| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 459/XXIX/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 14 listopada 2013r.

dotycząca uchwały Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważnośćuchwały Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowychw części obejmującej zapis § 2dotyczącej określenia: „oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia z podatku od środków transportowych o charakterze przedmiotowo - podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 października 2013 roku. W dniu 7 listopada 2013 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 438/XXVIII/2013 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy Świerklany. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

Badaną uchwałą Rada Gminy Świerklany ustaliła wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerklany oraz wprowadziła zwolnienia w tym podatku na 2014 rok. W § 2 uchwały Rada Gminy postanowiła zwolnieniu z podatku od środków transportowych środków transportu wykazanych w § 1 pkt 1a, 2a i 3 uchwały (samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton a mniej niż 12 ton, ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i poniżej 12 ton oraz przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), związanych z działalnością w zakresie gospodarki komunalnej oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem należy wskazać na regulację zawartą w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w zakresie podatku od środków transportowych, niż określone w ust. 1 tegoż art. 12, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy (a więc pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton). Tak skonstruowana delegacja przyznana przez ustawodawcę radzie gminy powoduje, że rada posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych wyłącznie o charakterze przedmiotowym. Tym samym zwolnienia mogą dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu opodatkowania, a więc środków transportowych wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności, a przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a więc cechy przedmiotu muszą zostać w uchwale tak określone, żeby dotyczyły potencjalnie (hipotetycznie) nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Obowiązująca obecnie regulacja ustawowa wymaga od rad gmin szczególnej staranności w tworzeniu przepisów prawa miejscowego (a takimi są uchwały w sprawach podatków i opłat lokalnych), przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację wyłącznie przedmiotu a nie podmiotu tego zwolnienia, czy konstrukcji o charakterze mieszanym, tj. przedmiotowo-podmiotowym. Potwierdza to ukształtowana linia orzecznicza sądów administracyjnych (vide w szczególności: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt I SA/Gl 109/11 z dnia 22 marca 2011 r.).

Przytoczona regulacja odnosi się między innymi do części zapisu zawartego w § 2 badanej uchwały, dotyczącego zwolnienia z podatku od środków transportowych pojazdów związanych z działalnością w zakresie ochotniczej ochrony przeciwpożarowej. W ocenie Kolegium Izby zwolnienie zastosowane w § 2 uchwały Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych w części dotyczącej określenia: „oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej” ma charakter podmiotowy i w sposób istotny narusza art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność w części obejmującej zapis § 2 dotyczącej określenia: „oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej” badanej uchwały Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

Na niniejszą uchwałę Radzie Gminy Świerklany przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »