| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/348/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), pktu 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat lokalnych w 2014 r  (Monitor Polski z 2013 roku poz. 724 z 9 września 2013 roku) oraz w wykonaniu postanowień Uchwały Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje :

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :

1. od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji  gruntów i budynków od 1 m2powierzchni  -0,82

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni -4,56

c) grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem B i Bp od 1 m2powierzchni -0,23

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2powierzchni  -0,46

2. od 1 m2powierzchni użytkowej budynków  mieszkalnych lub ich części  -0,68

3. od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków  mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  -20,05

4. od 1 m2powierzchni użytkowej budynków  lub ich części zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym -10,75

5. od 1 m2powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  -4,68

6. od 1 m2powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w zależności od rodzaju:

a) budynków inwentarskich , gospodarczych oraz stodół  -3,50

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -7,20  zł

c) od budowli  -2  %ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/216/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określeniaa wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

§ 5. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

CEKOL

Producent chemii budowlanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »