| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172, zm. Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr IV/22/167/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego, poz. 2412), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr IV/30/231/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r., poz. 412).

2. Podany w załączniku do niniejszego Obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2. uchwały Nr IV/30/231/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r., poz. 412), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.;

2) § 3. uchwały Nr IV/30/231/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r., poz. 412), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik do obwieszczenia
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr IV/22/167/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie: nadania Statutu Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r.,  poz. 595 z późn. zm.), art 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 217),

Rada Powiatu w Bielsku-Białej,
uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Tracą moc Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej:

1. Nr II/37/267/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;

2. Nr III/2/13/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;

3. Nr III/29/203/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;

4. Nr IV/7/48/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po wpływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr IV/22/167/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Statut Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Bielskie Pogotowie Ratunkowe, zwane dalej „BPR” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

1a. [1]) W ramach BPR funkcjonuje przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą Pogotowie Ratunkowe.

2. Podmiotem tworzącym i nadzorującym dla BPR jest Powiat Bielski, który wykonuje swoje zadania poprzez organy - Radę Powiatu i Zarząd Powiatu.

§ 2.

1. BPR wpisane jest do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego, pod numerem księgi rejestrowej: 000000012221-W-24

2. BPR posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, pod numerem: 0000034247.

§ 3.

BPR działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” i przepisów wydanych na jej podstawie;

2. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.);

3. innych przepisów dotyczących działalności podmiotów leczniczych;

4. uchwał organów Powiatu Bielskiego.

§ 4.

1. Siedzibą BPR jest miasto Bielsko-Biała, adres siedziby 43-300 Bielsko-Biała, ul. Emilii Plater 14.

2. BPR posiada następujące jednostki organizacyjne:

a) Filia w Szczyrku,

b) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach.

3. Obszarem działania BPR jest województwo śląskie.

4. BPR może prowadzić działalność poza obszarem określonym w ust. 3 na podstawie odrębnych umów.

5. [2]) Działalność podmiotu leczniczego BPR i przedsiębiorstwa Pogotowie Ratunkowe jest tożsama w zakresie wykonywanej działalności leczniczej.

6. [3]) Działalność lecznicza prowadzona jest przez komórki organizacyjne wymienione w załączniku nr 2 do Statutu.

Rozdział 2.
Cele i zadania BPR

§ 5.

1. Podstawowym celem BPR jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

2. Do zadań BPR należy w szczególności:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rzecz podstawowej opieki zdrowotnej;

3) transport sanitarny;

4) wykonywanie innych zadań takich jak: udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż określone w pkt. 1, 2, 3, zabezpieczenia medyczne imprez masowych i sportowych, transport materiałów medycznych, szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej i medycznej, na podstawie zawartych umów;

5) przygotowywanie osób do wykonywania zawodów medycznych oraz prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

6) udział w realizacji programów zdrowotnych i promocja zdrowia;

7) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów prawnych oraz zadań powierzonych BPR przez organy do tego uprawnione;

8) prowadzenie działalności gospodarczej.

3. BPR może podejmować współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, kształcenia i doskonalenia kadr medycznych oraz organizacjami międzynarodowymi realizującymi zadania należące do zakresu działalności BPR.

4. BPR może być członkiem instytucji i organizacji, o których mowa w ust. 3.

5. Wykonując swoje zadania BPR współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami Policji i Państwowej Straży Pożarnej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna BPR

§ 6.

1. Organizację i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ustala Dyrektor BPR.

2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

1) Z-ca Dyrektora;

2) Główna Księgowa ;

3) Personel lekarski ;

4) Kierownik Zespołów Wyjazdowych, Ambulatoriów i Dyspozytorów ;

5) Kierownik Filii Szczyrk;

6) Koordynator Stacji Pogotowia Ratunkowego w Czechowicach-Dziedzicach;

7) Stanowisko ds. Pracowniczych;

8) Stanowisko ds. BHP;

9) Sekcja Organizacyjna;

10) Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania jakością i szkoleń medycznych;

11) Radca prawny.

12) [4]) Specjalista ds. metodyczno-organizacyjnych.

3. Szczegółową strukturę organizacyjną BPR oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora BPR i przedstawiony podmiotowi tworzącemu.

4. Schemat organizacyjny BPR zawiera załącznik nr 1 do Statutu.

Rozdział 4.
Organy i zarządzanie BPR

§ 7.

Organami BPR są:

1. Dyrektor.

2. Rada Społeczna.

§ 8.

1. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej nawiązuje stosunek pracy z Dyrektorem BPR na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

2. Dyrektor kieruje BPR oraz reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor samodzielnie zarządza BPR oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników BPR i pełni wobec nich funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

5. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu BPR przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.

§ 9.

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora BPR.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata jednak nieprzerwanie do wyłonienia nowego składu Rady Społecznej.

4. W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor BPR oraz przedstawiciele organizacji związkowych i zaproszeni goście.

5. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 10.

1. Rada Społeczna BPR składa się z 5 osób, w tym:

a) przewodniczący: Starosta Bielski lub osoba przez niego wyznaczona,

b) członkowie:

- przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

- 3 osoby wybrane przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej.

2. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik BPR.

3. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:

- śmierci członka Rady Społecznej,

- na wniosek zainteresowanego członka Rady Społecznej,

- na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej z zastrzeżeniem ust. 4,

- na wniosek podmiotu delegującego daną osobę.

4. Przewodniczący Rady Społecznej może wystąpić do Rady Powiatu o odwołanie członka Rady Społecznej, przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

- członek Rady Społecznej nie uczestniczy w trzech kolejnych posiedzeniach Rady bez usprawiedliwienia,

- członek Rady Społecznej nie wykonuje zadań ustalonych na posiedzeniach Rady Społecznej, określonych w uchwałach Rady Społecznej.

§ 11.

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej, uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej.

§ 12.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawianie organowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją BPR, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania nagród Dyrektorowi BPR,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem BPR,

e) [5]) (skreślony)

2. przedstawianie Dyrektorowi BPR wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

e) [6]) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) [7]) regulaminu organizacyjnego.

3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i niniejszym Statucie oraz opiniowanie innych wniosków podmiotu tworzącego lub Dyrektora BPR, a związanych z funkcjonowaniem BPR.

§ 13.

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi BPR przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

Rozdział 5.
Zasady działalności finansowej i gospodarczej

§ 14.

1. BPR jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym gospodarkę finansową na zasadach określonych w :

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.),

- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.

2. BPR prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki finansowej BPR jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora BPR i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

4. Dyrektor BPR przedstawia Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej w terminie ustawowym, roczne sprawozdanie finansowe po weryfikacji, celem zatwierdzenia.

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego BPR dokonuje Zarząd Powiatu w Bielsku – Białej.

6. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych.

7. Zasady i tryb systemu kontroli zarządczej BPR określają odrębne przepisy.

§ 15.

1. BPR samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Bielskiego oraz majątkiem własnym.

2. Zbycie aktywów trwałych BPR, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

§ 16.

Wartość majątku BPR określają:

1. Fundusz założycielski.

2. Fundusz zakładu.

§ 17.

1. BPR może uzyskiwać środki ze źródeł wymienionych w art. 55 ustawy oraz z wszelkich możliwych źródeł w formach i sposobach nie stojących w sprzeczności z przepisami prawa.

2. BPR może również uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności gospodarczej w zakresie: usług medycznych, transportowych, szkoleń, mechaniki samochodowej, łączności, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń.

3. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 2 nie może ograniczać realizacji zadań statutowych BPR, a wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z tytułu dzierżawy i najmu, w całości przeznaczone są na sfinansowanie działalności statutowej BPR.

§ 18.

BPR może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na cele wymienione w art. 114 ustawy.

§ 19.

1. BPR samodzielnie decyduje o podziale zysku.

2. BPR pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 20.

1. Statut nadaje podmiot tworzący.

2. Zmiany w Statucie następują w tym samym trybie co jego nadanie.

§ 21.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.).Załącznik Nr 1 do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego[8])

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego[9])

WYKAZ MEDYCZNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIELSKIEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO I PRZEDSIĘBIORSTWA POGOTOWIE RATUNKOWE

1. BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

1\ Ambulatorium - Bielsko-Biała ul. E. Plater 14

2\ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego - Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

3\ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego - Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

4\ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego - Bielsko-Biała, ul. E.Plater 14

5\ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego - Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 12

6\ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego - Pisarzowice, ul. Zdrowa 2

7\ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego - Kobiernice, ul. Żywiecka 10

8\ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego - Jasienica 845

9\ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego - Bielsko-Biała, ul. Leszczyńska 43

10\ Dyspozytornia medyczna - Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

11\ Zespoły transportu sanitarnego - Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14

12\ Pracownia RTG - Bielsko-Biała, ul. E.Plater 14

2. FILIA W SZCZYRKU

1\ Ambulatorium - Szczyrk, ul. Zdrowia 1

2\ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego - Szczyrk, ul. Zdrowia 1

3. STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

1\ Ambulatorium - Czechowice-Dziedzice, ul. Żwirki i Wigury 1

2\ Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego - Czechowice-Dziedzice, ul. Żwirki i Wigury 1

3\ Podstawowy zespół ratownictwa medycznego - Czechowice-Dziedzice, ul. Żwirki i Wigury 1


[1]) Dodany przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr IV/30/231/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 412), która weszła w życie z dniem 26 stycznia 2013 r.

[2]) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) Dodany przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[5]) Przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[6]) Dodany przez § 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[7]) Dodany przez § 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[8]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 6 uchwały Nr IV/30/231/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 412), która weszła w życie z dniem 26 stycznia 2013 r.

[9]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 7 uchwały Nr IV/30/231/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 412), która weszła w życie z dniem 26 stycznia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »