| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Or .0007.199.2013

2013/102483

UCHWAŁA NR 622/XLI/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

Działając na podstawie :

-               art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

-               art. 110 ust. 1-3 i art. 112 ust. 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)


na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Nadać statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przyjęty Uchwałą Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. ze zmianami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 622/XLI/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, zwany dalej „OPS”, działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1)               ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.),

2)               ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

3)               ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

4)               ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

5)               ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.),

6)               ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

7)               ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),

8)               ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

9)               ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.),

10)               ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.),

11)               ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),

12)               ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.),

13)               ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

14)               ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 53, poz. 532 ze zm.),

15)               ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.),

16) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

§ 2. 1. OPS jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej.

2. OPS realizuje:

a)               zadania Miasta Rybnika w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy - własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

b)               zadania Miasta Rybnika jako miasta na prawach powiatu, w zakresie pomocy społecznej - własne oraz z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Rybnik,

c)               inne zadania Miasta Rybnika określone jako zadania OPS w niniejszym Statucie lub wynikające z przepisów prawa.

3. OPS jest podmiotem organizującym pracę z rodziną w mieście Rybniku.

§ 3. 1. OPS jest podstawową i koordynującą jednostką systemu pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w mieście Rybniku, który obejmuje:

1)               Miejski Dom Pomocy Społecznej,

2)               Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych,

3)               Dom Dziecka,

4)               Zespół Ognisk Wychowawczych,

5)               Rodzinne Domy,

6) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii,

7) inne jednostki i ośrodki wsparcia w zależności od rodzaju rozpoznanych potrzeb.

2. OPS współdziała z działającymi na terenie miasta organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 4. 1. Siedzibą OPS jest Rybnik.

2. Terenem działalności OPS jest obszar Miasta Rybnika.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA OPS

§ 5. Celem działalności OPS jest:

1)               doprowadzenie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2)               zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 6. OPS zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje poprzez:

1)               tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2)               analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3)               pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

4)               świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz inymi przepisami, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami.

§ 7. Zadania OPS obejmują w szczególności:

1)               dokonywanie analiz stanu pomocy społecznej i ocen jej efektów w mieście,

2)               opracowywanie i koordynacja miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

3)               opracowywanie miejskiego programu wspierania rodziny,

4)               opracowywanie miejskiego programu, dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej,

5)               inspirowanie działań profilaktycznych i promocyjnych służb socjalnych na terenie miasta,

6)               wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu możliwie pełnej aktywności społecznej,

7)               współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

8)               organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

9)               koordynowanie działań pomocy społecznej w Rybniku,

10)               projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych OPS,

11)               właściwą organizację pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie środkami przyznanymi w budżecie miasta,

12)               prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata świadczeń,

13)               prowadzenie postępowań w zakresie dodatków mieszkaniowych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata dodatków,

14)               prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

15)               wypłacanie pomocy pieniężnej dla repatriantów na podstawie ustawy o repatriacji,

16)               udzielanie oparcia społecznego, wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

17)               prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

18)               realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku,

19)               organizowanie pracy z rodziną,

20)               tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

21)               finansowanie: kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające,

22)               współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

23)               realizacja zadań powiatu z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie niezastrzeżonym dla innych podmiotów,

24) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz ich wypłata.

§ 8. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1)               zadania własne gminy,

2)               zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,

3)               zadania zlecone gminie,

4)               zadania własne powiatu,

5)               zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,

6)               zadania powierzone na podstawie innych niż ustawa o pomocy społecznej, obowiązujących przepisów oraz zawartych porozumień i umów (zlecanych przez organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPS

§ 9. 1. OPS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor OPS.

2. Dyrektor OPS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w OPS.

3. Dyrektor OPS jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem OPS, mających na celu realizację zadań statutowych OPS, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

4. Dyrektor OPS jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

5. Dyrektor OPS składa Radzie Miasta corocznie sprawozdanie z działalności OPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej.

§ 10. 1. Dyrektor kieruje pracami OPS przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora,

2) Głównego Księgowego,

3) Kierowników Komórek Organizacyjnych.

2. Funkcjonowanie OPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Tryb pracy OPS oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora OPS.

§ 11. Nadzór nad jednostkami wymienionymi w § 3 ust.1 pkt 1-2, 6-7 sprawuje Prezydent Miasta Rybnika przy pomocy OPS.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OPS

§ 12. OPS jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika.

§ 13. Mienie OPS stanowi własność Miasta Rybnika powierzoną w trwały zarząd OPS.

§ 14. Gospodarka finansowa OPS prowadzona jest według zasad określonych w przepisach prawa finansowego i o rachunkowości.

§ 15. Finansowanie zadań Ośrodka następuje:

1)               ze środków samorządowych budżetu Miasta,

2)               z dotacji celowych z budżetu państwa,

3)               z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

§ 16. Podstawę gospodarki finansowej OPS stanowi roczny plan finansowym, sporządzany przez Dyrektora OPS.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »