczas uroczystych sesji rady Gminy, uroczystości gminnych, powiatowych, państwowych oraz wtedy gdy okoliczności za tym przemawiają. W takich sytuacjach sztandar wprowadza się według ustalonego ceremoniału, który stanowi załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy w sprawie symboli gminnych.

§ 5. PIECZĘĆ GMINY WIELOWIEŚ.

1) Wzór pieczęci określa załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy w sprawie symboli gminnych.

2) Pieczęci z napisem w otoku: GMINA WIELOWIEŚ używa Wójt oraz Rada Gminy Wielowieś na swoich drukach.

§ 6. INNE USTALENIA.

1) Barwa srebrna i złota w herbie, fladze i sztandarze może być zastąpiona przez barwę białą i żółtą. Zasada ta powinna być stosowana konsekwentnie.

2) Wzornik barw heraldycznych dla herbu i innych symboli Gminy Wielowieś w systemie CMYK:

a) Barwa żółta – CMYK 0/15/100/0

b) Barwa błękitna – CMYK 100/10/0/0

c) Barwa zielona – CMYK 70/0/100/0

§ 7. OCHRONA SYMBOLI GMINNYCH.

1) Herb i inne symbole Gminy podlegają ochronie prawa.

2) Herb i inne symbole Gminy mogą być używane wyłącznie zgodnie z zapisami ustalonymi w niniejszym regulaminie.

3) Herb i inne symbole Gminy, o których mowa w regulaminie, mogą być używane do celów handlowych, reklamowych lub innych związanych z uzyskiwaniem dochodu, wyłącznie za zgodą Wójta.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/281/2013
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 14 listopada 2013 r.

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO.

1. Poczet sztandarowy.

1) Poczet sztandarowy składa się z trzech osób: przodownika, chorążego i strażnika.

2) Członków pocztu sztandarowego wybierają radni Gminy na pierwszej sesji Rady Gminy. Członkiem pocztu sztandarowego nie można być przez dwie kolejno następujące po sobie kadencje.

3) Strój uroczysty pocztu sztandarowego składa się z: białej koszuli i ciemnego garnituru wizytowego (dla mężczyzn), białej bluzki i ciemnej garsonki (dla kobiet), szarfy sztandarowej w barwach sztandaru przewieszanej przez prawe ramię do lewego boku i białych rękawiczek.

2. Zasady podstawowe ceremoniału sztandarowego.

1) Podczas uroczystości sztandar jest trzymany przez chorążego pocztu sztandarowego.

2) Podczas trwania uroczystości chorąży nie wypuszcza go z rąk. Sztandaru w takich sytuacjach nie umieszcza się również w stojaku.

3) Określa się następujące chwyty sztandaru:

a) Chwyt „Spocznij” – Drzewce sztandaru spoczywa na ziemi i zachowuje pozycję pionową. Bławat sztandaru ma odsłoniętą stronę z herbem Gminy. Chorąży trzyma drzewce sztandaru prawą ręką mając trzewik drzewca przy prawym bucie w odległości która umożliwia takie ułożenie sztandaru aby jego bławat nie zasłaniał chorążego. Poczet sztandarowy zachowuje postawę „spocznij”.

b) Chwyt „Baczność” – Chorąży podnosi pionowo drzewce sztandaru na wysokość ok. 20 cm nad ziemią, trzymając drzewce pionowo, oburącz przy swoim prawym boku w taki sposób aby bławat sztandaru nie zasłaniał twarzy chorążego. Poczet sztandarowy zachowuje postawę „baczność”.

c) Chwyt „Salut” – Chorąży przyjmując pozycję „salut” wpierw przyjmuje pozycje „baczność”, a następnie zachowując równowagę, trzyma drzewce oburącz pochyla sztandar wprzód o ok. 600. Bławat sztandaru nie dotyka ziemi. Poczet sztandarowy zachowuje postawę „baczność” lub porusza się krokiem defiladowym.

d) Chwyt „Na ramię” – Chorąży przyjmując pozycję „na ramię” wpierw przyjmuje pozycję „baczność”, a następnie zachowując równowagę umieszcza drzewce sztandaru na prawym ramieniu mając bławat sztandaru z tyłu i utrzymując go pozycji poziomej pod kątem ok. 900. Prawa ręka wyprostowana spoczywa na drzewcu sztandaru przytrzymując go, lewa ręka wzdłuż tułowia. Poczet sztandarowy zachowuje postawę „baczność” lub porusza się krokiem marszowym.

4) Sztandar przyjmuje pozycję „Baczność” zawsze po komendzie „baczność”, a ponadto podczas nabożeństw religijnych w trakcie odczytywania Ewangelii i udzielania błogosławieństw oraz w innych sytuacjach kiedy okoliczności za tym przemawiają. Pozycja sztandaru ”baczność” jest również pozycją przejściową od pozycji sztandaru „spocznij” do pozycji „salut” i „na ramię”. Podczas przemarszów wyłącznie w sytuacji przewidzianych dla defilad.

5) Sztandar przyjmuje pozycję „Salut” wyłącznie w sytuacjach salutowania symboli i osób, śpiewania hymnu państwowego, hymnów innych państw, instytucji i organizacji oraz hymnów religijnych, po wydaniu komendy „sztandar prezentuj” lub „prezentuj broń”, podczas dekorowania sztandaru orderem lub odznaczeniem, podczas przysięgi lub ślubowania na sztandar, w trakcie nabożeństw religijnych podczas błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, Przeistoczenia i tzw. „Małego Podniesienia”. Podczas przemarszów wyłącznie w sytuacji przewidzianych dla defilad lub salutowania w marszu.

6) Sztandar przyjmuje pozycję „Na ramię” w sytuacjach wprowadzania lub wyprowadzania sztandaru i przemarszów.

7) W pozostałych sytuacjach sztandar przyjmuje pozycję „spocznij”.

8) Poczet sztandarowy porusza się zawsze za przodownikiem, a w sytuacji  wykonywania zwrotów kieruje się zawsze w lewo za przodownikiem, chyba że okoliczności to uniemożliwiają.

3. Ceremoniał wprowadzania sztandaru.

1) Sztandar na uroczystości jest wprowadzany przez poczet sztandarowy.

2) Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymusza inną kolejność.

3) Prowadzący uroczystość podaję komendę: Całość powstań. Baczność. Sztandar wprowadzić. Obecni przyjmują postawę zasadniczą.

4) Sztandar wprowadza poczet sztandarowy krokiem marszowym, w kolejności: przodownik, chorąży i strażnik. Chorąży trzyma sztandar przy zastosowaniu chwytu „na ramię”.

5) Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy, chorąży stawia sztandar w pozycji „baczność”.

6) Prowadzący uroczystość podaje komendę Baczność. Do hymnu. Sztandar przyjmuje pozycję „salut”.

7) Następuje odśpiewanie pierwszej zwrotki i refrenu hymnu polskiego.

8) Pada komenda: Po hymnie. Spocznij. (uczestnicy uroczystości mogą usiąść). Sztandar przyjmuje pozycję „spocznij”.

9) Rozpoczyna się dalsza część uroczystości.

4. Ceremoniał wyprowadzania sztandaru.

1) Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, a przed częścią artystyczną.

2) Następuje komenda: Baczność. Sztandar wyprowadzić. Obecni przyjmują postawę zasadniczą.

3) Chorąży wykonuje chwyt: „baczność” a następnie chwyt „na ramię”. Następnie poczet sztandarowy krokiem marszowym opuszcza salę, w której odbywa się uroczystość, wykonując zwrot za przodownikiem w lewo.

4) Po opuszczeniu sali, w której odbywa się uroczystość przez poczet sztandarowy, następuje komenda: Spocznij. (uczestnicy uroczystości mogą usiąść).

5. Ceremonia przekazywania sztandaru.

1) Po ceremonii wprowadzenia sztandaru nie pada komenda: spocznij, (zebrani na uroczystości zachowują postawę baczność).

2) Prowadzący uroczystość podaje komendę: Do przejęcia sztandaru - wystąp.

3) Do pocztu sztandarowego podchodzą członkowie nowego pocztu sztandarowego, którzy mają przejąć sztandar i stają naprzeciw pocztu  sztandarowego.

4) Osoby towarzyszące osobie niosącej sztandar zdejmują szarfy sztandarowe i zakładają je osobom przejmującym sztandar. (Osoby przejmujące sztandar mają już założone białe rękawiczki).

5) Osoba niosąca sztandar przekazuje sztandar osobie przejmującej, a następnie zdejmuje swoją szarfę i zakładają ją trzymającemu sztandar.

6) Przedstawiciele ustępującego pocztu sztandarowego opuszczają zajmowane miejsce, które natychmiast zajmują przedstawiciele nowego pocztu sztandarowego, którym przekazany został sztandar. Poczet sztandarowy staje w pozycji „spocznij".

7) Następuje komenda: Sztandar prezentuj. Osoba trzymająca sztandar przyjmuje pozycję „baczność" (pochyla sztandar).

8) Po chwili pada komenda: Spocznij. Sztandar przyjmuje pozycję „spocznij". Zebrani na uroczystości przyjmują postawę spocznij (mogą usiąść).

9) Następuje dalsza część uroczystości.


Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXXII/254/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie akceptacji projektów wzorów symboli Gminy Wielowieś oraz akceptacji projektu regulaminu ich używania zmienioną Uchwałą Nr XXIII/224/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 25 kwietnia 2013 r. Rada Gminy Wielowieś zainicjowała procedurę związaną z ustaleniem symboli Gminy Wielowieś. Ustalenie symboli gminy następuje w drodze uchwały mającej charakter prawa miejscowego i służy szeroko pojętej idei samorządności, podniesieniu prestiżu i promocji Gminy Wielowieś. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia symboli Gminy Wielowieś, regulaminu ich używania oraz cermoniału Gminy Wielowieś uzyskał pozytywną opinię Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 sierpnia 2013 r. i z dnia 26 września 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »