| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.12.59.2013 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z dnia 9 września 2013 roku, poz. 724) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. z dnia 11 października 2013 roku, poz. 812), po przeprowadzeniu konsultacji określonych w Uchwale nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowegoo dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie -416,00 zł

powyżej 5,5 do 9 włącznie -686,00 zł

powyżej 9 i mniej niż 12 -1.030,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

w tym:

- samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o dwóch osiach przy następującym zawieszeniu:

pneumatyczne lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 15- 1.250,00 zł

nie mniej niż 15- 1.450,00 zł

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 15- 1.250,00 zł

nie mniej niż 15- 1.450,00 zł

- samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o trzech osiach przy następującym zawieszeniu:

pneumatyczne lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 19 -1.612,00 zł

nie mniej niż 19 mniej niż 25 -1.770,00 zł

nie mniej niż 25 -1.872,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 19 -1.633,00 zł

nie mniej niż 19 mniej niż 25 -1.780,00 zł

nie mniej niż 25 -1.900,00 zł

- samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (w tonach) o czterech osiach i więcej przy następującym zawieszeniu

pneumatyczne lub uznawane za równoważne:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 -1.900,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 -2.640,00 zł

nie mniej niż 31 -2.660,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 -1.910,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 -2.700,00 zł

nie mniej niż 31 -2.730,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego- przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton -1.600,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

w tym:

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) - dwie osie przy zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 -1.610,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 -1.820,00 zł

nie mniej niż 31 -2.028,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 -1.620,00 zł

nie mniej niż 25 mniej niż 31 -1.830,00 zł

nie mniej niż 31 -2.130,00, zł

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) - trzy osie i więcej przy zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 40 -1.940,00 zł

nie mniej niż 40 -2.730,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 40 -1.930,00 zł

nie mniej niż 40 -2.776,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton -290,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

w tym:

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) - jedna oś o następującym zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 -300,00 zł

nie mniej niż 25 -350,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 25 -350,00 zł

nie mniej niż 25 -645,00 zł

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) - dwie osie przy następującym zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 28 -270,00 zł

nie mniej niż 28 mniej niż 33 -697,00 zł

nie mniej niż 33 mniej niż 38 -957,00 zł

nie mniej niż 38 -1.300,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 28 -343,00 zł

nie mniej niż 28 mniej niż 33 -957,00 zł

nie mniej niż 33 mniej niż 38 -1.466,00 zł

nie mniej niż 38 -1.900,00 zł

- o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) - trzy osie i więcej przy następującym zawieszeniu:

osi jezdnych pneumatycznych lub uznawane za równoważne

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 38 -770,00 zł

nie mniej niż 38 -1.060,00 zł

inny system zawieszenia osi jezdnych:

z tego:

nie mniej niż 12 mniej niż 38 -1.060,00 zł

nie mniej niż 38 -1.435,00 zł

4) od autobusuw zależności od liczby miejsc do siedzenia, łącznie z miejscem kierowcy:

mniejsza niż 30 -905,00 zł

równa lub wyższa niż 30 -1.737,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Gaszowice Nr OG-BR.0007.10.67.2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2013.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

§ 5. Uchwałę publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »