| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 459/XXIX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 14 listopada 2013r.

dotycząca uchwały Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowychw części obejmującej zapis § 2dotyczącej określenia: „oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia z podatku od środków transportowych o charakterze przedmiotowo - podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 października 2013 roku. W dniu 7 listopada 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 438/XXVIII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Świerklany. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

Badaną uchwałą Rada Gminy Świerklany ustaliła wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerklany oraz wprowadziła zwolnienia w tym podatku na 2014 rok. W § 2 uchwały Rada Gminy postanowiła zwolnieniu z podatku od środków transportowych środków transportu wykazanych w § 1 pkt 1a, 2a i 3 uchwały (samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton a mniej niż 12 ton, ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton oraz przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), związanych z działalnością w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem należy wskazać na regulację zawartą w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w zakresie podatku od środków transportowych, niż określone w ust. 1 tegoż art. 12, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy (a więc pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton). Tak skonstruowana delegacja przyznana przez ustawodawcę radzie gminy powoduje, że rada posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych wyłącznie o charakterze przedmiotowym. Tym samym zwolnienia mogą dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu opodatkowania, a więc środków transportowych wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności, a przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a więc cechy przedmiotu muszą zostać w uchwale tak określone, żeby dotyczyły potencjalnie (hipotetycznie) nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Obowiązująca obecnie regulacja ustawowa wymaga od rad gmin szczególnej staranności w tworzeniu przepisów prawa miejscowego (a takimi są uchwały w sprawach podatków i opłat lokalnych), przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację wyłącznie przedmiotu a nie podmiotu tego zwolnienia, czy konstrukcji o charakterze mieszanym, tj. przedmiotowo-podmiotowym. Potwierdza to ukształtowana linia orzecznicza sądów administracyjnych (vide w szczególności: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt I SA/Gl 109/11 z dnia 22 marca 2011 r.).

Przytoczona regulacja odnosi się między innymi do części zapisu zawartego w § 2 badanej uchwały, dotyczącego zwolnienia z podatku od środków transportowych pojazdów związanych z działalnością w zakresie ochotniczej ochrony przeciwpożarowej. W ocenie Kolegium Izby zwolnienie zastosowane w § 2 uchwały Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych w części dotyczącej określenia: „oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej” ma charakter podmiotowy i w sposób istotny narusza art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność w części obejmującej zapis § 2 dotyczącej określenia: „oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej” badanej uchwały Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Świerklany przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »