| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/317/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XXXV/300/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Myszkowa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.594 z późn. zm.), w związku z art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.z 2011, Nr 45, poz.235 z późn. zm.).

Rada Miasta Myszkowa uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w Uchwale Rady Miasta w Myszkowie Nr XXXV/300/13 z dnia 30.10.2013r. poprzez zmianę § 4, który otrzymuje brzmienie:

1. Podmioty prowadzące klub dziecięcy na terenie Gminy Myszków, ubiegające się o dotacje przedstawiają Burmistrzowi Miasta Myszkowa nie później niż do dnia 20 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek zawierający:

1) nazwę organu prowadzącego klub dziecięcy,

2) nazwę i siedzibę klubu dziecięcego,

3) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte opieką klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 dołączyć należy:

1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

2) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych z deklaracją zapisu dziecka do klubu dziecięcego,

3) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach.

a) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego klub dziecięcy,

c) miejsca prowadzenia klubu dziecięcego.

3. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust.1.

4. Podmioty prowadzące na terenie Miasta Myszkowa kluby dziecięce mogą otrzymać dotację na każde dziecko objęte opieką pod warunkiem, że jeden z rodziców/opiekunów prawnych dziecka stale zamieszkuje w Myszkowie,

5. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy przeznaczona jest na pokrycie kosztów zajęć opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych nad dzieckiem do lat 3.

6. Dotacja przekazywana będzie w transzach miesięcznych, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

7. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym otrzymuje dotację, zapotrzebowanie na zaliczkę dotacji wraz z imiennym wykazem dzieci oraz rozliczenie zaliczki za poprzedni miesiąc.

8. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany w ust.2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji z imiennym wykazem dzieci lub zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

9. Podmiot prowadzący klub dziecięcy sporządza i przekazuje roczne rozliczenie otrzymanej dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby dzieci w każdym miesiącu otrzymania dotacji w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji.

10. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli w klubach dziecięcych pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby dzieci wykazanych w informacji miesięcznej.

11. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu Miasta Myszkowa na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Myszkowa.

12. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciągu roku po uprzednim powiadomieniu podmiotu prowadzącego klub dziecięcy o terminie planowanej kontroli lub doraźnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

13. Kontrolujący może zażądać od podmiotu prowadzącego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

14. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje przedstawiciel podmiotu prowadzącego.

15. W protokole umieszcza się również zalecenia pokontrolne.

16. Podmiot prowadzący klub dziecięcy może wnieść uwagi do protokołu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

17. Zasady zwrotu dotacji w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych..

§ 2. Uchwała podlega opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »